Navigacija
Pošljite povpraševanje
Portal TFL

Javna uprava - številka 3 - 4, letnik 2019

Javna uprava

Javna uprava je revija Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti. Zbirka obsega arhiv od leta 2015 dalje. Izidejo 4 številke letno.

Znanstveno-strokovna revija
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
prof. dr. Rajko Pirnat
as. Boštjan Koritnik
prof. dr. Bojan Bugarič, doc. dr. Mitja Horvat, doc. dr. Erik Kerševan, prof. dr. Rajko Pirnat, prof. dr. Senko Pličanič, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Grega Virant in as. Boštjan Koritnik

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Mirko Pečarič

Mirko Pečarič

Koordinacija predpisov – prav(il)ne koordinate prava

Prispevek obravnava reforme javne uprave z vidika centra vlade kot mesta, iz katerega naj bi se usklajevale, določale, spremljale in spreminjale naloge različnih organov države. Večina reformnih ukrepov je v javnem sektorju zadevala javno upravo, pri čemer je način dela vlade, njen način usklajevanja dela uprave ostal bolj ali manj nespremenjen. Center vlade je nov pogled na delovanje dosedanjih kabinetov predsednika vlade ali generalnega sekretariata vlade s pomočjo uporabe sistemske teorije, ki omogoča drugačne, nove perspektive delovanja omenjenega organa. Center vlade postavlja okvir, določa pravila in usklajuje samo igro. S pomočjo odgovorov predstavnikov mreže Evropskega centra za parlamentarne raziskave in dokumentacijo prispevek avtor ugotavlja, da center vlade na način, kot ga opisuje prispevek, v nobenih državi še ni zaživel, čeprav ponekod obstajajo njegovi posamezni elementi. Največkrat gre za napako statičnega razmišljanja, ki zanemari dinamične strani problema; preverjanje opravljenih nalog ne upošteva njihovega prepletanja, eksponentnih kombinacij in hkratnega, vzajemnega spreminjanja v procesih medsebojnega součinkovanja po začetku njihovega izvrševanja.

Katja Štemberger

Katja Štemberger

Upravno odločanje v primeru nekaterih sprememb materialnega prava

Prispevek z vidika stališč upravne teorije in sodne prakse sistematično analizira učinke, ki jih ima sprememba materialnega prava na odločanje v upravnem postopku, tako v primeru odločanja upravnih organov na prvi kot tudi na drugi stopnji. V prvem delu so predstavljeni argumenti in stališča glede časovne uporabe materialnega prava pri odločanju na prvi stopnji, v drugem delu pa so predstavljene različne možnosti glede uporabe materialnega prava pri odločanju o upravni zadevi po odpravi prvostopenjske odločbe v pritožbenem postopku in v primeru molka organa ter nekatera druga vprašanja, ki jih časovna uporaba materialnega prava odpira. Prispevek se sklene s sklepom, v katerem so predstavljena stališča avtorice glede obravnavane tematike.

Senko Pličanič

Senko Pličanič

Trajnostni urbani razvoj, prostorsko načrtovanje in javno-zasebno partnerstvo

Avtor analizira pomen prostorskega načrtovanja in javno-zasebnega partnerstva kot enega od pravnih instrumentov, ki lahko s tem, ko zaradi uresničevanja lastnih (profitnih) interesov spodbuja podjetja (zasebni sektor) k sodelovanju z državo in občinami (javni sektor), precej pripomore k preoblikovanju naše družbe v trajnostno (okolje ohranjujočo) delujočo družbo. Javno-zasebno partnerstvo je pri tem lahko uspešno le, če je usklajeno s celovitim in trajnostnim prostorskim načrtovanjem oziroma določanjem namenske rabe zemljišč. Zato avtor v prispevku analizira tudi povezavo med trajnostnim prostorskim načrtovanjem in javno-zasebni partnerstvom.

Boštjan Zuljan

Boštjan Zuljan

Novosti Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah ter pravne negotovosti pri podeljevanju koncesij za izvajanje lekarniške in zdravstvene dejavnosti

Članek obravnava izbrane novosti Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP), ki povzročajo pravno negotovost v postopkih podelitve leka- rniških in zdravstvenih koncesij. Avtor ugotavlja, da se ZNKP, ki je v domači pravni red prenesel Direktivo 2014/23/EU o sklepanju koncesijskih pogodb, omejeno uporablja tudi za lekarniške in zdravstvene koncesije. Predlog zakona vsebuje trditve, ki lahko koncedente zavedejo v prepričanje, da so te koncesije kot izjema izključene iz uporabe zakona. Kot bistveno novost zakona, ki velja za postopke podeljevanja lekarniških in zdravstvenih koncesij, je treba poudariti nova pravila o pravnem varstvu. Poleg upravnega sodstva je za reševanje sporov v postopku izbire koncesionarja v omejenem obsegu postala pristojna tudi Državna revizijska komisija, ki bo v teh postopkih zagotavljala pravno varstvo po pravilih revizijskega postopka. Čeprav se je s tem povečal obseg pravnih sredstev, ki jih imajo na voljo stranke v teh postopkih, obstaja nevarnost, da v različnih pravovarstvenih postopkih pride do nasprotujočih odločitev v posamezni zadevi.

Luka Martin Tomažič, Borut Bratina

Luka Martin Tomažič, Borut Bratina

Izbrani vidiki slovenske ureditve lokalnega energetskega koncepta

Avtorja obravnavata izbrane vidike slovenske ureditve lokalnega energet- skega koncepta. Pojasnjujeta njegovo naravo v luči dognanj pravne teorije. Tako ugotavljata, da lokalni energetski koncepti niso zgolj strateški in politični, temveč tudi pravni dokumenti. Proučujeta obvezne sestavine in potrebo po skladnosti z Energetskim konceptom Slovenije ter drugimi relevantnimi dokumenti in poudarjata pomen sodelovanja javnosti pri pripravi, zlasti v luči zavez Republike Slovenije po Aarhuški konvenciji. S primerjalnopravno analizo kljub specifikam ugotavljata določeno stopnjo sorodnosti s francosko ureditvijo, Velika Britanija k načrtovanju v energetiki na lokalni ravni pa ima drugačen pristop.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window