Navigacija
Pošljite povpraševanje
Portal TFL

Javna uprava - številka 3 - 4, letnik 2016

Javna uprava

Javna uprava je revija Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti. Zbirka obsega arhiv od leta 2015 dalje. Izidejo 4 številke letno.

Znanstveno-strokovna revija
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
prof. dr. Bojan Bugarič
Boštjan Koritnik
prof. dr. Bojan Bugarič, doc. dr. Mitja Horvat, doc. dr. Erik Kerševan, prof. dr. Rajko Pirnat, prof. dr. Senko Pličanič, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Grega Virant in Boštjan Koritnik

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Andraž Teršek

dr. Andraž Teršek

Razumevanje svobode izražanja in svobode tiska: konceptualizacija ob sodnem primeru Grims proti Mladini (2016)

Po ustavnem režimu se sme politične funkcionarje tudi ostro kritizirati, objektivno žaliti in osebno napadati, če je to mogoče upravičiti s prepričljivo stvarno podlago. To se lahko počne v nadzorni in demokratizacijski funkciji, ki jo v demokratični družbi opravljajo javnost, tisk in mediji. Tako pravno filozofijo svobode tiska morajo odločno in trajno uresničevati in braniti tudi sodišča. Vsega in vsakršnega tiska ne gre obravnavati enako, ker se razlikuje po verodostojnosti, intelektualni ravni in posledično po značilnostih t. i. povprečnega bralca takega tiska. Politikov kot oseb, razen ob prisiljujočih izjemah, tudi ni mogoče ločeno obravnavati kot politikov in kot (družinskih) oseb, če med obema obstaja stvarna povezava. Pri sodni presoji primerov ostre časopisne kritike na račun politika morajo sodišča upoštevati vse značilnosti in vse posebnosti konkretnega primera. S končno sodno odločitvijo ne smejo varovati politika pred ostrino kritike, niti bralce pred lastno nevednostjo in nepremišljenostjo. Nasprotno, varovati morajo sporočilno svobodo časopisa – pred ekscesi prevlade dnevne strankarske politike, nevednimi in nepremišljenimi bralci in pred tem, da bi se časopisnim sporočilom preprosto »pripisovalo« tisto, kar bi ta sporočila (objave) lahko pomenila, namesto da bi se resno upoštevalo tisto, kar so dejansko pomenila in želela pomeniti. Sodbe sodišč per se pa morajo pomeniti graditev doktrine in konceptualiziranih standarov svobode izražanja in tiska. Biti morajo stabilen pravodajni vir, ne le primer konceptualno razdrobljenega reševanja konkretnih sporov. Zadovoljiti morajo standard konceptualne predvidljivosti, uravnotežene s preteklimi precedensi in tako postavljene v funkcijo pravne varnosti. Ustavnosodni precedens v primeru Grims proti Mladini teh kriterijev ni izpolnil.

mag. Marko Djinović

mag. Marko Djinović

Imenovanje in položaj arbitrov po Ljubljanskih arbitražnih pravilih

Osebe javnega prava (Republika Slovenija, občine in lokalne skupnosti) so redno pojavljajo kot stranke arbitražnih postopkov v sporih, ki izvirajo iz koncesijskih pogodb in javno-zasebnega partnerstva. V prispevku so za potrebe oseb javnega prava kot uporabnikov arbitraže predstavljene glavne značilnosti postopka imenovanja arbitrov po Ljubljanskih arbitražnih pravilih (merila za izbiro, število arbitrov, postopek imenovanja, nepristranskost in neodvisnost arbitrov ter njihove temeljne naloge) ter vloga, ki jo imajo v tem postopku stranke kot nosilke avtonomije, arbitri in Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije. Avtonomija strank pri imenovanju arbitrov je ena najpomembnejših prednosti arbitraže, hkrati pa pomeni tudi veliko odgovornost. Predvsem od izbire kakovostnih arbitrov sta odvisna učinkovitost in pravičnost rešitve spora. Izbira arbitrov je zato eno najpomembnejših dejanj strank v arbitražnem postopku. Vse prednosti, ki jih zagotavlja arbitraža, lahko enako izrabijo tudi za osebe javnega prava, kadar v arbitražnem postopku nastopajo kot stranke.

Mirko Pečarič

Mirko Pečarič

Goljufiva pridobitev javnih sredstev − tožba državljana v lastnem imenu in imenu države

Prispevek obravnava možnost širitve procesne legitimacije, ki bi državljanom omogočila vložitev tožbe v lastnem imenu ter imenu države proti prejemnikom javnih sredstev, ki so do njih prišli na nezakonit način. Ideja postaja čedalje pomembnejša ob dejstvu, da Slovenija nima ocene o deležu neupravičeno izplačanih oziroma pridobljenih sredstev in da izvajanje nalog – glede na prakse nekaterih drugih držav in EU –, povezanih z vrnitvijo nezakonito izplačanih javnih sredstev, brez ocene ne more biti učinkovito. Odgovore na vprašanje vključenosti posameznikov v izvajanje in pomoč javni oblasti moramo zaradi čedalje večje kompleksnosti družbe in vzajemnih nepredvidljivih učinkov različnih ukrepov iskati v smeri učinkovitega izvrševanja javne oblasti z vključevanjem mehanizmov družbene pomoči in kontrole. Eden od njih je zakon proti neupravičenim pridobitvam po vzoru ZDA.

dr. Alenka Fikfak in Boštjan Koritnik

dr. Alenka Fikfak in Boštjan Koritnik

Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno-zasebnega partnerstva

Trajnostni razvoj mora biti vodilno načelo za mestne politike in upravljanje oziroma osnovno razvojno načelo, ki velja tako pri trajnostnih urbanih strategijah kot tudi drugih strateških dokumentih. V poročilu Komisije za merjenje gospodarske uspešnosti in družbenega napredka (Stiglitz in drugi, 2008) je bila poudarjena ideja, da se vprašanje »trajnosti« nanaša na kakovost življenja. V tem dokumentu je opredeljen trajnosti razvoj kot proces, ki se ne osredotoča samo na gospodarski razvoj, temveč vključuje tudi uravnotežen ekološki in družbeni-socialni razvoj. Pri tem je prisotnost socialnega kapitala zelo pomembna za »življenjskost« družbe danes. Pri zagotavljanju socialne vzdržnosti (več zaupanja, več sodelovanja, manj neenakosti) ne gre le za zagotovilo ohranitve socialne kohezije, temveč njeno povečanje in izboljšanje njenih učinkov. V ta namen je oblikovanje javno-zasebnih partnerstev ključno za izvajanje in upravljanje posegov v prostor. Glavni cilj projekta »Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva« je na podlagi analize Strategije pametne specializacije in analize sprejetih trajnostnih urbanih strategij ter primerov dobre prakse opredeliti sistem odločanja o prednostnih posegih, ki naj se izvajajo z javno-zasebnim partnerstvom.

Boštjan Koritnik

Boštjan Koritnik

Razvoj znanstvene revije – Javna uprava na novi poti

Avtor je novi urednik revije Javna uprava, ki je v obdobju temeljite prenove in nadgradnje uredniškega sistema. Cilj je doseči višjo kakovost in mednarodno vpetost revije, prvi korak pa je vpeljava dvojnega dvojnega anonimnega recenziranja. V prispevku so predstavljena osnovna navodila za avtorje in recenzente, skupaj s klasifikacijo in značilnostmi prispevkov, ki so uvrščeni v različne kategorije: izvirni znanstveni članek, pregledni znanstveni članek, kratki znanstveni prispevek, strokovni članek, recenzija, prikaz knjige, kritika, polemika, diskusijski prispevek, intervju, poljudni članek, drugi članki in sestavki ter uvodnik.

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

Viri financiranja občin

Ustrezni finančni viri občin so bistvena finančno-materialna sestavina lokalne samouprave. Sistem financiranja, ki naj občinam zagotavlja sorazmernost finančnih virov glede na podeljene pristojnosti, je ena od petih komponent lokalne samouprave, te pa zagotavljajo pravno zaščito pravic in avtonomnosti delovanja občin.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window