Navigacija
Naročite revijo SIR*IUS
Portal TFL

SIR*IUS - številka 4, letnik 2019

SIR*IUS

SIR*IUS je revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij (naslednica revije Revizor). Zbirka obsega arhiv od leta 2013 dalje. Izhaja 6 x letno.

Strokovna revija
Slovenski inštitut za revizijo
dr. Marjan Odar
mag. Mitja Skitek - revizija, Milan Jagrič - notranja revizija, dr. Samo Javornik - ocenjevanje vrednosti, Saša Jerman - davki, Mihael Kranjc - računovodstvo, dr. Aleš Živkovič - revizija informacijskih sistemov
Hilde Blomme; prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus; prof. dr. Slavka Kavčič; prof. dr. Bojana Korošec; Lorena Mošnja Škare; dr. Derek Oliver; prof. dr. Milena Peršić; prof. dr Ivan Turk; prof. dr. Lajoš Žager

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Dr. Marjan Odar

Dr. Marjan Odar

Uvodnik

Tale uvodnik spada k letošnji četrti številki, ki je tematsko posvečena zunanji reviziji. Večina v njej objavljenih prispevkov bo predstavljena na tradicionalni, že 20. konferenci revizorjev. Prvič jo Slovenski inštitut za revizijo organizira le kot strokovna organizacija brez javnih pooblastil na področju revidiranja. Ali se je zato kaj bistveno spremenilo na področju revizijske stroke?

Hilde Blomme

Hilde Blomme

Future of audit and assurance

Since 2014 Accountancy Europe has explored the Future of Audit and Assurance in events, publications, opinion pieces and consultation responses. As the umbrella organisation for 51 European professional bodies, including the Slovenian Institute of Auditors (SIA), from 36 countries, we started an international stakeholder to ensure that audit and assurance services remain relevant in the future. Auditors can play a crucial role in current developments in society and business. Let us focus on the two main areas steering this debate: Innovation Driven by Technology IT and innovation provide endless possibilities for auditors to better serve their clients and improve audit quality. Data analytics is a clear example of such technology. Even though technology can automate audit procedures, people are crucial to interpret data and provide ethical judgement, and strategic advice. Alternatives to Better Meet Stakeholders’ Needs The profession is sometimes said to be too focused on statutory audit, which operates within a demanding regulatory and legislative regime that might hold back innovation. We need to make use of our expertise and unique skillsets in developing other solutions that will better meet stakeholders’ needs. Therefore, we explore six alternative services to meet stakeholders needs 1) non-financial assurance, including on going concern 2) tax assurance 3) fighting financial crime, including assurance on fraud risk assessments 4) anti-money laundering assurance in banks 5) public sector assurance 6) green bonds’ assurance

Lucijan KLEMENČIČ, univ. dipl. ekon., davčni svetovalec, vodja oddelka davka od dohodkov pravnih oseb, Ernst & Young

Lucijan KLEMENČIČ, univ. dipl. ekon., davčni svetovalec, vodja oddelka davka od dohodkov pravnih oseb, Ernst & Young

Nove obveznosti poročanja davčnih posrednikov znotraj EU-ja

EU od davčnih posrednikov znotraj EU-ja, in v nekaterih primerih tudi od davčnega zavezanca, zahteva, da davčnim organom razkrijejo čezmejne aranžmaje z določenimi značilnostmi. Države članice EU-ja morajo določbe Direktive vnesti v nacionalno zakonodajo do 31. 12. 2019. V povezavi s tem je bil 19. 12. 2018 že objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, ki vključuje določbe glede čezmejnih aranžmajev in njihovega poročanja. Direktiva zahteva poročanje v zvezi s transakcijami, izvedenimi po 25. juniju, 2018, tako da že učinkuje. Posredniki in davčni zavezanci se morajo zato pripraviti na novo zahteve po poročanju, saj bodo drugače lahko kaznovani.

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar

Učinki uvedbe Uredbe EU št. 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa na ključne deležnike

Rezultati kvalitativne raziskave, ki sem jo opravila ob koncu leta 2018 ter v začetku leta 2019, kažejo, da so ključni deležniki v Sloveniji občutili spremembe Uredbe. Izsledki raziskave kažejo, da je uvedba Uredbe načeloma izboljšala neodvisnost revizijskih družb pri izvajanju obveznih revizij in zmanjšala obseg (dovoljenih) nerevizijskih storitev za revidirane stranke ter da je bila časovna omejitev sodelovanja z revizorjem v splošnem dobro sprejeta. Intervjuvanci kot eno najbolj pozitivnih sprememb revizijske regulative izpostavljajo poročilo revizijski komisiji. Glede sprememb v revizorjevem poročilu izpostavljajo tveganje, da si bodo uporabniki zaradi slabe obveščenosti in slabega splošnega znanja o revizorjevem poročanju le-to napačno razlagali, ter tveganje, da bodo revizorji ključne revizijske zadeve v svojih poročilih iz leta v leto le prepisovali. Sogovorniki si želijo več dialoga med ključnimi deležniki (regulatorji, revizijsko komisijo, revizijsko družbo). Predstavniki širše javnosti kakovost izvedenih revizij presojajo skozi popolnost razkritij v revidiranih letnih poročilih. Izsledki raziskave kažejo, da obstaja vrsta perečih vprašanj na širšem področju korporativnega upravljanja, na primer vprašanje kakovosti ter vzpostavitve nadzora in sankcioniranja organov korporativnega upravljanja.

Mag. Mitja Skitek

Mag. Mitja Skitek

Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake

Prispevek obravnava novosti in značilnosti prenovljenega Mednarodnega kodeksa poklicne etike ter Mednarodnih standardov neodvisnosti. Prikazane so nekatere ključne novosti zagotavljanja temeljnih etičnih načel računovodskih strokovnjakov, seveda pa sta za natančno razumevanje novosti potrebna podrobnejše proučevanje kodeksa in njegova stalna uporaba v praksi.

Manuela Šribar

Manuela Šribar

Preverjanje ITGC-ja pri revidiranju računovodskih izkazov v Sloveniji

V današnjem času je eno od najpomembnejših okolij v vsaki organizaciji t. i. informacijsko okolje, znotraj katerega se izvajajo različne aktivnosti in kontrole, ki jih imenujemo kontrole informacijskega okolja ali krajše IT-kontrole. IT-kontrole lahko razdelimo v dve večji skupini, in sicer: aplikativne kontrole in splošne kontrole informacijskega okolja. Za revizorja računovodskih izkazov sta pomembni obe vrsti kontrol. To je razumljivo, saj podatki in informacije, ki sestavljajo računovodske izkaze, večinoma prihajajo iz vsaj enega od informacijskih sistemov organizacije. Mednarodni standardi revidiranja tako od revizorja računovodskih izkazov zahtevajo, da spozna informacijske sisteme, pomembne za računovodsko poročanje. V Sloveniji je relativno nizko zavedanje o morebitnih tveganjih, ki izhajajo iz pomanjkljivih kontrol informacijskega sistema in lahko vplivajo na računovodske izkaze. Zaradi tega lahko pri revizijah računovodskih izkazov prihaja do podcenjevanja tovrstnega tveganja in napačne ocene revizijskega tveganja. To pa v skrajnem primeru lahko vodi do tega, da revizorjevo poročilo ne odraža dejanskega finančnega položaja organizacije.

dr. Stanko ČOKELC, pooblaščeni revizor in preizkušeni davčnik, Revidicom d.o.o., Maribor

dr. Stanko ČOKELC, pooblaščeni revizor in preizkušeni davčnik, Revidicom d.o.o., Maribor

Kaznovanje davčnih prekrškov

V tretji raziskavi nadaljujemo proučevanje davčnih prekrškov v obdobju 2015–2018. Z izsledki raziskave želimo davčne svetovalce in računovodje opozoriti na kaznovanje davčnih prekrškov in njihov vpliv na obnašanje davčnih zavezancev. Proučevali smo podatke o izrečenih globah v letih 2015–2018 po posameznih zakonskih osnovah. Avtorja je zanimalo, kako je finančna uprava v navedenih letih izrekala globe za davčne prekrške. Prav tako smo analizirali podatke iz sodb okrajnih in višjih sodišč glede pritožb na izrečene globe finančne uprave.

Rotacija ključnega revizijskega partnerja

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-REV 4-4/19) Revizijski svet je na seji pojasnil stališče glede vloge revizijske družbe pri obdelavi osebnih podatkov naročnikov revidiranja.

Pravilnik o obvladovanju kakovosti v revizijski družbi

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-REV 5-4/19) Revizijski svet je na seji sprejel vzorec Pravilnika o obvladovanju kakovosti v revizijski družbi.

Pregled poročila o oceni vrednosti

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-OV 4-4/19) Na Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je bilo naslovljeno vprašanje, ali Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti dopušča delni pregled poročila o oceni vrednosti, ki ga je izdelal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti. Problematiko je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in sprejel naslednjo strokovno razlago.

Sodelovanje notranjega revizorja in revizorja računovodskih izkazov

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-NR 4-4/19) Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in revizijski svet sta obravnavala tematiko sodelovanja notranjih revizorjev in revizorjev računovodskih izkazov ter na svojih sejah sprejela naslednjo strokovno razlago.

Notranje revidiranje upravljanja organizacije

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-NR 5-4/19)

Ugotavljanje nabavne vrednosti pravice do uporabe pri opredmetenih osnovnih sredstvih, vzetih v finančni najem

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RAČ 5-4/19) Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval problematiko ugotavljanja nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, vzetih v najem.

Seznam izvršilnih naslovov in pravna varnost davčnega dolžnika

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-DAV 5-4/19) Sekcija odbora preizkušenih davčnikov je na svoji seji obravnavala problematiko zagotavljanja pravne varnosti davčnega dolžnika v primeru obstoja seznama izvršilnih naslovov in sprejela naslednjo strokovno razlago.

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

V okviru izobraževanja je Slovenski inštitut za revizijo organiziral zaključne izpite za kandidate, vpisane v izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ter pridobitev strokovnih nazivov preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window