Navigacija
Naročite revijo SIR*IUS
Portal TFL

SIR*IUS - številka 3, letnik 2020

SIR*IUS

SIR*IUS je revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij (naslednica revije Revizor). Zbirka obsega arhiv od leta 2013 dalje. Izhaja 6 x letno.

Strokovna revija
Slovenski inštitut za revizijo
dr. Marjan Odar
mag. Mitja Skitek - revizija, Milan Jagrič - notranja revizija, dr. Samo Javornik - ocenjevanje vrednosti, Saša Jerman - davki, Mihael Kranjc - računovodstvo, dr. Aleš Živkovič - revizija informacijskih sistemov
Hilde Blomme; prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus; prof. dr. Slavka Kavčič; prof. dr. Bojana Korošec; Lorena Mošnja Škare; dr. Derek Oliver; prof. dr. Milena Peršić; prof. dr Ivan Turk; prof. dr. Lajoš Žager

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Dr. Marjan Odar

Dr. Marjan Odar

Uvodnik

Ali ste se že vrnili na delo za svojo pisalno mizo ali še kar od doma uradujete? Kakšno masko nosite? Tisto za enkratno uporabo, kirurško, čipkasto ali kak drug model? Ali jo morate nositi tudi na delovnem mestu?

Grega Hojnik, dr. Samo Javornik, Andraž Brilli, Jure Kern, Dušan Zupančič, dr. Igor Pšunder

Grega Hojnik, dr. Samo Javornik, Andraž Brilli, Jure Kern, Dušan Zupančič, dr. Igor Pšunder

Gospodarska zastarelost pri ocenjevanju pravic na nepremičninah

Nabavnovrednostni način se uporablja tam, kjer za sredstvo ni aktivnega trga, tj., kjer ni koristnih oz. ustreznih dokazov o zadnjih prodajnih transakcijah. Ker ocenjevane nepremičnine niso vedno nove, jih je treba ob izvedbi nabavnovrednostnega načina umestiti v stanje na dan ocenjevanja, torej zastarati. Upoštevati moramo vse tri vrste zastarelosti: fizično, funkcionalno in gospodarsko. Najlažje je določiti fizično zastarelost, težje je določljiva funkcionalna zastarelost, najtežje pa gospodarska zastarelost. Ker gospodarska zastarelost po navadi ni tako očitna, jo med ogledom ocenjevanega sredstva težje opazimo, kaj šele izmerimo. Prikazali smo teoretična izhodišča za nastanek gospodarske zastarelosti pri ocenjevanju pravic na nepremičninah. Osredotočili smo se na dve najpogosteje uporabljeni metodi izračuna gospodarske zastarelosti - metodo tržnih podatkov ter metodo izpada dohodka, kjer smo predstavili tudi praktične primere posameznega izračuna.

Mag. Ivan Kebrič

Mag. Ivan Kebrič

Borzne cene in pribitek za obvladovanje

Namen prispevka je prikaz argumentov, ki jih uporabljajo zagovorniki pri dokazovanju, da je za cene pri trgovanju z javnimi delniškimi družbami značilno, da odsevajo trgovanje z večinskimi deleži.

Dr. Boštjan Kežmah, dr. Urška Kežmah

Dr. Boštjan Kežmah, dr. Urška Kežmah

Pasti elektronskega podpisovanja dokumentov

Z razmahom dela od doma se je bistveno povečal interes za elektronsko podpisovanje. V Sloveniji urejata elektronsko podpisovanje dva predpisa, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in Uredba o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu. Oba predpisa ločita več ravni varnosti elektronskih podpisov. Od izbrane ravni varnosti je odvisno, ali bo breme dokaza na stranki, ki trdi, da je elektronski podpis veljaven, ali na stranki, ki trdi, da ni veljaven. Poleg elektronskega podpisovanja je treba zagotoviti tudi ustrezno hrambo elektronsko podpisanih dokumentov in spremljajočih podatkov. Vsak podpisnik elektronskih dokumentov pa bi se moral zavedati vpliva, ki ga ima uvedba elektronskega podpisovanja na prejemnike elektronsko podpisanih dokumentov.

Dr. Igor Lončarski

Dr. Igor Lončarski

Izzivi uporabe modelov določanja premije za tveganje lastniškega kapitala pri vrednotenju podjetij

Sodobna finančna teorija je glede uporabnosti modela CAPM za določanje premije za tveganje precej kritična in priporoča uporabo večfaktorskih modelov. Vendar pa je tovrstne modele izjemno težko (ali skoraj nemogoče) oceniti, ko gre za manjše in finančno manj razvite in neučinkovite trge. Metoda dograjevanja oz. neke vrste kvazivečfaktorski model, ki upošteva omenjene omejitve, je trenutno najuporabnejši pristop. V primeru nekotirajočih podjetij z visoko koncentracijo lastništva je treba biti še posebej pozoren na povezavo med premijami za tveganje, ki so vključene v diskontno stopnjo, in odbitki/pribitki v zaključni fazi vrednotenja. Določanje in uporaba netvegane donosnosti in premije za tveganje sta neločljivo povezani. Tako veljajo v razmerah finančne represije enaka opozorila in pomisleki pri določanju premije za tveganje, kot veljajo pri oceni netvegane donosnosti.

Dr. Dušan Zupančič

Dr. Dušan Zupančič

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za gradnjo

Nepremičnine za gradnjo so tiste, ki so trenutno v razvoju in nedokončane. Na trgu se pojavljajo bistveno redkeje kot dokončane nepremičnine. Njihovo ocenjevanje zajema vrsto občutljivih vhodnih podatkov ter številna tveganja, povezana z gradnjo in trženjem nepremičnine. Uporaba primernih metod ocenjevanja je odvisna od značaja in obsega projekta, trenutne razvojne faze ter okoliščin, povezanih s pogodbeniki na projektu. Postopek vrednotenja praviloma zahteva poglobljena znanja in izkušnje ocenjevalca vrednosti.

Milan Jagrič

Milan Jagrič

Izvedba notranjerevizijskega posla – 3. del

Organizacije se pri doseganju strateških, operativnih in ostalih ciljev vedno soočajo z negotovostjo. Ne glede na to pa se pri uresničevanju teh ciljev vedno lahko odločijo, kateri ravni tveganj se bodo izpostavile. Ustrezna ocenitev tveganj in notranjih kontrol pomaga organizaciji sprejeti premišljene odločitve o tem, katero raven tveganj bo sprejela in kakšen naj bo obseg implementacije kontrol, ki bodo omogočile slediti zadanim ciljem organizacije. Tveganja se na ta način ne sprejemajo brez dobrega razumevanja njihovih potencialnih posledic pri doseganju ciljev. Zaradi tega odločevalci zahtevajo primerne in zanesljive informacije, ki jih lahko izvaja sistem notranjih kontrol, kar poslovodstvu omogoča uspešno implementacijo in izpeljavo strateških in poslovnih planov organizacije (IFAC, 2012).

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Ocenjevanje vrednosti v razmerah pomembno povečane negotovosti

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-OV 4-3/20) Z izbruhom pandemije koronavirusa SARS-CoV-19 v letu 2020 je na globalni ravni prišlo do močnega povečanja negotovosti. Med posledice povečane negotovosti spadata tudi močno povečana nihajnost kapitalskih trgov ter zastoj na nepremičninskih trgih. Pojavila se je potreba po ocenjevanju vrednosti premoženja, ki je pod pritiskom nastale gospodarske krize. Ta potreba izhaja iz transakcijskih motivov (nakup/prodaja), potreb računovodskega poročanja ali pa zavarovanega posojanja. Novonastale okoliščine ocenjevalce vrednosti postavljajo pred izziv, kako v razmerah, ko je dostop do tržnih podatkov omejen, ali pa podatki niso na razpolago, uporabnikom zagotoviti ocene vrednosti, ki zadostujejo pravilom stroke. Omenjeno dilemo je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in sprejel naslednjo strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Uporaba naziva preizkušeni notranji revizor

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-NR 3-3/20) Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je na seji sprejel strokovno razlago glede uporabe naziva preizkušeni notranji revizor.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Knjiženje povračila za čakanje na delo od doma in kriznega dodatka po ZIUZEOP-ju

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RAČ 4-3/20) Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Davčna obravnava kapitalskih dobičkov fizičnih oseb pri združitvah, delitvah in zamenjavah kapitalskih deležev

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-DAV 3-3/20) Odbor sekcije preizkušenih davčnikov je na svoji seji obravnaval problematiko obdavčitve kapitalskih dobičkov pri združitvah, delitvah in zamenjavah kapitalskih deležev.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Uporaba videokonferenčnih informacijskih rešitev pri revizijskem delu

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RIS 3-3/20) Problematiko uporabe videokonferenčnih informacijskih rešitev pri izvajanju poslov dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov je obravnaval Odbor sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov (v nadaljevanju: PRIS) in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Novosti in obvestila

Novosti in obvestila

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Po uspešni izdelavi in zagovoru zaključnega dela je Slovenski inštitut za revizijo izdal potrdilo (certifikat) za strokovni naziv preizkušena računovodja

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window