Navigacija

Enostaven dostop do portala - izberite svoj paket!

Še ne veste, kateri paket je pravi za vas? Primerjajte pakete
Ste že izbrali svoj paket? Nakup

TEMA DNEVA - 17.8.2017

Pravičnejša veriga preskrbe s hrano

Evropska komisija vabi kmete, državljane in druge, da izrazijo svoja stališča o delovanju verige preskrbe s hrano prek spletnega posvetovanja, ki bo potekalo do 17. novembra. Evropska komisija je namreč začela vseevropsko javno posvetovanje o pravičnejši verigi preskrbe s hrano v EU. Komisija želi s prispevki oceniti nujnost in smotrnost morebitnih ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti na ravni EU, da bi odpravili ali uredili nepoštene trgovinske prakse v zvezi z agroživilskimi proizvodi. Komisija želi oceniti tudi, kako pregleden je trg po vsej verigi in kje so mogoče izboljšave. Glede na potrebo po določeni stopnji konkurence bo posvetovanje prispevalo k oceni, ali je treba dodatno urediti preglednost trga EU.

Arhiv Brezplačna prijava na Lex-Novice

TEMA TEDNA - 7.3.2017

Upravno sodišče krši ustavo

Osebni davčni pregledi, v katerih davčni organ pri fizični osebi ugotavlja nepojasnjen izvor premoženja, so pogosto dolgotrajni in za zavezance precej naporni tudi zaradi načina dokazovanja posameznih dejstev ali transakcij. Vezano na te postopke vas želim seznaniti z dvema sodbama vrhovnega sodišča, ki sta za zavezance lahko uporabni v postopku dokazovanja dejstev in okoliščin. Skladno s to sodno prakso je vsakršno omejevanje dokazov zavezanca, kar davčni organ počne, nedopustno, četudi se nanaša na plačila z gotovino. Poleg pisnih dokazil je dopustno tudi zaslišanje prič, sploh če gre za podobne okoliščine, kot izhaja iz vsebine obravnavane sodbe.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 20.6.2017

Oprostitev zdravstvenih storitev - 1.del

Zakon o DDV v 1. in 2. točki prvega odstavka 42. člena določa oprostitve za zdravstvene storitve. Finančna uprava RS je nedavno objavila pojasnilo DDV-obravnava zdravstvenih storitev, št. 4230-193/2017-1, z dne 24. marca 2017, iz katerega izhaja, da niso vse zdravstvene storitve nujno in vedno oproščene plačila DDV. Tako stališče je marsikoga presenetilo, saj je do zdaj med zavezanci veljalo, da se DDV na storitve, opravljene v okviru zdravstvene dejavnosti, ne plačuje.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 9.5.2017

Kaj ni predmet obdavčitve z DDV?

Vprašanje, ki smo si ga zastavili v naslovu, ima za cilj definirati tiste transakcije, ki jih opravlja davčni zavezanec v okviru svoje dejavnosti, pa kljub temu niso obdavčljive. V mislih nimamo oproščenih transakcij, ampak tiste, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev za to, da bi bilo od njih treba obračunati DDV ali da bi bile, če tako določa zakon, oproščene.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 17.1.2017

Neprestane spremembe MSRP in njihovo spremljanje (2. del – MSRP 9)

V uvodnem prispevku smo govorili, zakaj in na kakšne načine se spreminjajo ter konstantno razvijajo in posodabljajo MSRP. Opozorili smo na dva standarda, ki sta ju sprejela tako Odbor kot tudi EU in bosta stopila v veljavo s 1. januarjem 2018. To sta popolnoma nova standarda (MSRP 9 – Finančni instrumenti, ki bo nadomestil MRS 39, in MSRP 15 – Prihodki, ki bo nadomestil MRS 11, MRS 18, SOP-31 ter OPMSRP 13, 15 in 18).

V tem prispevku si bomo pogledali bistvene lastnosti standarda MSRP 9 in njegov vpliv na poročanje.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 28.3.2017

Dobave blaga znotraj EU

Transakcija dobave blaga znotraj EU izhaja iz ureditve obdavčevanja izvoza in uvoza blaga in je bila uvedena v letu 1993, ko se je znotraj EU vzpostavil skupni trg. Ker so bile med državami odstranjene meje in s tem kontrola na njih, so se transakcije znotraj EU preoblikovale na način, da je izvoz iz ene v drugo državo članico nadomestila dobava blaga znotraj EU, uvoz v državo članico pa pridobitev. Čeprav je bil ta sistem zamišljen kot začasni, je v veljavi še danes, saj se države članice še niso uspele uskladiti glede drugega načina obdavčitve, čeprav sedanji sistem povzroča precejšnje luknje v proračunih zaradi raznovrstnih goljufij, ki izkoriščajo trenutni mehanizem delovanja.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 31.1.2017

Prevrednotenje in davčni odhodki

Za zavezance je enostavneje slabiti terjatve zgolj za poslovne namene in nato v obračunu davka od dohodkov iz davčno priznanih odhodkov izvzeti celoten znesek. ZDDPO-2 v prvem odstavku 21. člena določa pogoje, kdaj so odhodki iz naslova prevrednotenja terjatev zaradi oslabitve davčno priznani odhodki. Če zavezanec izpolnjuje predpisana merila, potem izračunane in dovoljene vrednosti teh slabitev znižujejo davčno osnovo v tekočem davčnem obračunu. Za davčne namene pa to na drugi strani zahteva natančno spremljanje teh zneskov v prihodnje, če pride do odpisa terjatev ali celo do poplačila. Ves čas je potrebno zagotavljati, da ne pride do dvojne (ne)obdavčitve teh zneskov.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 13.6.2017

ABC o trošarinah

Trošarine so oblika posrednega davka, ki predstavlja pomembno kategorijo prihodkov za proračun. V Sloveniji je bil trošarinski sistem uveden skupaj z davkom na dodano vrednost. Oba sta se začela uporabljati s 1. julija 1999. S pobiranjem trošarin naj bi se poleg fiskalnih ciljev zasledovali tudi nefiskalni – zmanjšanje porabe izdelkov, ki so škodljivi ljudem, saj imajo trošarine pomemben vpliv na ceno teh izdelkov. To lahko porabniki opazimo tudi pri gorivu, kjer lahko vsaka dva tedna v medijih spremljamo spremembe drobnoprodajnih cen, na katere ima velik vpliv tudi trošarina.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 14.2.2017

Slaba novica o dobrem imenu

Zadnji dan januarja 2017 nas je FURS presenetil z novico z naslovom Odhodki iz naslova amortizacije dobrega imena v letu 2016 enako kot v kasnejših davčnih obdobjih niso davčno priznani. Ta novica je zanimiva z dveh vidikov. Prvi vidik je ta, da se z njeno vsebino zavezanci ne strinjamo. Drugi vidik pa je čas, v katerem je bila izdana – v januarju 2017 za leto 2016.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 16.5.2017

Zaseg dolžnikove plače v postopku izvršbe, osebnega stečaja in v davčnem postopku

Zaseg dolžnikove plače je pogosto izbrano sredstvo za poplačilo dolžnikovih obveznosti. Z njim se srečamo v izvršbi, osebnem stečaju in v davčnem postopku. Mnogi mislijo, da je uspeh poplačila odvisen le od višine dolžnikovih prejemkov, a ni tako. Nanj vpliva precej okoliščin, ki so ključne pri odgovoru, ali bo upnikova terjatev s tem sredstvom poplačana in koliko časa bo preteklo do dokončnega poplačila.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 23.5.2017

Zaseg dolžnikove plače v postopku izvršbe, osebnega stečaja in v davčnem postopku - II. del

V tem delu bomo pogledali še ostala pravila o zasegu dolžnikovih prejemkov v postopku izvršbe, osebnega stečaja in v davčnem postopku. Začeli bomo s pravili 102. člena ZIZ.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 28.2.2017

Dražje poenostavitve

Poenostavitev, ki bo praznila žepe končnih potrošnikov. V okviru vzpostavitve enotnega območja DDV znotraj EU in s ciljem zmanjšanja ovir za čezmejno e-trgovanje, ki izhajajo iz predpisanih administrativnih obveznosti, je Evropska komisija preverila učinkovanje veljavnih pravil o kraju obdavčitve, in zaznala, da je en od razlogov, da podjetja ne opravljajo čezmejnih e-transakcij v večji meri, tudi ta, da so stroški izpolnjevanja obveznosti, povezanih z administriranjem v drugih državah članicah EU, predvsem za mala in srednja podjetja, previsoki.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 30.5.2017

Dodatni instrumenti finančnih zavarovanj

Od ponudnikov oziroma izvajalcev v postopkih javnega naročanja lahko naročniki zahtevajo predložitev ustreznih finančnih zavarovanj za izpolnitev obveznosti skladno z njihovimi zahtevami. V Uredbi o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (v nadaljevanju uredba) so določene vrste in instrumenti finančnih zavarovanj v postopkih javnega naročanja in njihova višina ter trajanje.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 21.3.2017

MSRP 9 v letu 2017 vpliva samo na banke? Res?

Čeprav bo glavni učinek MSRP 9 dejansko čutiti v finančni industriji, ga tudi v nefinančnih družbah ne smejo jemati tako zlahka. 1. januar 2018 ni daleč, in ker je treba standard uporabljati za nazaj, morajo podjetja pripraviti otvoritveno bilanco na dan 1. januar 2017. Poleg tega morajo zavarovalniške skupine in upravljavci pokojninskih skladov analizirati, kateri pristop je izvedljiv in smiseln, seveda ob predpostavki, da EU potrdi spremembo v letošnjem letu.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 6.6.2017

Končno sprejet zavarovalni standard MSRP 17

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) je v maju 2017 končno izdal MSRP 17 - Zavarovalne pogodbe (MSRP 17). Pot se je začela že dolgo pred tem. V prvi fazi je odbor v letu 2004 izdal MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe kot vmesni standard (prva uporaba v 2005), ki pa v resnici ni ravno reševal neprimerljivosti, ki se pojavlja med zavarovalnicami z različnih trgov. MSRP 17 bo v letnih poročilih obvezno veljaven s 1. januarjem 2021, ko bo nadomestil MSRP 4. Standard še ni sprejet v EU.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 4.4.2017

Obračun DDPO za javne zavode

Zakaj enostavno, če je lahko zapleteno? Dlje časa, kot sem v praktičnih davčnih vodah, pogosteje se sprašujem, kam je odšla zdrava kmečka pamet. Zakaj toliko (drugih) predpisov, kjer se v posameznih členih skrivajo davčne obveznosti davčnih zavezancev? Kje se je izgubil davčni kompas, ali zakaj ustvarjalci davčne politike ne zasledujejo cilja enostavnosti in preglednosti zakonodaje?

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 10.1.2017

Neprestane spremembe MSRP in spremljava le teh (1. del - Uvod)

Zakaj MSRP?

Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP standardi) razvija in vzdržuje Odbor za mednarodne računovodske standarde (Odbor). Namenjeni so predvsem uporabi entitetam javnega interesa, kot so finančne ustanove in borzne družbe. Cilj je vzpostaviti enoten globalen sistem računovodskega poročanja, ki omogoča primerljivost entitet ne glede na trg, državo ali dejavnost. Odbor želi vzpostaviti visoko kakovostne standarde, ki prikažejo zanesljive in primerljive finančne informacije

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 24.1.2017

Neprestane spremembe MSRP in njihovo spremljanje (3. del – MSRP 15)

V uvodnem prispevku smo govorili, zakaj in na kakšne načine se spreminjajo ter konstantno razvijajo in posodabljajo MSRP. Opozorili smo na dva standarda, ki sta ju sprejela tako Odbor kot tudi EU in bosta stopila v veljavo s 1. januarjem 2018. To sta popolnoma nova standarda (MSRP 9 – Finančni instrumenti, ki bo nadomestil MRS 39, in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci, ki bo nadomestil MRS 11, MRS 18, SOP-31 ter OPMSRP 13, 15 in 18).

V drugem prispevku smo pogledali bistvene lastnosti MSRP 9, tokrat pa bomo obravnavali bistvene lastnosti standarda MSRP 15 in njegov vpliv na poročanje.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 11.4.2017

Obdavčitev naknadnega vplačila kapitala

Pojem naknadnega vplačila kapitala je med lastniki družb z omejeno odgovornostjo vedno bolj prepoznaven institut in posledično vedno večkrat tudi uporabljen. V nadaljevanju bom naprej pojasnila, kaj ta pojem pomeni in kako se postopek naknadnega vplačila kapitala izvede. Sledila bo predstavitev davčnih tveganj ali težav, ki se lahko pojavijo v praksi za tiste družbenike, ki so fizične osebe in svoj delež v družbi prodajo, še preden jim družba povrne naknadno vplačilo kapitala. V tem delu davčni organ izvaja obdavčitev, ki je po mnenju številnih strokovnjakov sporna.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 14.3.2017

Zavezanec uspel, DDV vrnjen

Davčni postopek je samostojni postopek in se vodi ločeno od vseh drugih postopkov. Tako je davčni postopek lahko posledica ugotovitev v kazenskem postopku in tudi obratno, kazenski postopek je lahko posledica ugotovitev v davčnem postopku. V praksi lahko prihaja do obeh situacij. Najverjetneje bi vsak na hitro zaključil, da če je davčni zavezanec oziroma njegova odgovorna oseba pravnomočno obsojena v kazenski zadevi, potem bi bilo za pričakovati, da mu bo v davčnem postopku, v katerem se presoja o isti zadevi, naložena dodatna davčna obveznost. Ali je temu res tako in ali je tako tudi prav?

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

TEMA TEDNA - 21.2.2017

Adijo pravo, adijo pamet

Adijo pravo, adijo pamet se mi je zdel najprimernejši naslov za ta članek, kajti ob branju odločbe, ki jo je 21. decembra 2016 izdalo ministrstvo za finance, sektor za upravni postopek na II. stopnji s področja carinskih in davčnih zadev, kaj drugega niti nisem mogel izbrati. Ministrstvo za finance s to odločbo ruši vse znanje, ki smo ga pridobili na pravni fakulteti, in nam na lep način predstavi, da je pravo zelo raztegljivo, če pa imaš še oblast v rokah, si do vrhovnega sodišča pečen. Za kaj konkretno gre? Gre za zastaranje oziroma za določitev trenutka, kdaj začne teči zastaranje.

Arhiv Brezplačna prijava na TFL Glasnik

PRAVNI ČLANEK - 13.6.2017

Izvedenstvo z vidika odvetnika

Zbornik Izvedenstvo v teoriji in praksiJanez Stušek, odvetnik,  vir: Zbornik - Izvedenstvo v teoriji in praksi, April 2016, Univerza v Mariboru - Fakulteta za varnostne vede

Pričujoči prispevek obravnava tematiko izvedenstva z vidika odvetnika, v prvi vrsti v okviru kazenskega postopka. Izvedenstvo je ena izmed treh oblik dokazov, ki jih teorija v okviru kazenskega postopka uvršča pod t.i osebne dokaze. Poleg izvedenstva v to kategorijo uvrščamo še obdolženčevo zaslišanje in izpovedbe prič.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 23.5.2017

Izvedensko delo sodnega izvedenca psihiatra

Zbornik Izvedenstvo v teoriji in praksi red. prof. dr. Martina Žmuc Tomori

Sodišče vključi izdelavo psihiatričnega izvedenskega mnenja v kazenski sodni postopek, kadar je podan sum, da je pri storilcu kaznivega dejanja podana trajna ali začasna duševna motnja, ki bi lahko vplivala na njegovo sposobnost za razumevanje pomena svojega vedenja in obvladovanje svojega ravnanja. Duševne motnje lahko vplivajo na posameznikove razumske in voljne sposobnosti na različen način in v različni intenzivnosti.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 16.5.2017

Problematika izvedenstva z vidika tožilstva

Zbornik Izvedenstvo v teoriji in praksi dr. Katarina Bergant

Ko sodišče v kazenskem postopku za oceno ali presojo določenih dejstev potrebuje strokovno znanje, si za razjasnitev dejstev s pisno odredbo zagotovi pomoč izvedenca. Ker je izvedeništvo vezano na sodno odredbo, o izvedeništvu v pravnoformalnem smislu v predkazenskem postopku (razen v izrecno z zakonom določenih primerih) ne moremo govoriti.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 9.5.2017

Vloga sodnih svetov za zagotovitev učinkovitega sistema sodstva

Primož Rataj,Grega Strban Primož Rataj, Grega Strban

Neodvisno in nepristransko sodstvo je ena izmed temeljnih zahtev za učinkovito vladavino prava. Ti kvaliteti sta dosegljivi zlasti na način, da so imenovanje, odgovornost in razrešitev sodnikov na eni strani, ter določitev obsega pravic in njihovih obveznosti na drugi, ločeni od neposrednega vpliva politike. Ena izmed možnosti za dosego tega cilja je ustanovitev sodnega sveta, ki obstaja v 20 državah članicah Evropske unije (EU) in je posebno sui generis telo, praviloma z ustavnopravno podlago.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 24.1.2017

Pilotne sodbe – Strasbourg kot ustavno sodišče?

Jan Zobec Jan Zobec, univerzitetni diplomirani pravnik, sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Vstop novih članic v Svet Evrope je pomembno vplival na Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP ali Sodišče) – silovito naraščanje pripada in spreminjanje strukture zadev sta zahtevala ukrepanje. ESČP je bilo tako rekoč prisiljeno vzpostaviti institut pilotne sodbe – ki pa v resnici ni nič posebno novega: je samo izpopolnjena in strasbourškemu tribunalu prilagojena razredna tožba, bližnja sorodnica vzorčnega postopka (prim. 279.b člen Zakona o pravdnem postopku – ZPP).

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 28.2.2017

Ali se ničnostna sankcija razteza tudi na bančne kredite, ki niso neposredno namenjeni financiranju nakupa lastnih delnic?

Sonja Ilovar Gradišarmag. Sonja Ilovar Gradišar

Ničnost je najostrejša in skrajna sankcija, ki se jo morata tako zakonodajalec kot sodišče lotevati s tresočo roko. Dvojnost ureditve v ZGD-1 v pravni teoriji in sodni praksi odpira več vprašanj, tudi o teh pa bo govora na dogodku Aktualna vprašanja gospodarskega prava 22. in 23. marca na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 28.3.2017

Kazenskopravna analiza in dileme izvedenstva v kazenskem postopku

dr. Miha Šepec dr. Miha Šepec

Izvedenec je oseba, ki razpolaga s specialnim strokovnim znanjem, katero sodišče potrebuje v sodnem postopku, zato za potrebe razjasnitve dejanskega stanja odredi izvedensko delo. Izvedenec ima tako izredno pomembno vlogo v kazenskem postopku. Od navadne priče se razlikuje po tem, da njegovo delo predstavlja neposredni spoznavni vir dokazov.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 14.3.2017

Konoplja - dve plati medalje

dr.Vojko Flisprof. dr. Vojko Flis

Bliža se letošnje tradicionalno, že 26. mednarodno posvetovanje Medicina, pravo in družba. Na teh posvetih vselej načenjamo tudi za marsikoga problematične teme. Na enem izmed posvetov bomo tako govorili o integrativni medicini, kar koli pač že kdo pod tem pojmom razume. Kadar je odprta takšna tema, se brez izjeme pojavijo srditi napadi na tako imenovano uradno medicino. Segajo v različne smeri.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 10.1.2017

Uveljavljanje izločitvene pravice v stečajnem postopku

Nina Plavšak Nina Plavšak, doktorica pravnih znanosti

Izločitvena pravica je pravica lastnika stvari ali imetnika druge premoženjske pravice, da se iz stečajne mase izloči premoženje, ki ne pripada stečajnemu dolžniku. Pri katerih položajih in kako je treba uveljaviti izločitveno pravico v stečajnem postopku? Odgovore na ta vprašanja bom poglobljeno razložila na že 10. Dnevih insolvenčnega prava 25. in 26. januarja 2017, tokrat na Pravni fakulteti v Ljubljani. V nadaljevanju povzemam najpomembnejša stališča o teh vprašanjih.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 17.1.2017

Viri financiranja dolžnika v finančni organizaciji

dr.Jaka Cepec dr. Jaka Cepec

Financiranje finančnega prestrukturiranja insolventnega dolžnika oziroma dolžnika, ki mu insolventnost šele grozi, je seveda eno izmed pomembnejših, a v Sloveniji še zelo neraziskanih področij sistema insolvenčnega prava, osvetlil pa ga bom na že 10. Dnevih insolvenčnega prava 25. in 26. januarja 2017 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 30.5.2017

Izvedenstvo z vidika forenzičnih genetskih (DNK) preiskav

Zbornik Izvedenstvo v teoriji in praksi red. prof. dr. Katja Drobnič

Namen prispevka je poenotenje prakse in zagotavljanje kriterijev strokovnosti pri sodnem izvedenstvu na področju forenzično genetskih preiskav (preiskav DNK). Prispevek problematizira odrejanje izvedenstva na področju forenzičnih preiskav DNK. Pri tem izpostavlja bistveno razliko med izvedenstvom, če je materialna sled še na voljo in če materialne sledi zaradi svoje narave (ustje steklenice, biološke sledi na osebnih predmetih pogrešanih), ni več na voljo. V prvem primeru je možno podati izvid in mnenje, v drugem pa izvedenec lahko poda le mnenje po pregledu analitske dokumentacije in tehničnih zapisov iz prve analize DNK.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 20.6.2017

Standardi usposobljenosti sodnega izvedenca

Zbornik Izvedenstvo v teoriji in praksiJanez Golja, univ. dipl. inž. fizike, vir: Zbornik - Izvedenstvo v teoriji in praksi, April 2016, Univerza v Mariboru - Fakulteta za varnostne vede

V prispevku so najprej predstavljeni standardi usposobljenosti forenzičnega strokovnjaka, katere je pripravilo Evropsko združenje forenzičnih laboratorijev ENFSI. Podrobneje so prestavljeni zadnji trije standardi: priprava mnenja, konzultacija pred glavno obravnavo ter ustna predstavitev mnenja in zaslišanje na glavni obravnavi.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 4.4.2017

Izvedensko mnenje kliničnega psihologa v primerih nasilja

dr. Alenka Sever dr. Alenka Sever

Izvedenec klinične psihologije in nevropsihologije je v mednarodni izvedenski praksi v primerih nasilja pogost strokovnjak, ki mora pri svojem delu mednarodnim smernicam, ki postavljajo strokovne in etične standarde izvedenskega dela. Izvedenec je v izbiri strategije dela strokovno avtonomen,vendar tudi za svoj izbor odgovoren. Struktura izvedenskega mnenja mora biti pregledna. Izbrani klinično psihološki in nevropsihološki diagnostični postopki morajo optimalni za zadovoljivo pojasnitev izvedenskih vprašanj.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 21.3.2017

Trajnostne urbane strategije in javno-zasebna partnerstva

Alenka Fikfak, Boštjan KoritnikAlenka Fikfak, Boštjan Koritnik

V tem dokumentu je opredeljen trajnostni razvoj kot proces, ki se ne osredotoča samo na gospodarski razvoj, temveč vključuje tudi uravnotežen ekološki in družbeno-socialni razvoj. Pri tem je prisotnost socialnega kapitala zelo pomembna za »življenjskost« družbe danes. Pri zagotavljanju socialne vzdržnosti (več zaupanja, več sodelovanja, manj neenakosti), ne gre le za zagotovilo ohranitve socialne kohezije, temveč njeno povečanje in izboljšanje njenih učinkov.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 11.4.2017

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po novem

Miha Šercer Miha Šercer

Pred kratkim je Ustavno sodišče RS objavilo odločitev, s katero je razveljavilo 4. odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), po katerem je delodajalec odpoved pogodbe o zaposlitvi vročal po pošti s priporočeno pošiljko s povratnico. Kako se torej vroča odpoved po novem?

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 6.6.2017

Razsodnost in pristranost: kritični pogled na primer prometne nesreče

Zbornik Izvedenstvo v teoriji in praksiJakob Demšar, univ. dipl. pravnik, predsednik Društva kriminalistov Slovenije

V prispevku so prikazana resnična dejstva konkretne prometne nesreče, v kateri je izgubil življenje odličen državljan in pravnik ter skrben mož in oče. Sodni izvedenec prometne stroke je zaradi interesne povezave z odvetniki, zelo verjetno pa tudi ustrezne finančne nagrade, izdal pristrano izvedensko mnenje. Kljub prisegi in dostojanstvu svojega odgovornega dela, od katerega so odvisne usode ljudi.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 14.2.2017

Primerjalnopravna analiza zasnov, notranja členitev in najpomembnejše vsebinske prvine štirih novejših pravilnikov institucionalnih arbitraž

Krešo Puharič

Krešo Puharič

V pričujoči primerjalnopravni razpravi bodo v okvirih, postavljenih v naslovu, obravnavana ključna določila in pristopi ter izvirne oziroma koristne določbe in manjši ubeseditveni spodrsljaji v štirih novejših oziroma posodobljenih (noveliranih) pravilnikih institucionalnih arbitraž, sprejetih v letih 2013–2015.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 21.2.2017

Razvoj postopkov finančne reorganizacije na ozemlju današnje Slovenije

Jaka Cepecdr. Jaka Cepec

V prispevku analiziram razvoj postopkov finančne reorganizacije od začetkov normiranja teh postopkov v 19. stoletju do danes. Pri zgodovinski analizi je poseben poudarek na tistih vprašanjih oziroma elementih v postopkih finančne reorganizacije, ki nam s pomočjo teoretičnih kriterijev omogočajo ocenjevanje, ali so bili postopki prijaznejši do upnikov ali do dolžnika.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 31.1.2017

Reševanje kolizije med pravicami intelektualne lastnine in drugimi temeljnimi pravicami

Špelca Mežnar Špelca Mežnar

Pravice intelektualne lastnine v najširšem smislu spadajo v okvir temeljne (človekove, ustavne) pravice do lastnine (premoženja). V Ustavi RS so varovane z neposredno določbo 60. člena, ki vsakomur zagotavlja »varstvo avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti«.

Arhiv

PRAVNI ČLANEK - 7.3.2017

Pravne posledice kršitve 330. člena ZGD-1

Marko ZamanMarko Zaman

Nedosledna stališča pravne teorije in/ali obrazložitve sodišč (v katerikoli fazi sojenja) močno vplivajo na gospodarske posle, saj v pravni promet vnašajo negotovost. O nekaj takih bo govora na dogodku Aktualna vprašanja gospodarskega prava 22. in 23. marca na Pravni fakulteti v Ljubljani, v tem krajšem prispevku pa obravnavam določbo 330. člena ZGD-1.

Arhiv

SEMINARNIK

Seminarnik

REVIJE

OGLAS

Tax-Fin-Lex je spletni servis z dokumenti iz davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja. Trije celoviti, vsebinsko zaokroženi podsistemi podatkov v enem sistemu, z med seboj povezanimi dokumenti, kjer v trenutku najdete ažurno informacijo z davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja.

Več...

Želite preizkusiti, kako portal TFL deluje?

Preizkusite brezplačno

KONTAKT

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Dunajska cesta 20
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

Oglejte si video

CERTIFIKATI POSLOVNE ODLIČNOSTI

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window