Navigacija
Naročite revijo SIR*IUS
Portal TFL

SIR*IUS - številka 1, letnik 2021

SIR*IUS

SIR*IUS je revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij (naslednica revije Revizor). Zbirka obsega arhiv od leta 2013 dalje. Izhaja 6 x letno.

Strokovna revija
Slovenski inštitut za revizijo
dr. Marjan Odar
mag. Mitja Skitek - revizija, Milan Jagrič - notranja revizija, dr. Samo Javornik - ocenjevanje vrednosti, Saša Jerman - davki, Mihael Kranjc - računovodstvo, dr. Aleš Živkovič - revizija informacijskih sistemov
Hilde Blomme; prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus; prof. dr. Slavka Kavčič; prof. dr. Bojana Korošec; Lorena Mošnja Škare; dr. Derek Oliver; prof. dr. Milena Peršić; prof. dr Ivan Turk; prof. dr. Lajoš Žager

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Dr. Slavka Kavčič, dr. Marjan Odar

Dr. Slavka Kavčič, dr. Marjan Odar

In memoriam dr. Ivanu Turku

Pred nekaj dnevi je slovenska računovodska in revizijska stroka izgubila začetnika modernega računovodstva in revizije pri nas ter strokovnjaka svetovnega slovesa, prof. dr. Ivana Turka, zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Dr. Turk, letos je praznoval 90 let, pa ni bil le strokovnjak na področju računovodstva in revizije ter strok, ki so ozko povezane zlasti z računovodstvom, temveč tudi na drugih področjih in dejavnostih, ki so spadale med njegove konjičke. Bil je znanstvenik, ki mu je mati narava dala veliko darov, on pa jih je znal kar najbolje uporabiti. Zaradi njegove vsestranskosti je ovrednotenje njegovega dela skoraj nemogoče, saj je s svojim proučevanjem »zašel« na toliko različnih področij, da jih strokovnjak le za eno ali dve področji nikakor ne more oceniti.

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Davek na dodano vrednost pri spletni prodaji od 2021

Za spletno prodajo blaga na daljavo in e-storitve bodo od julija 2021 veljala nekatera nova pravila. Pragi za obvezno identifikacijo za prodajo blaga na daljavo v EU končnim potrošnikom bodo ukinjeni, določen pa bo nov enotni prag 10.000 EUR prometa za celoten EU, ki bo obsegal tako dobavo blaga kot e-storitve. Če bodo zavezanci prag presegli, bodo lahko DDV namembne države plačevali z redno identifikacijo za DDV ali v sistemu »vse na enem mestu« (VEM). Novost bo tudi uvedba sistema uvozni VEM, ki bo omogočal, da bodo zavezanci, ki blago prodajajo na daljavo končnim potrošnikom v EU-ju v vrednosti do 150 EUR, blago pa je kupcem dobavljeno neposredno iz tretje države, obračunali DDV namembne države po sistemu uvozni VEM, v tem primeru pa bo uvoz oproščen DDV-ja. Oprostitev uvoznega DDV-ja za pošiljke do 22 EUR bo ukinjena.

Mag. Brigita Franc

Mag. Brigita Franc

Posledice v zvezi z DDV-jem za upnike in dolžnika v prisilni poravnavi po ZFPPIPP-ju

V prispevku so obravnavane posledice pri DDV-ju, ki nastanejo zaradi dokončnega prenehanja terjatve upnika oz. obveznosti dolžnika v prisilni poravnavi, vodeni po pravilih iz ZFPPIPP-ja. Analiziramo pravno razlago 39. in 68. člena ZDDV-1 po sodni praksi SEU-ja in Vrhovnega sodišča. Prispevek odgovarja na vprašanje, ali terjatev upnika oz. obveznost dolžnika v postopku prisilne poravnave v neplačanem delu dokončno preneha ali postane neizterljiva ter ali obstaja vzročno-posledično razmerje med pravico upnika do popravka obračunanega DDV-ja in obveznostjo dolžnika do popravka vstopnega DDV-ja.

Mag. Saša Jerman

Mag. Saša Jerman

Uporaba metode porazdelitve dobička za namene politike transfernih cen – kdaj in kako

Metoda porazdelitve dobička (angl. Profit Split Method ali PSM) je ena od petih metod, ki jih OECD priporoča za dosego primerljivih tržnih pogojev med povezanimi osebami. Mednarodne skupine povezanih oseb postajajo čedalje kompleksnejše ali drugače delujejo čedalje bolj integrirano, proizvodi in storitve pa zahtevajo vedno nove inovacije ali povsem nove rešitve z velikim vložkom v raziskave, razvoj, znanje itd. V jeziku transfernih cen pomeni, da imamo opravka z visokointegriranimi poslovnimi modeli in edinstvenimi ter vrednimi neopredmetenimi sredstvi. Vse to vedno bolj otežuje dostop do primerljivih nepovezanih poslovnih modelov, zato je uporaba konvencionalnih metod in metode stopnje čistega dobička zelo otežena. Kot možna rešitev za to se ponuja večstranska metoda porazdelitve dobička, ki temelji na funkcijski analizi relativnega vrednostnega prispevka povezane osebe k skupnemu dobičku, pri čemer se izvede funkcijska analiza vseh vključenih povezanih oseb. Prav tej metodi je OECD v okviru projekta BEPS v desetem poglavju namenil posebno pozornost, junija 2018 pa pripravil dopolnitve smernic za aplikativno uporabo navedene metode. V tem prispevku podrobneje analiziramo uporabno vrednost metode porazdelitve dobička, tako da je vsaka od povezanih oseb udeležena pri skupnem dobičku glede na prispevek k skupnemu dobičku, kar bi se v primerljivih poslovnih modelih praviloma dogovorile tudi nepovezane osebe.

Kristijan Anton Kontarščak

Kristijan Anton Kontarščak

Ustavna spornost ureditve odloga davčne izvršbe

Prispevek obravnava možnosti davčnega zavezanca za odlog izvršbe, če je izdana odločba davčnega organa, po kateri mora poravnati denarno obveznost, ki pa je po mnenju dolžnika neutemeljena. Prikazano je, da so te možnosti precej omejene in davčnemu zavezancu ne omogočajo učinkovite možnosti odloga prisilne izterjave terjatve, ki izhaja iz odločbe, do izčrpanja pravnih sredstev. Te pravne možnosti so tako omejene, da obstaja dvom, ali je ureditev odloga davčne izvršbe sploh v skladu z Ustavo RS.

Marko Mehle

Marko Mehle

Utemeljitev transfernih cen pri finančnih transakcijah

Ne glede na to, da sodobna mednarodna podjetja redno izvajajo različne finančne transakcije znotraj skupine povezanih družb, Smernice OECD-ja do izdaje novih vodil februarja letos nikoli niso vsebinsko podrobneje obravnavale vidikov, ki so pomembni za določanje oziroma utemeljevanje transfernih cen pri izvajanju finančnih transakcij. Nova vodila OECD-ja, ki jih je pravzaprav treba razumeti kot deseto poglavje Smernic OECD-ja, tako prvič vsebinsko obravnavajo možne pristope za uporabo neodvisnega tržnega načela pri določanju in utemeljevanju transfernih cen, pri čemer se osredotočajo predvsem na finančne transakcije, ki se tipično pojavljajo med povezanimi družbami znotraj skupin mednarodnih podjetij. Čeprav se neodvisno tržno načelo pri finančnih transakcijah lahko uporabi tudi na podlagi smernic, ki se na splošno uporabljajo za določanje transfernih cen, je dodana vrednost novih smernic velika, saj je verjetno, da bodo zaradi večje vsebinske dorečenosti in sprejemljivosti pristopov pripomogle k zmanjšanju davčnih sporov zaradi transfernih cen pri finančnih transakcijah. V članku so predstavljene finančne transakcije, ki jih tipično izvajajo mednarodna podjetja med povezanimi družbami znotraj skupine, ter od OECD-ja priznani pristopi za uporabo neodvisnega tržnega načela pri določanju transfernih cen posameznih vrst finančnih transakcij.

Jure Mercina

Jure Mercina

Razmejitev med dohodkom iz zaposlitve, prikritim izplačilom dobička in drugim dohodkom po ZDoh-2

Pri sočasnem obstoju več različnih pravnih razmerij med družbo in družbenikom fizično osebo je za davčne namene pomembno, da se tudi dohodek, ki ga fizična oseba prejme od družbe, za davčne namene ustrezno poveže s posameznim razmerjem. Na nekaj mestih nejasna zakonodaja in neenotna sodna praksa davčne zavezance v nekaterih primerih spravljata v zadrego, kako pravilno davčno obravnavati posamezen dohodek. V članku se osredotočam le na razmerja med dohodkom iz zaposlitve, prikritim izplačilom dobička in drugim dohodkom ter poskušam zavezancem podati nekaj smernic in ugotovitev, kako ravnati v praksi.

Boris Tuma

Boris Tuma

Uporaba statističnih metod in ocene napake pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin

Prispevek obravnava uporabo statističnih metod, predvsem multiplo linearno regresijo, pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin. Metoda je primerna za ugotavljanje odvisnosti nabora neodvisnih spremenljivk in odvisne spremenljivke ter je lahko zelo uporabna pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin. Z uporabo te metode lahko občutno zmanjšamo subjektivnost pri ocenjevanju vrednosti. S statističnimi metodami lahko tudi ocenimo napako ocenjene vrednosti nepremičnine, ki je zaradi heterogene narave nepremičnin, žal, vedno prisotna. V prispevku je na konkretnem primeru s pomočjo programskega orodja Excel prikazan postopek izračuna ocene vrednosti ter napake ocene vrednosti poslovne nepremičnine na način tržnih primerjav in na donosu zasnovanem načinu.

Dr. Tal Pavel

Dr. Tal Pavel

Virusi, trojanski konji, lažno predstavljanje in koronavirus – kaj lahko pričakujemo od kibernetskih kriminalcev v dobi koronavirusa?

Čas korone je prizadel človeštvo na mnogih področjih in prinesel nove izzive v raznih sektorjih in državah. Med njimi je tudi kibernetski prostor in možnost zlonamernih akterjev, ki izbruh, strah, dvom in negotovost, uredbe o ostajanju doma in nove načine dela na daljavo izkoristijo za zlonamerne in kriminalne namene. Študija preučuje vrste kibernetskih napadov, ki so se zgodili v prvih mesecih izbruha koronavirusa, njihove motive in storilce. Analiza je temeljila na sorodnih dogodkih kibernetskih napadov in kibernetskih zločinov, objavljenih v medijskih virih informacijske varnosti, skupaj z objavami v splošnih medijih, na zasebnih blogih, v raziskovalnih študijah in uradnih publikacijah vlad, agencij in nevladnih organizacij (NVO). Trenutno se posamezniki, podjetja in države soočajo z različnimi vrstami kibernetskih napadov z različnimi zlonamernimi motivi. Razne raziskave so preučevale trende načina dela na daljavo, zlasti v smislu kibernetske varnosti (ozaveščenost, proračuni, varnost in namen sprejetja takega načina dela na daljavo). Na podlagi teh analiz nekatera poročila napovedujejo, da bo bližnja prihodnost prinesla nove obsežne in močne kibernetske napade, povezane s koronavirusom, in morda jih bo več, kot smo jih kdaj koli poznali. Prihodnje raziskave bodo morda preučile napovedane valove kibernetskih napadov in zločinov, povezanih s koronavirusom, in jih primerjale s tistimi iz prvih mesecev izbruha in s predvidevanji. Zato bodo take študije lahko prikazale širšo sliko izkoriščanja koronavirusnega obdobja za zlonamerne namene kibernetskih kriminalcev in napadalcev.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Komunikacija med sedanjim in prejšnjim revizorjem pred prevzemom revizijskega posla

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-REV-1-1/21) Revizijski svet je na svoji seji obravnaval problematiko komunikacije med revizorji pred prevzemom revizijskega posla.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Posebnosti ocenjevanja vrednosti hotelov med kovidno krizo

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-OV-1-1/21) Posebnosti ocenjevanja vrednosti hotelov med epidemijo covida-19 je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Ocenjevanje vrednosti poslovnih nepremičnin med pandemijo Covida-19 v letu 2020

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-OC-2-1/21) V kovidni krizi se v ocenjevalski praksi postavljajo vprašanja, kako ta kriza vpliva na postopke ocenjevanja vrednosti poslovnih nepremičnin ter kateri načini in metode ocenjevanja vrednosti so v takih razmerah primernejši. Vprašanja je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in sprejel naslednjo strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Okvir usposobljenosti notranje revizije: Področja znanja in ravni usposobljenosti

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-NR-1-1/21) Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je obravnaval usposobljenost v notranji reviziji in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Računovodenje plemenitih kovin

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RAČ-1-1/21) Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval problematiko računovodenja plemenitih kovin kot naložbenih dobrin oziroma naložbenega blaga in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Določanje transfernih cen za podporne storitve z nizko dodano vrednostjo v skupini povezanih oseb

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-DAV-1-1/21) Odbor sekcije preizkušenih davčnikov je na svoji seji obravnaval problematiko obdavčitve kapitalskih dobičkov pri združitvah, delitvah in zamenjavah kapitalskih deležev.

Novosti in obvestila

Novosti in obvestila

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri inštitutu

Po uspešni izdelavi zaključnega dela je Slovenski inštitut za revizijo izdal potrdilo o strokovnem znanju za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin/pooblaščene ocenjevalke vrednosti nepremičnin:

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window