Navigacija
Naročite revijo SIR*IUS
Portal TFL

Revija SIR*IUS - številka 3, letnik 2017

Revija SIR*IUS
Strokovna revija
Slovenski inštitut za revizijo
dr. Marjan Odar
mag. Mitja Skitek - revizija, Milan Jagrič - notranja revizija, dr. Samo Javornik - ocenjevanje vrednosti, Saša Jerman - davki, Mihael Kranjc - računovodstvo, dr. Aleš Živkovič - revizija informacijskih sistemov
Hilde Blomme; prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus; prof. dr. Slavka Kavčič; prof. dr. Bojana Korošec; Lorena Mošnja Škare; dr. Derek Oliver; prof. dr. Milena Peršić; prof. dr Ivan Turk; prof. dr. Lajoš Žager

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Dr. Marjan Odar

Dr. Marjan Odar

Uvodnik

In memoriam

Ivan Kebrič

Ivan Kebrič

Ni vse zlato, kar se sveti – regresijska beta in alternative

Vrednost podjetja je pogosto enaka sedanji vrednosti pričakovanih denarnih tokov, ki naj bi jih podjetje ustvarilo v obdobju svojega poslovanja. Pri ocenjevanju diskontne mere je eden od pomembnih elementov parameter beta. Običajno vrednost tega parametra ocenjujemo z regresijsko analizo, pri čemer primerjamo donos delnice z donosom borznega indeksa. Ocene parametra beta na tak način so pogosto slabe in imajo velike standardne napake ocene. V članku so prikazani različni načini ocenjevanja parametra beta za nekatera slovenska podjetja.

Črt Lenarčič, Robert Zorko, Uroš Herman in Simon Savšek

Črt Lenarčič, Robert Zorko, Uroš Herman in Simon Savšek

Ekonometrični model za napovedovanje gibanja cen nepremičnin

Gradivo predstavlja bayesianski model vektorske avtoregresije za napovedovanje gibanja cen nepremičnin v Sloveniji. Ključne ugotovitve so, da so cene nepremičnin v Sloveniji odraz obsega investicij v nepremičnine, povprečne neto plače, stopnje brezposelnosti, gradbenih stroškov, rasti slovenske ekonomske aktivnosti, merjene z bruto domačim proizvodom, ter obrestnih mer za stanovanjske kredite. Model ob napovedih zmerne rasti slovenskega gospodarstva nakazuje zaustavitev padanja cen nepremičnin in kaže na sicer le postopno okrevanje nepremičninskega trga. Napovedovanje gibanja cen nepremičnin lahko poleg tega predstavlja tudi pomembno orodje v izvajanju makrobonitetnega nadzora, zato je nadaljnji razvoj ekonometričnih orodij za napovedovanje gibanja cen nepremičnin potreben ne glede na omejitve, ki jih predstavljajo razmeroma kratke podatkovne časovne serije za cene nepremičnin v Sloveniji.

Dr. Igor Lončarski

Dr. Igor Lončarski

Izzivi uporabe netvegane donosnosti v razmerah izjemno nizkih ali negativnih obrestnih mer

Tradicionalno vprašanje netvegane donosnosti ni bilo preveč kompleksno, o katerem ne bi bilo veliko nestrinjanja oz. dilem v praksi in/ali bi predstavljalo pomembno variabilnost pri določanju diskontne mere. Razmere zelo nizkih ali celo negativnih obrestnih mer so to bistveno spremenile. Uporaba različnih strokovno upravičenih načinov ocenjevanja in uporabe netvegane donosnosti tako v trenutnih razmerah lahko pripelje v precejšnjo variacijo končnih ocen vrednosti (ob vsem ostalem nespremenjenem). Paradoksalno torej možni načini ocenjevanja netvegane donosnosti v sedanjih razmerah predstavljajo pomemben element tveganja pri ocenjevanju vrednosti.

Mag. Karin Lušnic

Mag. Karin Lušnic

Novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017

Januarja 2017 je Odbor za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti objavil nove standarde z naslovom Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017, z datumom obvezne uporabe 1. julija 2017. Gre za nove standarde (ne samo za dopolnitev do sedaj veljavnih MSOV 2013), ki uvajajo pomembne vsebinske spremembe. Glede na to, da so MSOV-ji, v skladu s Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti obvezni za vse pooblaščene ocenjevalce vrednosti, je za ocenjevalce in uporabnike ocen vrednosti pomembno poznavanje in razumevanje novih zahtev MSOV 2017. Ker pa so sestavni del Hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti tudi SPS-ji (ki so trenutno vezani na MSOV 2013), poudarjamo, da zna uvedba MSOV 2017 vplivati tudi na zahtevo po spremembah oziroma vsebinskih uskladitvah določenih SPS-jev.

Vid Pajič

Vid Pajič

Delniški nepremičninski skladi – investicijski proces

Nepremičninski delniški skladi so priročna investicija, ki investitorjem omogoča, da se izpostavijo nepremičninskemu trgu z manjšim vložkom, vendar je njihova naložba vseeno dobro razpršena. Da pa je investitorjem to omogočeno, je pomembno obvladovati postopek izbora naložb. Pri sestavi portfelja v delniški nepremičninski sklad je že zaradi same narave panoge in posebne oblike nepremičninskih podjetij, ki se ukvarjajo z vlaganjem in upravljanjem fizičnih nepremičnin, treba paziti na nekatere posebnosti. Če pogledamo globalni delniški indeks nepremičnin S&P (SGR Index), opazimo, da več kot 80 % tržne kapitalizacije predstavljajo REIT-i. Zaradi posebne davčne obravnave teh podjetij so posebni tudi kazalci in količniki, ki jih spremljamo za ta podjetja. Za vrednotenje delnic tako uporabljamo količnika cena/FFO na delnico in cena/AFFO na delnico. Teh razmerij načeloma ne spremljamo pri nobeni drugi obliki podjetja razen pri REIT-ih. Nadpovprečno pomembno vlogo ima tudi ocenjevanje dividend in njihove vzdržnosti ter nadaljnje rasti. Zaradi različnosti poslovanja in konstrukcijskega cikla, karakteristik pogodb ter načinov vlaganja v nepremičnine je potrebno poglobljeno razumevanje in poznavanje razlik ter posebnosti podsektorjev. Kljub ostalim posebnostim pa se metode za merjenje in obvladovanje tveganj na ravni portfelja ne razlikujejo od tistih, ki jih uporabljamo za ocenjevanje tveganj pri ostalih delniških portfeljih.

Slavko Stošicki

Slavko Stošicki

Ocenjevanje programske opreme

Programska oprema je postala pomemben del poslovnih procesov. Pri ocenjevanju se pooblaščeni ocenjevalci soočajo z vprašanjem, ali je v registru OS treba oceniti uporabniško programsko opremo ali programsko opremo, ki predstavlja prodajni produkt podjetja. Pri uporabniški programski opremi, do katere ima podjetje pravico do uporabe (licenco), bo ocenjevalec vrednosti pri ocenjevanju uporabil način primerljivih prodaj. Pri ocenjevanju programske opreme kot prodajnega izdelka pa gre za kompleksno nalogo, v kateri sodelujejo ocenjevalci različnih strokovnih področij ter specialisti. V referatu je poudarek na oceni vrednosti programskega izdelka ERP s poudarkom na nabavnovrednostnem načinu, načinu tržnih primerjav in modelu COCOMO II.

Prepoved opravljanja drugih storitev revizijske družbe

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-REV 3-3/17) Revizijski svet je na svoji seji pojasnil stališče glede sestave pogodbe o revidiranju in prenosa posla na drugega revizorja.

Ocenjevanje stroška kapitala in lastniškega kapitala v spremenjenih okoliščinah na kapitalskih trgih

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-OV 3-3/17)

Prehod na revidiranje ključnih tveganj organizacije

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-NR 4-3/17) Odbor Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo je obravnaval vprašanje prehoda z revidiranja po postopkih na revidiranje ključnih tveganj organizacije.

Notranjerevizijska temeljna listina

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-NR 5-3/17) Odbor Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo je aprila 2017 obravnaval minimalne zahteve glede notranjerevizijske temeljne listine.

Računovodska obravnava prehoda samostojnih podjetnikov iz enostavnega knjigovodstva v dvostavno knjigovodstvo

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RAČ 5-3/2017) Računovodsko obravnavo prehoda samostojnih podjetnikov iz enostavnega v dvostavno knjigovodstvo je obravnaval Odbor Sekcije preizkušenih računovodij in računovodij in pripravil strokovno razlago.

Ugotavljanje davčne osnove za obdavčitev kapitalskih dobičkov fizičnih oseb pri naknadnih vplačilih kapitala

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-DAV 5-3/17) Ugotavljanje davčne osnove za obdavčitev kapitalskih dobičkov fizičnih oseb pri naknadnih vplačilih kapitala je obravnaval Odbor sekcije preizkušenih davčnikov in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Zaščita pred izsiljevalsko škodljivo kodo

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RIS 3-3/17) Problematiko zaščite pred izsiljevalsko škodljivo kodo je obravnaval Odbor Sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri inštitutu

V okviru izobraževanja je Slovenski inštitut za revizijo organiziral zaključne izpite za kandidate, vpisane v izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ter pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window