Navigacija
Portal TFL

Poslovodno računovodstvo - številka 2, letnik 2019

Poslovodno računovodstvo

Poslovodno računovodstvo je revija s strokovno poglobljenimi prispevki z računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Zbirka obsega arhiv od leta 2011 dalje. Izhaja 4 x letno.

Strokovna revija
Visoka šola za računovodstvo

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Uvodnik

Pred vami je zbornik referatov pete Konference o analizi poslovanja, ki ji je posvečena druga številka letošnje revije. Inštitut za poslovodno računovodstvo in Visoka šola za računovodstvo in finance s pripravo te konference nadaljujeta izvajanje svojega poslanstva v pogledu promocije analize poslovanja kot temeljne dejavnosti pri pripravi in oblikovanju informacij za odločanje v združbah.

Igor Manohin

Igor Manohin

Informacije za notranje poročanje (Vidik deležnika - uporabnika informacije)

Prispevek obravnava vidik uporabnika informacije za notranje poročanje. Opredelitvi temeljnih značilnosti ustreznih informacij sledi opredelitev različnih vrst notranjih uporabnikov informacije – notranjih deležnikov z različnih vidikov. Poseben poudarek je dan pomembnosti njihove identifikacije in poznavanja njihovih značilnosti in ciljev.

dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

Sodila računovodske analize kot indikator prevar

Sodni izvedenci pogosto analiziramo računovodska poročila s ciljem, da se izrečemo o poštenosti računovodskega poročila. Pogledi so za nazaj – ex post. Svoje mnenje moramo dokazati. Ali lahko mnenja utemeljimo s kazalniki računovodske analize in računovodskimi kazalci? V prispevku analiziramo razpoložljivo tujo prakso izraznosti kazalnikov računovodske analize in računovodskih kazalnikov za ex post potrditev suma goljufivega poročanja.

Tomaž Glažar, univ.dipl.ekon., spec.pod., Sotočje d.o.o., Medvode

Tomaž Glažar, univ.dipl.ekon., spec.pod., Sotočje d.o.o., Medvode

Analiza odmikov za poročanje o serijski proizvodnji

Model stalnih cen pri serijski proizvodnji omogoča sprotno spremljanje vrednosti proizvodnje. Odmiki v nedokončani proizvodnji nastanejo zaradi razlik med dejanskimi stroški in načrtovanimi v stalnih cenah. Omogočajo nam ugotavljanje odklonov od načrtovanih cen serijske proizvodnje. Odmike lahko analiziramo iz različnih vidikov. Najpomembnejša je analiza odmikov po stroškovnih nosilcih. Analiza odmikov po stroškovnih mestih je pomembna za odklone po mestih odgovornosti. Analiza odmikov je možna pod pogojem, če vzpostavimo ustrezne evidence spremljanja stalnih cen po posameznih vrstah stroškov.

mag. Nataša Pustotnik

mag. Nataša Pustotnik

Primerjalna analiza kupcev

Baze podatkov o kupcih, ki nastajajo s pomočjo vedno bolj sofisticiranih metod zbiranja podatkov, so postale pomembno sredstvo v organizacijah, ne glede na obliko in velikost organizacije. Z uporabo baze podatkov o kupcih in s pomočjo statične analize dobičkonosnosti kupcev lahko pridemo do strateško pomembnih informacij (informacij, ki so pomembne za vodstvo podjetja). V prispevku predstavljamo podlage za uporabo te analize v praksi. Analiza dobičkonosnosti kupcev opisuje proces razporejanja prihodkov in stroškov na posamezne kupce ali segmente kupcev z namenom ugotavljanja dobičkonosnosti teh kupcev oziroma segmentov. Koristi take analize lahko vidimo v ugotavljanju stopnje dobičkonosnosti posameznega kupca in v prikazu porazdelitve dobička znotraj celotne baze kupcev. Analiza dobičkonosnosti kupcev ima svoje omejitve, saj gre za analizo, ki temelji na preteklih podatkih o poslovanju s kupci.

Darinka Meško

Darinka Meško

Vloga notranje revizije pri notranjem poročanju

S tem prispevkom opredeljujemo pomen notranje revizije kot pomemben sestavni del notranjega poročanja. Notranja revizija spodbuja izboljšave v organizaciji in takšno ravnanje organizacije, ki zagotavlja njen vzdržnostni uspeh in krepitev njene vrednosti. S svojimi aktivnostmi poslovodstvu organizacije in organu nadzora pomaga pri upravljanju organizacije. Notranje revidiranje spodbuja sistematičen in metodičen način dela, ki se vedno izvaja skladno s pravili notranjega revidiranja. Notranje poročanje je proces oblikovanja, prenašanja in posredovanja informacij notranjim uporabnikom za poslovno odločanje, delovanje, merjenje dosežkov v poslovanju in varovanje premoženja organizacije, k čemur koristno pripomore tudi notranje revidiranje.

Adriana Rejc Buhovac, Matej Drašček, Gavin Lawrie

Adriana Rejc Buhovac, Matej Drašček, Gavin Lawrie

Analiza in revizija strategije z vidika obvladovanja tveganj

Dva vodilna dokumenta na področju notranje revizije in obvladovanja tveganj (Mednarodni standardi za notranjo revizijo − The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing in COSO Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance) poudarjata, da je strategija osnova za vse procese notranjega revidiranja. Toda notranji revizorji potrebujejo tudi orodja in metode za revidiranje strategije ter ustrezne kompetence, da jih znajo uporabiti. Šele takrat bodo lahko zagotovili visoko raven obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in upravljanja podjetij. Pričujoči članek predstavi štiri ključna vprašanja, s katerimi lahko strokovnjaki s področja notranje revizije prispevajo k uspešnemu procesu strateškega managementa.

dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Kako povečati kakovost računovodskega informiranja?

Prispevek obravnava proces informiranja od analitika do odločevalca. Pri tem originalno opozarja na razliko med občutkom tveganja uporabnika informacije in njegovim odzivom na ta občutek. Ugotavlja, da na oboje vplivajo številni dejavniki. Pri tem procesu avtor loči učinkovitost in uspešnost procesa informiranja, oboje pa je pogoj za kakovostno izvajanje tega procesa.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window