Portal TFL

Splošni pogoji uporabe portala

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA Tax-Fin-Lex (TFL)

1. Uvodne določbe
2. Opredelitev pojmov
3. Obveznosti nosilca in obveznosti uporabnika
3.1 Vsebina portala
3.2 Razpoložljivost portala
3.3 Komunikacijsko omrežje in oprema
4. Politika zasebnosti
5. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic
6. Uporaba portala
6.1 Anonimen neregistriran uporabnik
6.2 Brezplačno registriran uporabnik
6.3 Naročniški uporabnik
7. Naročniško razmerje
7.1 Sklenitev naročniškega razmerja
7.2 Naročniški paketi, način obračunavanja in plačevanja
7.3 Pričetek naročniškega razmerja
7.4 Prekinitev naročniškega razmerja
7.5 Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom
7.6 Tehnična in vsebinska podpora
8. Izobraževanja
9. Pravno, davčno in računovodsko svetovanje
9.1 Pogodbeno razmerje ter pravice in obveznosti strank
9.2 Cena
9.3 Pravna opozorila in odveza odgovornosti
9.4 Odstop od pogodbe
9.5 Poslovna skrivnost in varstvo osebnih podatkov
9.6 Varstvo avtorskih pravic

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe Portala Tax-Fin-Lex (v nadaljevanju: »Splošni pogoji uporabe«) opredeljujejo pogoje uporabe Portala Tax-Fin-Lex (v nadaljevanju: »Portal TFL«) ter pogodbena razmerja med družbo Tax-Fin-Lex d.o.o. in uporabniki storitev družbe. Dostopni so v elektronski obliki na Portalu TFL.

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse vrste uporabnikov: anonimne neregistrirane uporabnike, brezplačno registrirane uporabnike, za naročniške uporabnike, udeležence TFL izobraževanj in uporabnike storitev pravnega svetovanja ter TFL Pravne mape.

Poglavje 7 z naslovom »Naročniško razmerje« velja le za naročnike storitev Portala TFL.

Poglavje 9 z naslovom »Pravno, davčno in računovodsko svetovanje« velja le za uporabnike storitev pravnega, davčnega in računovodskega svetovanja ter TFL Pravne mape. V primeru razhajanja med ostalimi določbami Splošnih pogojev uporabe in določbami poglavja 9, veljajo slednje.

Splošni pogoji uporabe so sestavni del naročniške pogodbe ali naročila storitev Portala TFL.

Vse navedene določbe Splošnih pogojev uporabe so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št 83-/2001 in nadaljnji), ki dopolnjujejo pogodbo med uporabnikom in nosilcem oziroma naročilo in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Družba Tax-Fin-Lex d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev uporabe. V primeru spremembe Splošnih pogojev uporabe veljajo spremenjeni Splošni pogoji uporabe. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na Portalu TFL.

2. Opredelitev pojmov

Portal TFL obsega vsebino spletnih strani na naslovu www.tax-fin-lex.si.

Portal TFL je razdeljen na:

 • TFL Vsebine (davčne (TAX), računovodsko-finančne (FIN), pravne (LEX), okoljevarstvene (EKO-LEX) vsebine ter Strokovne publikacije, kot so Revija Odvetnik, Revija Denar in druge),
 • TFL Obveščanje (storitve obveščanja, kot so Lex-Radar, Lex-Kliping, CompanyCheck in EkoLex-Kliping),
 • TFL Medije (lastni e-mediji, kot so e-dnevnik: Lex-Novice, e-tednik: TFL Glasnik in e-mesečnik: Zakonodajni Supervizor),
 • e-pakete (zaključeni vsebinski sklopi, kot so E-Gradbeni paket s priročnikom, E-paket MSRP + SRS z zgledi knjiženj, E-paketi s komentarji zakonov),
 • TFL Izobraževanja (seminarji, delavnice, webinarji).
 • Pravno, davčno in računovodsko svetovanje

Nosilec Portala TFL je družba Tax-Fin-Lex d.o.o. (v nadaljevanju: »nosilec«).

Uporabnik je anonimen neregistriran uporabnik, brezplačno registriran uporabnik, naročniški uporabnik, udeleženec TFL izobraževanj in uporabnik storitev pravnega, davčnega in računovodskega svetovanja ter TFL Pravne mape.

Anonimen neregistriran uporabnik je oseba, ki brez izvedenega postopka registracije in brez prijave dostopa do spletnih strani Portala TFL.

Brezplačno registriran uporabnik je oseba, ki je izvedla postopek registracije in ji je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do Portala TFL in podatkov, namenjenih brezplačno registriranim uporabnikom.

Naročniški uporabnik je oseba, ki ji je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do plačljivega dela storitev Portala TFL.

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki je sklenila naročniško razmerje za uporabo storitev Portala TFL.

Če je naročnik fizična oseba in sklene naročniško razmerje za enega naročniškega uporabnika, se praviloma uporabniško ime in geslo glasi na isto fizično osebo.

Če je naročnik pravna oseba in sklene naročniško razmerje za enega ali več naročniških uporabnikov, se praviloma uporabniško ime in geslo glasi na dejansko fizično osebo, ki je zaposlena pri tej pravni osebi. Ob tem je naročnik kot pravna oseba in delodajalec dolžan dejanskim naročniškim uporabnikom omogočiti uporabo Portala TFL ter jih seznaniti z vsemi pravicami in obveznostmi, ki za uporabnike in naročnike izhajajo iz naročniške pogodbe in teh splošnih pogojev.

Naročniška pogodba je dogovor o uporabi storitev Portala TFL, ki jo skleneta nosilec in naročnik.

Naročniško razmerje je sklenjeno, ko je sklenjena naročniška pogodba med naročnikom in nosilcem ali ko nosilec prejme pravilno izpolnjeno naročnikovo naročilo.

Naročilo je s strani naročnika poslana pisna naročilnica ali pravilno izpolnjen e-obrazec za naročilo storitev Portala TFL. Oba omenjena obrazca sta na voljo na Portalu TFL, pri čemer je e-obrazec za naročilo storitev Portala TFL na voljo za vse TFL storitve, razen za naročilo TFL Osnovnih in Naprednih paketov ter storitev TFL Obveščanja. Naročilo se lahko odda tudi elektronsko na katerega od elektronskih naslovov nosilca, objavljenih na Portalu TFL, ali posreduje po navadni pošti.

Naročnina je mesečna vrednost naročniškega razmerja, ki jo naročnik plača nosilcu za uporabo storitev Portala TFL. Določena je z naročniško pogodbo ali naročilom.

Aktivnost uporabnika predstavlja uporabnikove vpoglede na spletne strani in v dokumente Portala TFL, namenjene samo naročnikom.

Presežna uporaba predstavlja vpoglede na strani in v dokumente Portala TFL, namenjene samo naročnikom, katerih obseg in število v posameznem mesecu bistveno presega povprečno mesečno aktivnost TFL naročnikov.

3. Obveznosti nosilca in obveznosti uporabnika

3.1 Vsebina portala

Nosilec si bo prizadeval, da bodo na Portalu TFL uporabnikom na voljo vse relevantne, točne in najnovejše informacije s področja davkov, financ in zakonodaje. Pri tem je nosilec zavezan, da si prizadeva zagotoviti uporabnikom portala navedene informacije, na noben način pa ni pravno zavezan uporabnikom dejansko zagotoviti vseh navedenih informacij. Ker so informacije, uvrščene na portal, nujno posledica subjektivne presoje nosilca, je uporabnik portala zavezan upoštevati, da obstaja možnost, da informacije in podatki niso celoviti, popolni, točni ali posodobljeni. Poleg tega nosilec uporabnike portala opozarja, da so informacije in podatki na Portalu TFL splošnega informativnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršnekoli fizične ali pravne osebe. V primeru, da uporabnik potrebuje konkretna navodila, mnenje ali nasvet, nosilec priporoča, da se uporabnik posvetuje z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

Stališča in mnenja avtorjev na Portalu TFL niso nujno hkrati tudi stališča uredništva ali nosilca.

Nosilec si pridržuje pravico, da lahko spremeni, doda ali odstrani vsebino spletnih strani Portala TFL, kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Nosilec ne jamči, da so elektronska besedila predpisov na teh spletnih straneh natančne reprodukcije uradnih besedil. Predpisi, objavljeni v uradnih listih, so edini verodostojni vir.

Nosilec ne prevzema nobene odgovornosti iz naslova točnosti, popolnosti in ažurnosti informacij in podatkov na Portalu TFL ter na povezavah oziroma povezanih drugih spletnih straneh.

Odgovornost nosilca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. storitev na Portalu TFL, je v celoti izključena. Uporabniki na portalu objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

3.2 Razpoložljivost portala

Nosilec vzdržuje Portal TFL tako, da je praviloma dostopen 24 ur na dan, vse dni v letu.

Nosilec si pridržuje pravico do prekinitev dostopa zaradi vzdrževalnih del, ki bodo praviloma potekala ponoči in med vikendi. Možni so tudi izpadi dostopa do Portala TFL zaradi izpada delovanja ali tehničnih napak opreme na strani nosilca, internetnih ponudnikov, ali opreme na strani uporabnikov, za kar nosilec ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Odgovornost nosilca za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do Portala TFL, je v celoti izključena.

3.3 Komunikacijsko omrežje in oprema

Uporabnik je dolžan za dostop do Portala TFL zagotoviti ustrezno računalniško opremo oziroma osebni računalnik z ustrezno povezavo na internet in nameščenim ustreznim spletnim brskalnikom. Nosilec svetuje uporabnikom, da si za učinkovito in varno uporabo vseh internetnih storitev, kakor tudi v primeru dostopov do Portala TFL, namestijo najnovejšo programsko opremo z vsemi posodobitvami, ki so trenutno na voljo ter da uporabljajo ustrezno komunikacijsko opremo, ki upošteva vsa varnostna določila.

Za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi težav pri dostopu ali uporabi Portala TFL, ki izvirajo iz neustrezne opreme naročnika oz. iz neustreznega načina uporabe te opreme s strani uporabnika, nosilec ne prevzema nikakršne odgovornosti.

4. Politika zasebnosti

Osebni podatki so informacije, ki jih uporabnik posreduje ob brezplačni registraciji in ob sklenitvi naročniškega razmerja. Uporabniki imajo na spletnih straneh pravico do vpogleda, dopolnitve in popravka svojih podatkov.

Nosilec se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki so jih registrirani in naročniški uporabniki posredovali nosilcu, varoval kot poslovno skrivnost in uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo pravnega reda Republike Slovenije in EU.

Nosilec za vsakega naročniškega uporabnika vodi njegove aktivnosti in pri tem beleži IP številko uporabnika, verzijo brskalnika, uporabniško ime, dokumente, do katerih je dostopal, čas dostopa ter število vpogledanih dokumentov. Podatki se uporabijo za namen mesečnega obračuna ter za statistične namene s ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje.

Nosilec tretjim osebam ne bo posredoval podatkov o naročniških uporabnikih, ki se nanašajo na finančno in vsebinsko uporabo Portala TFL.

Portal TFL uporablja piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

5. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic

Portal TFL vsebuje elemente kot so blagovna znamka, avtorski prispevki, dokumenti, zbirke dokumentov, zbirke podatkov in informacij, javno dostopni dokumenti in informacije z dodatno obdelavo in dodanimi informacijami, ustvarjena kazala in podobno. Vsi ti elementi so varovani v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in EU in določbami Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1)( Ur. l. RS , št. 45/2001 in nadaljnji) ter Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995 in nadaljnji).

Uporabniki smejo uporabljati informacije in podatke vključene v Portal TFL le za lastne potrebe. Uporabniki lahko v mejah običajne uporabe v svojih objavljenih stvaritvah uporabljajo informacije in podatke iz Portala TFL pod pogojem, da navedejo vir Tax-Fin-Lex.

Uporabniki ne smejo z namenom kakršnekoli nadaljnje uporabe uporabljati, kopirati ali posredovati naprej znatne količine podatkov in informacij Portala TFL ali strukture baz, kazal Portala TFL in podobno, kar bi lahko škodovalo nosilcu.

Povezave na spletne strani Portala TFL so dovoljene pod pogojem, da se pred klikom navaja »Vir Tax-Fin-Lex« ter da se po kliku portalske strani TFL prikazujejo v samostojnem okviru, z vsemi elementi Portala TFL, še zlasti z oznakami blagovne znamke TFL, morebitnimi oglasi in pravnim obvestilom in pod pogojem, da se povezava na zahtevo nosilca lahko kadarkoli odstrani.

Uporabniki odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala nosilcu zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

6. Uporaba portala

6.1 Anonimen neregistriran uporabnik

Anonimen neregistriran uporabnik ima dostop do vsebin portala, ki so brezplačno dostopne vsem uporabnikom (Lex-Novice, TFL Glasnik, brezplačni webinarji in drugo), nima pa dostopa do vsebin, ki so namenjene brezplačno registriranim uporabnikom in naročniškim uporabnikom.

6.2 Brezplačno registriran uporabnik

Brezplačno registriran uporabnik v postopku registracije:

 • vnese svoje resnične in pravilne podatke o elektronskem naslovu in/ali ostalih podatkih (ime, priimek, telefon,…),
 • prejme geslo in uporabniško ime za vstop v portal na svoj e-naslov,
 • prebere Splošne pogoje uporabe Portala TFL in potrdi, da se z njimi strinja.

Po posredovanju podatkov in potrditvi se uporabnik lahko prijavi v Portal TFL kot brezplačno registriran uporabnik.

Uporabniško ime in geslo mora uporabnik hraniti kot poslovno skrivnost in ga ne sme posredovati tretjim osebam. Uporabnik sme uporabniško ime in geslo uporabljati le na enem računalniku hkrati. V primeru zlorabe lahko nosilec uporabniško ime in geslo brez predhodnega obvestila uporabniku nemudoma ukine. Uporabniško ime in geslo ostajata aktivna v sistemu nosilca 6 mesecev od zadnje prijave na Portal TFL.

Brezplačno registriran uporabnik pridobi dostop do sedmih dokumentov po lastnem izboru, ki so sicer dostopni naročniškim uporabnikom v okviru Paketa Tax-Fin-Lex (vsebina Paketa Tax-Fin-Lex je dostopna na Portalu TFL pod zavihkom Seznam vsebin in storitev). Če brezplačno registriran uporabnik ne želi več prejemati obvestil ali ne želi več biti registriran, se mora odjaviti s Portala TFL.

6.3 Naročniški uporabnik

Naročniški uporabnik ima dostop do storitev Portala TFL, ki so namenjene samo naročniškim uporabnikom, in sicer v obsegu, ki je določen z naročniško pogodbo ali naročilom. Za naročniškega uporabnika veljajo določbe o naročniškem razmerju v 7. poglavju teh Splošnih pogojev uporabe.

7. Naročniško razmerje

7.1 Sklenitev naročniškega razmerja

Naročniško razmerje za uporabo Portala TFL sklene naročnik z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o. kot nosilcem Portala TFL. Z naročniško pogodbo ali naročilom se med drugim določi tudi naročniški paket v obsegu katerega bo naročnik dostopal do TFL vsebin. Na podlagi sklenjene naročniške pogodbe ali naročila nosilec dodeli naročniku uporabniško ime in geslo.

Naročnik je dolžan vse spremembe podatkov posredovati nosilcu v pisni obliki.

Datum začetka uporabe TFL storitev je določen v naročniški pogodbi ali v naročilu. Če ta rok v naročniški pogodbi ali naročilu ni določen, mora nosilec naročniku omogočiti uporabo TFL storitev, določenih s pogodbo ali naročilom, v roku dveh delovnih dni od dneva sklenitve naročniške pogodbe ali naročila. V ta namen nosilec naročniku dodeli in aktivira uporabniško ime in geslo in ju naročniku posreduje po elektronski pošti.

7.2 Naročniški paketi in druge naročniške storitve

Portal TFL ponuja sklenitev naročniškega razmerja za različne vrste paketov in storitev, med drugim so na voljo:

 1. TFL Paketi: Osnovni in Napredni,
 2. TFL Obveščanje:
 3. TFL e-paketi - računovodsko-finančni,
 4. TFL e-paketi - komentarji zakonov,
 5. TFL e-priročniki/vzorci,
 6. Strokovne publikacije
 7. TFL e-slovarji.

Podrobnejše informacije o vseh storitvah so na voljo na Portalu TFL, kjer se ponudba oziroma seznam storitev ves čas dopolnjuje in nadgrajuje. Informativni cenik je objavljen na Portalu TFL - Cenik.

Pri naprednih paketih, ki vključujejo TFL izobraževanje in/ali TFL svetovanje je mogoče navedene ugodnosti koristiti vsak mesec, in sicer eno izmed izobraževanj, za katere je navedeno, da so vključena v pakete in/ali eno uro pravnega, davčnega ali računovodskega svetovanja. Koriščenje navedenih ugodnosti ni mogoče izplačati v gotovini, ni mogoče seštevati oziroma prenašati v naslednje mesece in jih ni mogoče prenesti na druge osebe. Izkoristijo se lahko le enkrat na mesec in samo v celoti (delno koriščenje ni mogoče). Ura TFL svetovanja, ki je vključena v pakete, ne obsega storitev TFL Pravne mape.

7.3 Način obračunavanja in plačevanja

Minimalni skupni znesek mesečnega naročila TFL storitev mora znašati 50 €. Če je cena naročenih storitev manjša je potrebno naročnino za 24 mesecev poravnati v enkratnem znesku.

Naročnik plačuje mesečno naročnino glede na izbrane TFL storitve v skladu z naročniško pogodbo ali naročilom.

Mesečno naročnino in morebitno presežno uporabo plačuje naročnik na podlagi izstavljenega računa za vsak pretekli mesec v roku, ki je naveden na izstavljenem računu.

Dodatne plačljive vsebine so vsebine, ki niso del posameznega TFL paketa in jih naročnik plačuje poleg naročnine. Za uporabo dodatnih plačljivih vsebin velja plačilo po veljavnem ceniku, ki je objavljen na Portalu TFL – Cenik, razen, če je s pogodbo dogovorjeno drugače.

Računi za vse storitve, ki jih nosilec obračunava naročniku na podlagi naročniške pogodbe ali naročila, se pošiljajo naročniku z navadno ali elektronsko pošto ali preko sistema e-računov. Opomin za plačilo računov pošilja nosilec naročniku z navadno ali elektronsko pošto.

Naročnik ima svoje aktivnosti uporabe portala ter stanje naročniških paketov vedno dostopne pod svojimi uporabniškimi nastavitvami na Portalu TFL.

7.4 Prekinitev naročniškega razmerja

Naročniška pogodba, sklenjena za določen čas, preneha veljati prvi dan po izteku obdobja za katerega je bila sklenjena. Naročniškega razmerja, sklenjenega za določen čas, naročnik ne more enostransko predčasno odpovedati.

V primeru predčasne odpovedi s strani naročnika mora naročnik nosilcu poravnati vse mesečne naročnine do konca dogovorjenega roka. Odpoved mora potekati v skladu s Splošnimi pogoji uporabe Portala TFL. Slednje velja tudi v primeru enostranskega odstopa od naročniške pogodbe s strani nosilca zaradi razlogov na strani naročnika, kot so npr. prenehanje naročniške pogodbe s trajno izključitvijo zaradi neplačila naročnika, prenehanje naročniške pogodbe iz drugih razlogov skladno z veljavno zakonodajo (npr. stečaj) ipd.

Naročnik lahko naročniško razmerje, sklenjeno za nedoločen čas, odpove z odpovednim rokom enega meseca, oziroma skladno z naročniško pogodbo ali aneksom.

Naročnik mora odpoved naročniškega razmerja posredovati pisno, s priporočeno ali elektronsko pošto.

Če naročnik zamuja s plačilom posameznega računa več kot 15 dni, lahko nosilec takoj in brez obvestila naročniku razveljavi geslo in s tem onemogoči dostop do Portala TFL. Nosilec lahko naročniku ponovno omogoči veljavno geslo takrat, ko naročnik v celoti poravna vse zapadle obveznosti. Za obdobje, ko je geslo razveljavljeno, se naročnina ne obračunava.

Nosilec ima pravico, da odpove naročniško razmerje takoj, brez odpovednega roka, v naslednjih primerih:

 • če naročnik ne plača v celoti računov, ki mu jih je nosilec izstavil za uporabo storitev Portala TFL in s plačilom zamuja več kot 15 dni od dneva zapadlosti,
 • če uporabnik pri naročniku oz. naročnik z geslom za uporabo Portala TFL ne ravna v skladu s Splošnimi pogoji uporabe,
 • če naročnik krši druge obveznosti, ki jih je prevzel z naročniško pogodbo ter Splošnimi pogoji uporabe.

O odpovedi pogodbe na podlagi prejšnjega odstavka mora nosilec naročnika obvestiti pisno, s priporočeno ali elektronsko pošto.

7.5 Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom

Naročnik se zavezuje, da bo uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost, ga hkrati uporabljal samo na enem računalniku in ga ne bo posredoval tretjim osebam. Naročnik je v primeru zlorabe gesla odškodninsko odgovoren.

Nosilec ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena oziroma gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oziroma tretjih oseb.

7.6 Tehnična in vsebinska podpora

Nosilec zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro preko pošte, elektronske pošte in telefona.

Naročnik lahko nosilcu v pisni obliki pošlje zahtevo, v kateri na kratko opiše problem oziroma vprašanje in svoje podatke, kamor mu bo nosilec najkasneje v dveh delovnih dneh posredoval odgovor.

8. Izobraževanja

Udeleženec dogodka se lahko na dogodek prijavi preko Portala TFL, po navadni pošti ali elektronski pošti.

Kotizacijo izobraževanja je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se izobraževanja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve plačane kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo, lahko pa na izobraževanje pošljejo drugega udeleženca.

Udeleženci, ki se na dogodek prijavijo tri dni pred njegovo izvedbo oziroma kasneje so dolžni poravnati celotno kotizacijo, in sicer ne glede na to ali se dogodka udeležijo ali ne.

Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V tem primeru je udeleženec upravičen do povrnitve plačane kotizacije.

Nosilec si pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja – v tem primeru je kotizacija povrnjena v celoti.

V znesek kotizacije je vključena udeležba, gradivo, potrdilo o udeležbi in pogostitev med odmori.

Pri prijavi udeleženca na posamezen seminar je mogoče koristiti le en TFL Darilni bon hkrati (darilni boni se ne seštevajo). Vrednosti darilnega bona ni mogoče izplačati v gotovini. Darilni bon se lahko koristi le enkrat, samo v celotnem znesku in izključno za namen, za katerega je bil izdan. Delno koriščenje bona ni možno. Nadomestnih bonov nosilec ne izdaja.

Avdio in/ali video snemanje izobraževanj in drugih dogodkov brez predhodnega pisnega soglasja nosilca ni dovoljeno. Brez izrecnega soglasja nosilca je prepovedana vsakršna reprodukcija, distribucija ali uporaba avdio in video posnetkov (objava avdio in video posnetkov v elektronskih in tiskanih dokumentih, objava v elektronskih in tiskanih medijih, objava na socialnih omrežjih). Uporaba plačljivih posnetkov, ki so na voljo na Portalu TFL in do katerih si uporabnik pridobi dostop s plačilom, je dovoljena le za osebno rabo.

Udeleženci dogodkov, ki jih organizira nosilec, se strinjajo, da se dogajanje na dogodkih fotografira in da so fotografije in druge vizualije (klipi, videi, ipd.) javno objavljene.

9. Pravno, davčno in računovodsko svetovanje

9.1 Prekinitev naročniškega razmerja

Nosilec storitve pravnega, davčnega in računovodskega svetovanja izvaja s podajanjem ustnih in pisnih nasvetov, pripravljanjem pravnih mnenj, sestavljanjem pogodb, drugih listin in oblikovanjem TFL Pravnih map.

Šteje se, da je uporabnik naročilo za storitev svetovanja oddal, ko je naročilo oddal elektronsko preko e-obrazca na Portalu TFL, ali je naročilo posredoval po navadni ali elektronski pošti na katerega od elektronskih naslovov nosilca, objavljenih na Portalu TFL.

Pri storitvah pravnega, davčnega in računovodskega svetovanja se šteje, da je pogodba sklenjena, ko nosilec prejme plačilo predračuna. Pogodba ni sklenjena, če uporabnik ne plača celotnega zneska, ki izhaja iz predračuna.

Nosilec izvede storitev v najkrajšem možnem roku, ki je odvisen od zahtevnosti primera, zasedenosti TFL pravne službe in pravočasnosti prejema vseh relevantnih informacij s strani uporabnika.

Hitri nasvet nosilec poda v roku 24 ur po prejemu dokazila o plačilu predračuna. V rok 24 ur se ne vštevajo sobote, nedelje, prazniki in drugi dela prosti dnevi v Sloveniji. Storitev hitrega nasveta se lahko izvede le v primeru, ko priprava odgovora ne terja več kot 30 min.

Storitev svetovanja se šteje za zaključeno, ko je uporabniku podan odgovor na njegovo vprašanje (po telefonu, navadni/elektronski pošti ali preko video-konferenčne povezave) oziroma mu je posredovana pogodba, druga listina, informacija ali TFL Pravna mapa, za katero je oddal naročilo.

Nosilec ima pravico, da od uporabnika zahteva dodatne informacije, pojasnila ali razjasnitve.

S plačilom storitve se uporabnik strinja, da se lahko postavljeno vprašanje in odgovor nanj generalizirata in objavita na Portalu TFL in v drugih sredstvih obveščanja. Pri tem je nosilec dolžan varovati zasebnost, poslovne skrivnosti in druge pravice uporabnika.

9.2 Cena

Nosilec ceno določi na podlagi predvidenega obsega dela ter jo sporoči uporabniku pisno na njegov elektronski naslov. Uporabniku se hkrati s ceno storitve na njegov elektronski naslov pošlje tudi predračun in zagotovi podatke za plačilo storitve. Dodatni odgovori oziroma informacije, ki jih uporabnik zahteva po prejeti storitvi, na podlagi novih informacij, se zaračunajo dodatno, skladno s predhodnim dogovorom med nosilcem in uporabnikom.

Posamezna ponudba oziroma predračun je pripravljen na podlagi posredovanih podatkov o zadevi. Zaradi narave storitev in omejenih informacij s katerimi razpolaga nosilec, se lahko v predračunu predvideni obseg storitev in s tem povezana cena razlikuje od končnega obsega/cene. Če nosilec oceni, da bo obseg storitev presegel znesek predračuna, uporabniku na njegov elektronski naslov pošlje novo ponudbo oziroma dodaten predračun za dodatno potrebne storitve. Plačilo v skladu z novim predračunom za dodatno potrebne storitve je pogoj za nudenje dodatno potrebnih storitev s strani nosilca.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko nosilec odloči, da ne bo izdal nove ponudbe oziroma predračuna v primeru, da bo obseg storitev za uporabnika presegel znesek predračuna. V tem primeru uporabnik prejme nov, dodaten račun po opravi storitev. ki ga je dolžan plačati v roku in na način določen v računu.

9.3 Pravna opozorila in odveza odgovornosti

Nosilec zagotavlja storitev glede na podatke, ki jih posreduje uporabnik, in glede na svoje strokovno znanje in izkušnje ter glede na znanje in izkušnje strokovnjakov, s katerimi sodeluje.

Individualne ponudnikove storitve (npr. pravna mnenja) so narejene skladno s potrebno in zahtevano skrbnostjo in na podlagi predloženega vprašanja, dejstev in dokazov podanih s strani uporabnika, pozitivne zakonodaje ter prakse pristojnih sodišč v času izvedbe storitve.

Mnenje regulatornih organov ali sodišč v zvezi s predmetno zadevo je lahko drugačno, kot je stališče izraženo v storitvah nosilca. Morebitna pravna mnenja v primeru spremembe zakonodaje in/ali sodne prakse niso uporabljiva. Morebitna pravna mnenja niso neposredno uporabljiva v sodnem postopku.

Nosilec si prizadeva za zagotavljanje kar največje kvalitete in ažurnosti svojih storitev, ne daje pa nobenega jamstva za dosego uspeha in uresničitev želenega cilja uporabnika oziroma ne jamči, da bo uporabnik z nasvetom/dokumentom, ki ga pridobi v okviru storitve pravnega, davčnega in računovodskega svetovanja, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet.

Nosilec ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam pri uporabi ali v zvezi z uporabo storitve pravnega, davčnega ali računovodskega svetovanja.

9.4 Odstop od pogodbe

Nosilec lahko enostransko, po lastni presoji in brez razlogov odstopi od izvedbe naročila oziroma pogodbe same (ne opravi storitve), v kolikor npr. ugotovi morebiten konflikt interesov ali oceni, da predhodno poslan obseg dokumentov in/ali informacij, obsežnost, zahtevnost, kompleksnost, nejasnost vprašanja in/ali druge okoliščine zadeve presegajo obseg plačanih storitev. V tem primeru nosilec ne izgubi pravice do prejema plačila za do tedaj opravljene storitve, uporabniku pa vrne morebiten preostanek že plačanega zneska. V tem primeru se lahko nosilec in uporabnik dogovorita tudi za ustrezno korekcijo vrednosti storitve in izdajo novega predračuna.

Glede na naravo pravnega, davčnega in računovodskega svetovanja odstop od pogodbe s strani uporabnika ni mogoč po potrditvi naročila s strani nosilca, saj gre za storitve in/ali produkte, ki so pripravljeni oz. narejeni na podlagi specifičnih potreb in vprašanj uporabnika in so prilagojeni njegovim potrebam.

9.5 Poslovna skrivnost in varstvo osebnih podatkov

Vsa komunikacija med nosilcem in uporabnikom v zvezi z vsebino primera/vprašanja kakor tudi priložena dokumentacija, pisni in ustni nasveti ter kakršne koli pisne ali drugačne dopolnitve se štejejo za zaupno komunikacijo, ki je del varovanja zaupnega razmerja med uporabnikom in nosilcem ter predstavljajo poslovno skrivnost zaupne narave.

Nosilec upošteva standarde Zakona o varstvu osebnih podatkov, Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov – GDPR in Politiko zasebnosti, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

Vsi osebni podatki uporabnika so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam. Podatki, ki jih bo uporabnik posredoval nosilcu, se ne posredujejo tretjim osebam, razen računovodstvu za ustrezno knjiženje poslovnih dogodkov in morebitnim pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima nosilec sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot nosilec.

Ta točka zavezuje nosilca, pogodbene izvajalce in uporabnika tudi po morebitni prekinitvi poslovnega sodelovanja.

Za vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri nosilcu na: +386 1 4324 243, e-mail: info@tax-fin-lex.si.

9.6 Varstvo avtorskih pravic

Besedila in druga gradiva, ki jih prejme uporabnik v okviru storitve pravnega, davčnega in računovodskega svetovanja (npr. pravna mnenja, pogodbe in druge listine), so avtorska dela. Nosilec dovoljuje, da uporabnik ta avtorska dela prosto uporablja v zasebne namene oziroma za namene, za katere so bila pridobljena. Vsakršna drugačna ali širša uporaba je dovoljena samo s predhodnim pisnim soglasjem nosilca. To pomeni, da uporabnik brez soglasja nosilca avtorskega dela ne sme posredovati dalje, ga uporabiti kot lastno, ga razmnoževati, vključiti v kakršno koli publikacijo ali distribuirati med ljudi.

V primeru, da uporabnik uporablja avtorsko delo za kakršen koli drug namen, kot je opisan v drugem stavku prejšnjega odstavka, to pomeni kršitev avtorskih pravic, za nastalo škodo pa uporabnik, ki je to določbo prekršil, odškodninsko odgovarja nosilcu.

V Ljubljani, 01. 05. 2024

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window