Navigacija
PONUDBA PRIJAVA PODPORA

Vsebine na portalu Tax-Fin-Lex

Enostaven dostop do portala - izberite svoj paket!

Še ne veste, kateri paket je
pravi za vas?

Primerjajte pakete

Ste že izbrali svoj paket?
Izberite svoj nakup.

Nakup

TFL Mediji

TEMA DNEVA - 3.7.2020

Policiji dostop do evidence karantenskih odločb

Ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom zaradi vnosov iz tujine se pojavlja vse več vprašanj o učinkovitosti nadzora odrejenih karanten. Poleg možnosti vročanja odločb prek elektronske pošte je vlada v predlog četrtega protikoronskega zakona vključila tudi določbo, ki bi policiji omogočila dostop do evidence izdanih odločb o karanteni. Policist bi tako v primeru postopka lahko med drugim tudi...

TFL POGOVOR

dr. Andraž Teršek: Prioritete javne uprave po pandemiji 2020 in »volja do slišanja«

V času uradne pandemije covid-19, ko so veljali izredni ukrepi in splošna omejitev oziroma prepoved gibanja, so se dokaj hitro javno postavljala vprašanja, v kakšen svet bomo vstopili po uradnem koncu pandemije. Filozofsko oblikovana vprašanja so nas postavila pred miselni izziv, ali bomo po pandemiji (ki je bila dokaj hitro javno označena kot le prvi val) prebujeni ali nemara še bolj "zasanjani"?

TEMA TEDNA - 27.11.2019

Zakon o davčnem postopku je deležen majhnih, a pomembnih sprememb, zato bodite pozorni na roke.

TEMA TEDNA - 7.4.2020

DPN in ustna pogodba

Če zavzamemo stališče, da obveznost nastane s sklenitvijo ustne pogodbe, nastane problem z vidika zastaranja odmere DPN.

TEMA TEDNA - 23.6.2020

Delo na daljavo in rezidentstvo gospodarskih subjektov - Kdaj lahko delo na daljavo vpliva na spremembo rezidentstva gospodarskih subjektov?

Delo posameznih delavcev, predvsem vodstvenih, bi potencialno lahko imelo tudi vpliv na rezidentstvo gospodarske družbe.

TEMA TEDNA - 12.5.2020

Transferne cene v spremenjenih gospodarskih razmerah - Uporaba načela arm's length v času gospodarske krize

Epidemija virusa COVID-19 ima velik vpliv tako na javno zdravje kot tudi na gospodarske razmere posameznih držav.

TEMA TEDNA - 24.9.2019

Normativne in strokovne podlage preglednosti porabe javnih sredstev

V prispevku obravnavamo nekatere strokovne in normativne podlage ločenega evidentiranja dejavnosti in vpliv tega evidentiranja na preglednost finančnih odnosov pri uporabnikih proračunskih virov financiranja.

TEMA TEDNA - 11.2.2020

Napake pri uporabi 76.a člena

Zakon o davku na dodano vrednost v 76. členu določa, da je DDV dolžan plačati vsak davčni zavezanec, ki opravi obdavčljivo dobavo blaga ali storitev, razen v primerih, v katerih je v skladu s tem členom DDV dolžna plačati druga oseba.

TEMA TEDNA - 9.6.2020

Transferne cene v spremenjenih gospodarskih razmerah - Stalna poslovna enota v času dela na daljavo

V času epidemije je bilo veliko podjetij primorano delo organizirati tako, da so ga delavci lahko opravljali na daljavo.

TEMA TEDNA - 25.2.2020

Trenutek dobave nepremičnin

Države članice prenosa pravice do razpolaganja za namene uporabe DDV ne smejo definirati le glede na svoje nacionalne predpise.

TEMA TEDNA - 18.2.2020

Analiza davčnih podatkov EU

Davčni prihodki držav EU ter Norveške in Islandije ostajajo sorazmerno visoki v primerjavi z ostalimi naprednimi gospodarstvi.

TEMA TEDNA - 19.5.2020

Transferne cene v spremenjenih gospodarskih razmerah - Neodvisno tržno načelo v dobavnih verigah

Dobavne verige v industrijskih sektorjih gospodarstva so bile v zadnjih mesecih postavljene pred velike izzive.

TEMA TEDNA - 8.10.2019

Stalna poslovna enota in DDV

Stalna poslovna enota je vsaka enota, ki ni sedež dejavnosti zavezanca, z dovolj stalnimi in ustrezno strukturiranimi človeškimi in tehničnimi viri.

TEMA TEDNA - 12.11.2019

Davčna inšpekcija brez meja

Program za krepitev revizijske zmogljivosti davčne inšpekcije brez meja (TIWB) pomaga k dosegu večje davčne transparentnosti po svetu.

TEMA TEDNA - 8.1.2020

Nova uredba o povračilu stroškov

V Uradnem listu RS številka 76 z dne 13. 12. 2019 je bila objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je začela veljati 1. januarja 2020.

TEMA TEDNA - 14.4.2020

Možnost predčasnega prenehanja najemnih razmerij zaradi ukrepov Covid-19 in predlogi za spremembe zakonodaje v zvezi s spremenjenimi okoliščinami

Pandemija koronavirusa COVID-19 je bistveno vplivala na naš vsakdan. Z 12. marcem 2020 je bila v RS razglašena epidemija nalezljive bolezni, temu pa ...

TEMA TEDNA - 22.10.2019

Terminološki kotiček: Izguba

Izguba je tudi v pogovornem jeziku splošno znana in uporabljana beseda v primeru neugodnega izida pri poslovanju ali kakih posameznih transakcijah. V splošnem, zlasti v vsakdanjem življenju, imamo torej občutek, da ta pojem dobro razumemo.

TEMA TEDNA - 21.4.2020

Pandemija COVID-19 in nepremičninski trg

Na upočasnitev gospodarske dejavnosti, ki je nastala kot posledica pandemije COVID-19, ni imun niti (oz. še zlasti) nepremičninski trg.

TEMA TEDNA - 4.2.2020

Razvezni pogoj pri javnem naročanju

Pogodba preneha veljati tudi, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev zakonodaje.

TEMA TEDNA - 19.11.2019

DDV in preprodajalci

Trgovci z motornimi vozili oziroma preprodajalci, ki uporabljajo pri prodaji posebno ureditev obdavčitve z DDV, obračunavajo DDV od razlike v ceni, oziroma ker ta vključuje DDV, se DDV obračuna po preračunani stopnji.

TEMA TEDNA - 5.11.2019

Dve transakciji, dve stališči

Obe zaporedni transakciji, dobavi zemljišča, na katerem je skladišče, sta ekonomsko neodvisni prodaji in ne predstavljata enotne transakcije.

TEMA TEDNA - 3.9.2019

Z ustreznimi preventivnimi ukrepi do učinkovitega upravljanja tveganj in preprečevanja prevar

Dobro informiran uporabnik se bo o potencialnih tveganjih predhodno informiral ter pridobljene informacije tudi znal preveriti.

TEMA TEDNA - 10.9.2019

Stavbna pravica in najemi

Nastanek današnjega članka je spodbudilo nehoteno sodelovanje v razpravi o prodaji stavbne pravice iz stečajne mase podjetja Betnava, d. o. o.

TEMA TEDNA - 16.6.2020

Delo na daljavo in rezidentstvo posameznika - Ali spremenjene okoliščine pri organizaciji dela vplivajo na rezidentski status posameznika za davčne namene?

Predvsem so za davčno obravnavo zanimive situacije z mednarodnim elementom, kjer potencialni davčni učinki za posameznike niso zanemarljivi ...

TEMA TEDNA - 10.3.2020

Koronavirus in računovodsko poročanje

Tudi v letih, ko ne razsaja koronavirus, se zaposleni v računovodstvih srečujejo s simptomi, ki so značilni za ta virus.

TEMA TEDNA - 28.1.2020

Davčne težave tujih delavcev

Tuji delavci pričakujejo, da bosta Finančna uprava in Inšpektorat za delo s svojim učinkovitim nadzorom zagotavljala ustrezno zaščito delavskih pravic.

TEMA TEDNA - 15.10.2019

Odgovornost finančnih uslužbencev

Davčna morala je tesno povezana z odnosom Finančne uprave do davčnih zavezancev. Davčni zavezanci se praviloma bojijo Finančne uprave, kar je popolnoma napačno izhodišče za konstruktiven odnos.

TEMA TEDNA - 1.10.2019

Spremembe obdavčitve podjetij

Od 1. januarja 2020 dalje bo zmanjšanje davčne osnove iz naslova davčnih olajšav in davčne izgube mogoče zgolj do 65 odstotkov davčne osnove.

TEMA TEDNA - 14.1.2020

Poslovna uspešnost in davek

Zakon o delovnih razmerjih opredeljuje, da je plača zaposlenega sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov za posebne pogoje dela. Plačilo za poslovno uspešnost je sestavni del plače, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

TEMA TEDNA - 4.12.2019

Dejanski prejemek ali dobiček tujca

Tujci v Sloveniji imajo težave, ker državni uradniki ne razumejo sistema normiranega s.p., še posebej, kaj je dejanski prejemek oziroma zadostna sredstva za preživljanje.

TEMA TEDNA - 5.5.2020

Davek in digitalne platforme

Uporaba različnih digitalnih platform na trgu narašča, saj ponudnikom omogočajo širok trg potrošnikov in hitrejšo dostopnost do blaga in storitev. Vendar pa takšen način prodaje hkrati predstavlja tudi orodje za davčno izogibanje, hiter razvoj tovrstnih sistemov pa vse težji nadzor davčnih organov. Tega se zaveda tudi Evropska komisija, ki je pred kratkim napovedala pripravo spremembe ...

TEMA TEDNA - 17.9.2019

Oprostitve pri dobavi v EU

Oprostitev DDV pri dobavi znotraj EU omogoča izognitev dvojni obdavčitvi in potemtakem kršitvi načela davčne nevtralnosti, ki je neločljivo povezano s skupnim sistemom DDV.

TEMA TEDNA - 21.1.2020

Sklep in padla bančna tajnost

Ste prejeli sklep za zavarovanje, s katerim je prepovedana odtujitev in obremenitev nepremičnine, in to še preden ste sploh bili pozvani k popisu premoženja in imeli možnost sodelovanja v davčnem inšpekcijskem postopku?

TEMA TEDNA - 3.3.2020

DDV pri oddelitvi

Če se identifikacija za DDV ne izvede takoj po ustanovitvi prevzemne družbe, ima to lahko neugodne posledice.

TEMA TEDNA - 26.5.2020

Transferne cene v spremenjenih gospodarskih razmerah - Obrestne mere pri posojilih med povezanimi osebami

Zaradi epidemije virusa COVID-19 se družbe soočajo s številnimi izzivi, ki jim med drugim povzročajo tudi težave z likvidnostjo.

TEMA TEDNA - 2.6.2020

Transferne cene v spremenjenih gospodarskih razmerah - Vpliv dela na daljavo na cene med povezanimi osebami

Pri tovrstnih ukrepih se delo izvaja na drugi lokaciji, kot se običajno izvaja zaposlitev, oziroma se kraj zaposlitve razlikuje od običajne lokacije opravljanja dela.

PRAVNI ČLANEK - 1.10.2019

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – problemi v praksi iz vidika prepovedi konkurence

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec, in pomenijo ali bi lahko za delodajalca pomenili konkurenco.

PRAVNI ČLANEK - 28.1.2020

Pravice športnikov na javni podobi (image rights)

Športniki so s svojimi javnimi podobami in priljubljenostjo za gospodarske subjekte eni najbolj zaželenih in učinkovitih prenašalcev pozitivnih sporočil do potrošnikov.

PRAVNI ČLANEK - 19.11.2019

O nekaterih vprašanjih dopuščene revizije po ZPP-E

Z novelo ZPP-E je bila skoraj v celoti opuščena ureditev (ne)dovoljenosti revizije po merilu ratione valoris.

PRAVNI ČLANEK - 24.9.2019

Podiranje nekaterih mitov o stari in novi gradbeni zakonodaji

Pol leta po uveljavitvi nove gradbene zakono­daje je morda pravi čas, da ob robu uveljavljanja novih predpisov spregovorim o prvih korakih njene uporabe in osvetlim nekatere dileme pri uporabnikih in uporabne novosti.

PRAVNI ČLANEK - 3.9.2019

Kaj imajo skupnega prometna in kibernetska kazniva dejanja ter poslovna goljufija?

S prometom, le da informacijsko-digitalnim, so povezana tudi vse bolj aktualna kibernetska kazniva dejanja, ki smo jim priča v izjemno raznolikih oblikah: od vojaških akcij do kraj osebnih podatkov in vdorov v bančne račune.

PRAVNI ČLANEK - 5.5.2020

Epidemija (oz. 90. in 91. člen ZIUZEOP) kot odskočna deska za spremembo nabavne strategije pri javnih naročnikih in povečanje učinkovitosti javnega naročanja v Sloveniji

Osrednji cilj ZIUZEOP je večje vključevanje lokalnega gospodarstva v črpanje javnih sredstev v postopkih javnega naročanja.

PRAVNI ČLANEK - 7.4.2020

COVID-19 in postopek osebnega stečaja in odpusta obveznosti

Čas epidemije je vsem precej spremenil ritem življenja - večina dela od doma, večina bistveno manj kot pred krizo, vsi se z upanjem, da hitro mine, prebijamo iz dneva v dan.

PRAVNI ČLANEK - 15.10.2019

Funkcija Zakona o splošnem upravnem postopku

Vsak upravni postopek je v osnovi namenjen varstvu javnega interesa, tj. normiranih vrednot in ciljev materialne zakonodaje med deležniki na posameznih upravnih področjih za skupno dobro, ki naj prevlada nad posamičnimi interesi, ko bi to javno korist ogrozili ali posegli v pravice drugih prizadetih oseb.

PRAVNI ČLANEK - 12.5.2020

Testiranje javne varnosti in militantne demokracije na COVID-19

Pojem javna varnost je prisoten v pogovornem jeziku in strokovnem izrazoslovju. Najdemo ga v zgodovinskih in pravnih virih.

PRAVNI ČLANEK - 14.1.2020

Sanacija okoljske škode: Pomanjkljivosti zakonske ureditve (2. del) - Potrebujemo javni register primerov okoljskih škod

Ministrstvo za okolje in prostor je v juniju 2019 pripravilo nov osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki pa ne posega v ureditev odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode (t. i. okoljska odgovornost).

PRAVNI ČLANEK - 23.6.2020

Je presuicidalni sindrom izražen že v rokopisu?

Pisava je odraz psihofizičnega stanja vsakokratnega pisca. Ta vsakokratni pisec v takih in podobnih stanjih ni več isti, kot je bil pred tem.

PRAVNI ČLANEK - 10.9.2019

Poslovna odškodninska odgovornost

Pri opredelitvi poslovne odškodninske odgovornosti lahko izhajamo iz splošne opredelitve odškodninske odgovornosti.

PRAVNI ČLANEK - 16.6.2020

In memoriam: Vida Šibenik (1944 – 2020)

Vida Šibenik si je prizadevala za visoke standarde kakovosti knjig, s skrbno izbiro avtorjev in strokovnimi zahtevami. Sodelavce je znala motivirati za odgovornost in natančnost pri jezikovni, uredniški ter oblikovni pripravi knjig.

PRAVNI ČLANEK - 22.10.2019

Blockchain in GDPR: »Pravica do pozabe« – realna možnost ali utopija?

Kai-Fu Lee je v predgovoru k slovenski izdaji knjige Velesili umetne inteligence: Kitajska, Silicijeva dolina in novi svetovni red zapisal: »Evropejci nadvse cenijo zasebnost, vendar je pomembno, da s politko in ukrepi izberejo ustrezno mero med nadzorom UI in spodbujanjem inovacij.«

PRAVNI ČLANEK - 12.11.2019

Ali se položaj dolžnika pri odlogu izvršbe krepi?

Pri presoji izpodbijanega dela navedene določbe se je Ustavno sodišče v odločbi U-I-171/16-15 z dne 11. julija 2019 omejilo na izvršbo zaradi izpraznitve in izročitve stanovanjske nepremičnine, ki je dolžnikov dom.

PRAVNI ČLANEK - 27.11.2019

Okrogla miza: Ozaveščanje o prevarah bo ohranilo milijone

V Sloveniji je letno za 238 milijonov evrov gospodarskega kriminala, po besedah Tatjane Bobnar, generalne direktorice policije, na 3. konferenci poslovne forenzike, pa je ta znesek mnogo višji: 483 milijonov, pri čemer je bilo po njenih besedah lani obravnavanih osem tisoč tovrstnih kaznivih dejanj.

PRAVNI ČLANEK - 10.3.2020

Pravica do zasebnosti in poseg v osebnostne pravice – primerjava zadev Facebook, C-18/18, 3. oktober 2019, in Google, C-507/17, 24. september 2019

Sodišče EU se je pred kratkim kar dvakrat soočilo z izjemno zanimivima, pomembnima in precedenčnima primeroma za svetovni splet – v prvem primeru gre za pravico do zasebnosti ...

PRAVNI ČLANEK - 19.5.2020

Dopustno omejevanje udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav na trgu javnih naročil v Sloveniji in EU oz. kako okrepiti sodelovanje z lokalnimi ponudniki

V Sloveniji se vsakega toliko časa odpre debata, glede dopustnih omejitev udeležbe ponudnikov in blaga iz tretjih držav ...

PRAVNI ČLANEK - 14.4.2020

Praktični vidik vpliva epidemije na poslovna najemna razmerja

Prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je vodila v zaprtje številnih trgovin in gostinskih lokalov ter prinesla številne izzive tudi na področju poslovnih najemnih razmerij.

PRAVNI ČLANEK - 9.6.2020

Pravno priznanje spola

Pravno priznanje spola je postopek spremembe uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznika.

PRAVNI ČLANEK - 26.5.2020

Sledljivost in obvladovanje tveganja pri nastajanju in sprejemanju predpisov

Prispevek je zadnji v nizu predstavitev o integrativnem pristopu uporabne (aplikativne) javne etike in prava.

PRAVNI ČLANEK - 2.6.2020

Uporaba pravil izvršbe v stečaju – pregled sodne prakse

Izvršba in stečaj sta dva po svoji naravi izvršilna postopka.

PRAVNI ČLANEK - 21.1.2020

Sanacija okoljske škode: Pomanjkljivosti zakonske ureditve (3. del) - Zakaj vsakdo ne more zahtevati ukrepanja ARSO

V želji po izboljšanju učinkovitosti sistema odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode s tokratnim prispevkom izpostavljamo še dve ključni pomanjkljivosti, za kateri upamo, da bosta kmalu odpravljeni.

PRAVNI ČLANEK - 11.2.2020

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas in odpravnina

S sprejetjem novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je bila v letu 2013 uvedena novost – odpravnina ob prenehanju pogodbe o zapolitvi za določen čas zaradi poteka časa oziroma nastopa ali zaključka dogodka, zaradi katerega je bila pogodba sklenjena.

PRAVNI ČLANEK - 17.9.2019

Sporazum o priznanju krivde – primerjalnopravni pogled

Sporazum o priznanju krivde in z njim povezana pogajanja so razmeroma mlad procesni institut, sploh v kontinentalnem prostoru, in v marsičem je spremenil potek ter vodenje kazenskih postopkov.

PRAVNI ČLANEK - 8.10.2019

Evrope spirala represije ni zajela

Kriminologija je interdisciplinarna veda, ki z različnih vidikov proučuje odklonske družbene pojave.

PRAVNI ČLANEK - 18.2.2020

Ali onesnaževalec res plača? Primer evropskega Clean Energy for All Europeans paketa

Stvari so tako na papirju, torej v sporazumih ter zakonodaji, zelo jasne, v dejanskosti pa, žal, ponekod manjka politične volje ter razumevanja kompleksnosti te problematike.

PRAVNI ČLANEK - 3.3.2020

Pravica do poštenega sojenja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice

Pregled najpogosteje kršenih pravic Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (EKČP) za obdobje med leti 1959 in 2018 uvršča kršitev pravice do poštenega sojenja na prvo mesto.

PRAVNI ČLANEK - 8.1.2020

Sanacija okoljske škode: Pomanjkljivosti zakonske ureditve (1. del)

Ekipa projekta EcoLex Life, katerega glavni cilj je ozaveščanje o okoljski odgovornosti in izboljšanje implementacije Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, je Ministrstvo za okolje in prostor opozorila na nujnost sprememb zakonske ureditve sistema okoljske odgovornosti.

PRAVNI ČLANEK - 21.4.2020

Če bo izobražena mama, bo izobražen ves svet

V času, ko je epilog doživelo skupinsko posilstvo 23-letne Indijke na avtobusu v New Delhiju, se spominjam svojega lastnega doživljanja pravic in položaja žensk v Indiji.

PRAVNI ČLANEK - 4.2.2020

Stoletnica odpira svoja vrata

Naj spomnim, da se je 15. aprila 1920 za našo fakulteto slavnostno pričelo prvo akademsko leto z otvoritvenim predavanjem Pravo in revolucija prvega dekana prof. dr. Leonida Pitamica.

PRAVNI ČLANEK - 5.11.2019

Komisija za reševanje sporov kot alternativna oblika reševanja sporov

Ljudje vstopamo v medsebojne odnose, zasebne in poslovne. V teh odnosih se pogosto pojavijo nasprotovanja, nesoglasja in spori, ki jih je treba rešiti.

PRAVNI ČLANEK - 4.12.2019

Pogodbe o kreditu v tuji valuti: sodna praksa Vrhovnega sodišča je enotna

Pravica do enakosti pred zakonom, ki je opredeljena v določbi 14. člena Ustave Republike Slovenije (URS), in enako varstvo pravic, ki je opredeljeno v določbi 22. člena URS, vsebujeta merilo enakosti.

PRAVNI ČLANEK - 25.2.2020

Oškodovanje upnikov s pogodbo – ali je taka pogodba nična ali izpodbojna?

V članku bom poskušal s preprostimi pravnimi argumentacijami postaviti pod vprašaj navedeno težnjo naše sodne prakse, postaviti jasne ločnice med nično in izpodbojno pogodbo ter dokazati, zakaj je treba fravdulozne prenose premoženja obravnavati izključno v luči paulijanskih tožb.
 

TFL Seminarji

Gradnja z gradbenim dovoljenjem in vzdrževalna dela - Naročnik, projektant, nadzornik in izvajalec, podizvajal...
sreda, 8. 7. 2020

Več

Vse kar morate vedeti o postopku izvršbe
četrtek, 9. 7. 2020

Več

Večstranski pobot - pogoj do kredita z državnim poroštvom - Kaj morate nujno vedeti?
četrtek, 20. 8. 2020

Več

Notranja revizija prihaja k vam v pregled: kako se pripraviti?
sreda, 26. 8. 2020

Več

TFL Revije

Denar

Denar

številka 509,
junij 2020

Odvetnik

Odvetnik

številka 1 (94),
marec 2020

Zbornik znanstvenih razprav

Zbornik znanstvenih razprav

december,
letnik 2019

Revus

Revus

številka 39,
december 2019

Vse na enem mestu

Tax-Fin-Lex je spletni servis z dokumenti iz davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja. Trije celoviti, vsebinsko zaokroženi podsistemi podatkov v enem sistemu, z med seboj povezanimi dokumenti, kjer v trenutku najdete ažurno informacijo z davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja.

Več...

Kontakt

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

Certifikati in EU projekti

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window