Navigacija
Portal TFL

Pravnik - številka 11 - 12, letnik 2019

Pravnik

Revija Pravnik je leta 1946 (kot 1. letnik) začela izhajati kot revija Ljudski pravnik, ki se je leta 1953 preimenovala v Pravnik; od 1. januarja 1965, po združitvi z revijo Javna uprava, izhaja Pravnik kot revija za pravno teorijo in prakso, maja 2015 pa je postala tudi naslednik revije Slovenian Law Review, ki jo je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani izdajala od leta 2004.

Dostop do revije in arhiva od leta 2015 dalje je za vse naročnike paketov LEX in TAX-FIN-LEX brezplačen. Več o naročniških paketih >>

Strokovna revija
Zveza društev pravnikov Slovenije, v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani
dr. Dragica Wedam Lukić
Boštjan Koritnik
Dean Zagorac
dr. Matej Accetto, dr. Mitja Deisinger, Hinko Jenull, dr. Miha Juhart, dr. Erik Kerševan, Boštjan Koritnik, dr. Janez Kranjc, dr. Marijan Pavčnik, dr. Konrad Plauštajner, dr. Saša Prelič, Mojca Seliškar Toš, dr. Darja Senčur Peček, dr. Alenka Šelih, dr. Mirjam Škrk, dr. Verica Trstenjak, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam Lukić
dr. Mihajlo Dika, dr. Katja Franko-Aas, dr. Tatjana Machalová, dr. Miomir Ma- tulović, dr. Ivan Padjen, dr. Joseph (Jože) Straus, dr. Jernej Sekolec, dr. Slobodan Perović, dr. Davor Krapac

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Ineta ZIEMELE

Ineta ZIEMELE

Človekovo dostojanstvo v tehnološko naravnanem svetu: vloga ustavnih sodišč

V samo središče (srce) našega liberalnega sveta je umeščena ena izjemna vrednota – dostojanstvo vsakega človeškega bitja. Ali smo prepričani, da bo to dostojanstvo ostalo v središču naših skupnih vrednot v tem svetu, ki ga avtorica poimenuje post-liberalen tehnološko naravnan svet? V tem pogledu je zasebnost ključen element človekovega dostojanstva. Gre za nujen del posameznikove samouresničitve, ki je ena od gonilnih sil evolucije. Ali smo na te izzive pripravljeni? Ustavna sodišča morajo biti pripravljena na zunanje izzive, kot so nove tehnologije in njihov vpliv na osnovne vrednote in načela. Hkrati se morajo ustavna sodišča zavedati tudi razpoložljivih in praktičnih orodij, ki jih lahko uporabijo pri odzivanju na te nove izzive.

Syed M AATIF

Syed M AATIF

Pohabljanje ženskih spolovil in njegova nepovezanost z Islamom

Pohabljanje ženskih spolovil je tradicionalni postopek, ki vključuje delno ali popolno odstranitev zunanjih ženskih genitalij. Večinoma se izvaja na dekletih, starih od enega do 15 let, občasno pa so temu postopku podvržene tudi odrasle in poročene ženske. V Indiji je ta praksa večinoma znana v skupnosti Dawoodi Bohra, ki je majhna sekta. Pred kratkim je Vrhovno sodišče Indije razsodilo, da ta praksa krši pravico žensk do zasebnosti. Šteje se, da je ta praksa del islama, zato se večinoma trdi, da je sestavni del religije. Tako zakon ali vlada ne moreta posredovati. Vendar pa islam v Koranu ali kakršnemkoli drugem ustreznem verskem besedilu, kot so hadisi itd., te prakse ne potrjuje. Avtor v članku predstavi to prakso in pojasnjuje, da nima nobene zveze z islamsko vero, zaradi česar razsodba ne krši svobode vere, kot jo določa indijska ustava.

Boštjan ŠPEC

Boštjan ŠPEC

Spregledano pri prenosu: Direktiva in Zakon o finančnih zavarovanjih

Avtor kritično presoja prenos Direktive 2002/47/ES o finančnih instrumentih v slovensko zakonodajo, predvsem glede instituta prenosa finančnega instrumenta v zavarovanje. Pri tem argumentira, da 13. uvodna izjava Direktive ne dopušča kvalifikacije takega prenosa kot stvarnopravnega zavarovanja oziroma fiduciarnega prenosa v zavarovanje. Pravne značilnosti prenosa finančnega instrumenta v zavarovanje po Direktivi in Zakonu o finančnih zavarovanjih (ZFZ) tako presega naravo fiduciarnih zavarovanj prenosov, da je treba prenos finančnega instrumenta v zavarovanje obravnavati ločeno od stvarnopravnih zavarovanj kot samosvoje tipe poslov finančnih zavarovanj. Predstavljenim primerom neustreznega prenosa Direktive 2002/47/ES v slovensko zakonodajo avtor ponuja pravno razlago ZFZ ter sodne prakse Sodišča Evropske unije, ki omogoča razlago ZFZ v skladu z Direktivo 2002/47/ES. Zaradi gospodarske po- membnosti poslov finančnega zavarovanja ne glede na to predlaga, da se ugotovljene pomanjkljivosti ZFZ odpravijo s čimprejšnjo spremembo zakona.

Tadeja PIRNAT BATTELLI

Tadeja PIRNAT BATTELLI

Računalništvo v oblaku in varstvo osebnih podatkov – zaščita zasebnosti med ZDA in EU

Računalništvo v oblaku pomeni storitev namestitve podatkov v oblak prek različnih računalniških virov z namenom optimizacije stroškov in strukture. Pogodbena obdelava osebnih podatkov, zavarovanje in prenos podatkov v oblak so vidiki varstva osebnih podatkov, obravnavani v prispevku. Reforma evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov bistveno vpliva na obdelavo osebnih podatkov v računalništvu v oblaku. Pravice posameznika, obveznosti upravljavcev in obdelovalcev podatkov, nadzorni organi, pravica do pravnega sredstva in sankcije, kodeksi ravnanja in potrjevanja so bistvene predlagane spremembe, ki so (med drugim) neposredna posledica padca varnega pristana. Pomembna novost je evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov, ki jo mora voditi upravljavec in obdelovalec, kot to od njega zahteva novo načelo Uredbe 2016/679 – načelo odgovornosti. Drugi del prispevka se nanaša na novi okvir varstva osebnih podatkov v primeru prenosa v ZDA – zasebnostni ščit. Sodišče EU je v zadevi Schrems leta 2015 odločbo Evropske komisije iz leta 2000 glede »ustreznosti« režima varnega pristana prek sistema samocertifikacije pri ameriškemu Ministrstvu za trgovino razglasilo za neveljavno z obrazložitvijo, da odločba ne omenja obstoja – v ZDA – pravil, ki omejujejo posege v temeljne pravice oseb, katerih podatki so bili preneseni, niti obstoja učinkovitega sodnega varstva osebnih podatkov posameznikov, ki prenašajo svoje podatke v oblak. V letu 2016 je bil zato sprejet zasebnostni ščit. Z zasebnostnim ščitom se je skušalo odpraviti glavne pomisleke, ki jih je Sodišče EU poudarilo v zadevi Schrems. Čeprav je v primerjavi z varnim pristanom prišlo do velikega napredka, pomisleki glede učinkovitosti s strani Delovne skupine za varstvo osebnih podatkov iz člena 29 (leta 2017) kljub pozitivni oceni zasebnostnega ščita, ki jo je podala Evropska komisija, ostajajo. Slednja namreč vsako leto opravi poročilo o učinkovitosti zasebnostnega ščita. Že drugo leto pozitivno ocenjuje raven varstva osebnih podatkov, vendar opozarja na imenovanje stalnega varuha pravic.

Jan STAJNKO

Jan STAJNKO

Kafka in empatija v kazenskem pravu: razmišljanje o ciljih kazenskega postopka

Kadar pravo slikamo s pomočjo proze, lahko ustaljene strukture izzovemo bolj posredno, neformalno. Upoštevaje to vodilo, se avtor prispevka sooči z deli Franza Kafke in tako pokaže, da je ob garantni in varstveni funkciji kazenskega postopka treba ločeno obravnavati tudi vprašanje empatičnosti zasnove kazenskega postopka. To podkrepi s predstavitvijo mehanizmov, ki jih Kafka uporablja za namene vzbujanja absurdnosti, temačnosti in kafkovskega vzdušja. Najprej načne asimetrijo informacij med obdolžencem in državnim apa- ratom, nato vprašanje (ne)transparentnosti kazenskega postopka in nazadnje alienacije oziroma odtujevanja obdolženca od družbe. Na podlagi analize del, kot so Proces, V kazenski koloniji, O vprašanju zakonov in drugih, avtor poda predloge načel za (pre)oblikovanje kazenskega postopka, da bo ta bolj human in manj kafkovski.

Mladen PAVLOVIĆ

Mladen PAVLOVIĆ

Narava materijalnopravnih elementov v sodnem sporu

Pravnim subjektom dajejo dispozicije pravnih norm pooblastila, nalagajo dolžnosti in odgovornosti ali izrekajo prepovedi določenega vedenja, ko nastanejo s hipotezo predvidene okoliščine oziroma dejstva iz teh pravnih norm. Subjektivne pravice in dolžnosti določenega vedenja imajo pravne temelje ali podlago v materialnih pravnih normah javnega in civilnega prava. Za vzpostavitev posameznega civilnega pravnega razmerja s subjektivnimi pravicami in obveznostmi za nekatere subjekte sama pravna podlaga ni dovolj, temveč je treba tudi uresničiti vsa dejstva, ki jih materialna pravna norma zahteva kot prvi pogoj za njegov nastanek, spremembo ali prenehanje. V vzročnem kompleksu nastanka ali spremembe kateregakoli civilnega pravnega razmerja sta vedno pravna in dejanska podlaga. Zato je za ugotovitev obstoja posebne subjektivne državljanske pravice in obveznosti nujno tudi dokazilo njene pravne in dejanske podlage. Odločitev o utemeljenosti spora ali utemeljenosti ali neutemeljenosti zahtevka se izkaže za eno najtežjih nalog vseh udeležencev, saj bi morali pravilno in zakonito oceniti vpliv vseh pravnih dejavnikov ali elementov na izid pravdnega postopka. Te sestavine oziroma dejavnike avtor obravnava predvsem z vidika civilnega materialnega prava s poudarkom na njegovi vlogi pri obravnavi civilnega in sodnega spora, na pravni podlagi zahtevka, vsebinski in dejanski podlagi spora ter njegovi vlogi v spornem civilno- pravnem razmerju strank.

Ajda GOBEC JERELE

Ajda GOBEC JERELE

Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas v Sloveniji ni enotno urejena za vse delavce, zaposlene za določen čas. Upravičenost do nje in njena višina sta odvisni tako od načina prenehanja pogodbe o zaposlitvi kot tudi od razloga za njeno sklenitev. Članek obravnava smiselnost uvajanja razlik ter prikazuje nejasnosti in nedoslednosti v zakonski ureditvi odpravnine za določen čas. V članku so najprej predstavljeni statistični podatki o delovnem razmerju v tretjem četrtletju 2019, nato je na splošno predstavljena pogodba o zaposlitvi za določen čas in načini njenega prenehanja. Osrednji del zajema pregled ureditve odpravnine in njene višine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, s prikazom povezanih odločitev Sodišča Evropske unije. V sklepnem delu so na splošno predstavljeni ukrepi zoper delodajalca za primer neplačila odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter povezava med odpravnino in socialnimi pravicami delavca.

Alenka KRIŽNIK

Alenka KRIŽNIK

Arbitrarnost skrbništva za posebni primer

Sprememba družinske zakonodaje bi bila lahko pomembna ločnica v napredku skrbniškega sistema v Republiki Sloveniji. Zakonodajalec je v Družinskem zakoniku ohranil opredelitev skrbnika za posebni primer, kot jo je poznal prej veljavni zakon, in dodal, da skrbnika za posebni primer ni mogoče imenovati v primerih, ko so podani pogoji za postavitev otroka pod skrbništvo oziroma ko so podani pogoji za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo, razen če zakon določa drugače. Ob tem se v praksi še vedno pojavljajo primeri, ko se takim osebam postavi skrbnika za posebni primer, zato bo od suverenosti strokovnih delavcev na centru za socialno delo odvisno, ali bodo osebe deležne zaščite svojih pravic in koristi, kot jo obljublja Ustava Republike Slovenije.

Philip C. AKA,Irfan OSMANOVIĆ

Philip C. AKA,Irfan OSMANOVIĆ

Vpliv davkov na ustavno pravo: odločitev Ustavnega sodišča Federacije Bosne in Hercegovine v zadevi Premier Zeniško-dobojskega kantona proti mestnemu svetu Zenice (2018)

Ustavno sodišče Federacije Bosne in Hercegobine (BiH) je 18. aprila 2018 v zadevi Premier zeniško-dobojskega kantona proti mestnemu svetu Zenice razsodilo v zvezi s pritožbo nad odmero davka od dohodkov pravnih oseb s strani mestnega sveta Zenice, ki je bila višja od običajne stopnje za igralnice v federaciji BiH. Sodišče je v svoji sodbi izhajalo iz treh predloženih vprašanj, na vsa pa je odgovorilo negativno. Zanimivo je, da se je eno od treh vprašanj nanašalo na pravico do enakosti oziroma prepoved diskriminatornega obravnavanja. Sodišče je odločilo, da velja zaščita pravice do enakosti po Ustavi BiH za vse subjekte, vključno z gospodarskimi subjekti, kakršne so igralnice, ki so v skladu z zakonom pravne osebe. Nobeno podjetje na bosanskih tleh ne sme biti samovoljno deležno posebne obdavčitve s strani vladnih institucij na katerikoli ravni. V prispevku avtorja predstavita sodbo in pojasnita dve dragoceni lekciji o pomenu davčnega prava tako za pravnike kot tudi za nepravnike. Avtorja ocenjujeta predstavljeno odločitev kot pravilno, hkrati pa menita, da je v Bosni in Hercegovini še veliko možnosti za izboljšanje predpisov o panogi iger na srečo, vključno z ureditvijo vprašanj o tem, kako in kako daleč lahko, z ustavnega vidika, posamezne oblasti v federaciji posežejo v urejanje in obvladovanje posameznih ekscesnih vidikov panoge iger na srečo.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window