Navigacija
Portal TFL

Splošni pogoji uporabe portala

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA Tax-Fin-Lex (TFL)

1. Uvodne določbe
2. Opredelitev pojmov
3. Obveznosti nosilca in obveznosti uporabnika
3.1 Vsebina portala
3.2 Razpoložljivost portala
3.3 Komunikacijsko omrežje in oprema
4. Politika zasebnosti
5. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic
6. Uporaba portala
6.1 Anonimen neregistrirani uporabnik
6.2 Brezplačno registriran uporabnik
6.3 Naročniški uporabnik
7. Naročniško razmerje
7.1 Sklenitev naročniškega razmerja
7.2 Naročniški paketi, način obračunavanja in plačevanja
7.3 Pričetek naročniškega razmerja
7.4 Prekinitev naročniškega razmerja
7.5 Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom
7.6 Tehnična in vsebinska podpora
8. Izobraževanja

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe Portala Tax-Fin-Lex (v nadaljevanju: »Splošni pogoji uporabe«) opredeljujejo pogoje uporabe Portala Tax-Fin-Lex (v nadaljevanju: »Portal TFL«). Dostopni so v elektronski obliki na Portalu TFL.

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse vrste uporabnikov: anonimne neregistrirane uporabnike, brezplačno registrirane uporabnike in za naročniške uporabnike.

Poglavje 7 z naslovom »Naročniško razmere« velja le za naročnike storitev Portala TFL.

Splošni pogoji uporabe so sestavni del naročniške pogodbe ali naročila na storitve Portala TFL.

Vse navedene določbe Splošnih pogojev uporabe so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št 83-/2001 in nadaljnji), ki dopolnjujejo pogodbo oziroma naročilo in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Družba Tax-Fin-Lex si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev uporabe. V primeru spremembe Splošnih pogojev uporabe veljajo spremenjeni Splošni pogoji uporabe. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na Portalu TFL.

2. Opredelitev pojmov

Portal TFL obsega vsebino spletnih strani na naslovu www.tax-fin-lex.si. Portal TFL je razdeljen na:

 • TFL Vsebine (davčne (TAX), računovodsko-finančne (FIN), pravne (LEX), okoljevarstvene (EKO-LEX) vsebine ter Strokovne publikacije, kot so Revija Odvetnik, Revija Denar in druge),
 • TFL Obveščanje (storitve obveščanja, kot so Lex-Radar, Lex-Kliping, CompanyCheck in EkoLex-Kliping),
 • TFL Medije (lastni e-mediji, kot so e-dnevnik: Lex-Novice, e-tednik: TFL Glasnik in e-mesečnik: Zakonodajni Supervizor),
 • e-pakete (zaključeni vsebinski sklopi, kot so e-Gradbeni paket s priročnikom, e-paket MSRP + SRS z zgledi knjiženj, e-paketi s komentarji zakonov),
 • TFL Izobraževanja (seminarji, delavnice, webinarji).

Nosilec Portala TFL je družba Tax-Fin-Lex d.o.o. (v nadaljevanju: »nosilec«).

Uporabnik je anonimen neregistriran uporabnik, brezplačno registriran uporabnik in naročniški uporabnik.

Anonimen neregistriran uporabnik je oseba, ki brez izvedenega postopka registracije in brez prijave dostopa do spletnih strani Portala TFL.

Brezplačno registriran uporabnik je oseba, ki je izvedla postopek registracije in ji je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do Portala TFL in podatkov, namenjenih brezplačno registriranim uporabnikom.

Naročniški uporabnik je oseba, ki ji je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do plačljivega dela storitev Portala TFL.

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki je sklenila naročniško razmerje za uporabo storitev Portala TFL ali se je prijavila na izobraževanje.

Če je naročnik fizična oseba in sklene naročniško razmerje za enega naročniškega uporabnika, se praviloma uporabniško ime in geslo glasi na isto fizično osebo.

Če je naročnik pravna oseba in sklene naročniško razmerje za enega ali več naročniških uporabnikov, se praviloma uporabniško ime in geslo glasi na dejansko fizično osebo, ki je zaposlena pri tej pravni osebi. Ob tem je naročnik kot pravna oseba in delodajalec dolžan dejanskim naročniškim uporabnikom omogočiti uporabo Portala TFL ter jih seznaniti z vsemi pravicami in obveznostmi, ki za uporabnike in naročnike izhajajo iz naročniške pogodbe in teh splošnih pogojev.

Naročniška pogodba je dogovor o uporabi storitev Portala TFL, ki jo skleneta nosilec in naročnik.

Naročniško razmerje je sklenjeno, ko je sklenjena naročniška pogodba med naročnikom in nosilcem ali ko nosilec prejme pravilno izpolnjeno naročnikovo naročilo.

Naročilo je s strani naročnika poslana pisna naročilnica ali pravilno izpolnjen e-obrazec za naročilo storitev Portala TFL ali pravilno izpolnjen e-obrazec za prijavo na izobraževanje. Oba omenjena obrazca sta na voljo na Portalu TFL, pri čemer je e-obrazec za naročilo storitev Portala TFL na voljo za vse TFL storitve, razen za naročilo TFL Osnovnih in Naprednih paketov ter storitev TFL Obveščanja.

Naročnina je mesečna vrednost naročniškega razmerja, ki jo naročnik plača nosilcu za uporabo storitev Portala TFL. Določena je z naročniško pogodbo ali naročilom.

Aktivnost uporabnika predstavlja uporabnikove vpoglede na spletne strani in v dokumente Portala TFL, namenjene samo naročnikom.

Presežna uporaba predstavlja vpoglede na strani in v dokumente Portala TFL, namenjene samo naročnikom, katerih obseg in število v posameznem mesecu bistveno presega povprečno mesečno aktivnost TFL naročnikov.

3. Obveznosti nosilca in obveznosti uporabnika

3.1 Vsebina portala

Nosilec si bo prizadeval, da bodo na Portalu TFL uporabnikom na voljo vse relevantne, točne in najnovejše informacije s področja davkov, financ in zakonodaje. Pri tem je nosilec zavezan, da si prizadeva zagotoviti uporabnikom portala navedene informacije, na noben način pa ni pravno zavezan uporabnikom dejansko zagotoviti vseh navedenih informacij. Ker so informacije, uvrščene na portal, nujno posledica subjektivne presoje nosilca, je uporabnik portala zavezan upoštevati, da obstaja možnost, da informacije in podatki niso celoviti, popolni, točni ali posodobljeni. Poleg tega nosilec uporabnike portala opozarja, da so informacije in podatki na Portalu TFL splošnega informativnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršnekoli fizične ali pravne osebe. V primeru, da uporabnik potrebuje konkretna navodila, mnenje ali nasvet, nosilec priporoča, da se uporabnik posvetuje z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

Stališča in mnenja avtorjev na Portalu TFL niso nujno hkrati tudi stališča uredništva ali nosilca.

Nosilec si pridržuje pravico, da lahko spremeni, doda ali odstrani vsebino spletnih strani Portala TFL, kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Nosilec ne jamči, da so elektronska besedila predpisov na teh spletnih straneh natančne reprodukcije uradnih besedil. Predpisi, objavljeni v uradnih listih, so edini verodostojni vir.

Nosilec ne prevzema nobene odgovornosti iz naslova točnosti, popolnosti in ažurnosti informacij in podatkov na Portalu TFL ter na povezavah oziroma povezanih drugih spletnih straneh.

Odgovornost nosilca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. storitev na Portalu TFL, je v celoti izključena. Uporabniki na portalu objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

3.2 Razpoložljivost portala

Nosilec vzdržuje Portal TFL tako, da je praviloma dostopen 24 ur na dan, vse dni v letu.

Nosilec si pridržuje pravico do prekinitev dostopa zaradi vzdrževalnih del, ki bodo praviloma potekala ponoči in med vikendi. Možni so tudi izpadi dostopa do Portala TFL zaradi izpada delovanja ali tehničnih napak opreme na strani nosilca, internetnih ponudnikov, ali opreme na strani uporabnikov, za kar nosilec ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Odgovornost nosilca za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do Portala TFL, je v celoti izključena.

3.3 Komunikacijsko omrežje in oprema

Uporabnik je dolžan za dostop do Portala TFL zagotoviti ustrezno računalniško opremo oziroma osebni računalnik z ustrezno povezavo na internet in nameščenim ustreznim spletnim brskalnikom. Nosilec svetuje uporabnikom, da si za učinkovito in varno uporabo vseh internetnih storitev, kakor tudi v primeru dostopov do Portala TFL, namestijo najnovejšo programsko opremo z vsemi posodobitvami, ki so trenutno na voljo ter da uporabljajo ustrezno komunikacijsko opremo, ki upošteva vsa varnostna določila.

Za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi naročniku nastala zaradi težav pri dostopu ali uporabi Portala TFL, ki izvirajo iz neustrezne opreme naročnika oz. iz neustreznega načina uporabe te opreme s strani naročnika, nosilec ne prevzema nikakršne odgovornosti.

4. Politika zasebnosti

Osebni podatki so informacije, ki jih uporabnik posreduje ob brezplačni registraciji in ob sklenitvi naročniškega razmerja. Uporabniki imajo na spletnih straneh pravico do vpogleda, dopolnitve in popravka svojih podatkov.

Nosilec se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki so jih registrirani in naročniški uporabniki posredovali nosilcu, varoval kot poslovno skrivnost in uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo pravnega reda Republike Slovenije in EU.

Nosilec za vsakega naročniškega uporabnika vodi njegove aktivnosti in pri tem beleži IP številko uporabnika, verzijo brskalnika, uporabniško ime, dokumente, do katerih je dostopal, čas dostopa ter število vpogledanih dokumentov. Podatki se uporabijo za namen mesečnega obračuna ter za statistične namene s ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje.

Nosilec tretjim osebam ne bo posredoval podatkov o naročniških uporabnikih, ki se nanašajo na finančno in vsebinsko uporabo Portala TFL.

Portal TFL uporablja piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

5. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic

Portal TFL vsebuje elemente kot so blagovna znamka, avtorski prispevki, dokumenti, zbirke dokumentov, zbirke podatkov in informacij, javno dostopni dokumenti in informacije z dodatno obdelavo in dodanimi informacijami, ustvarjena kazala in podobno. Vsi ti elementi so varovani v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in EU in določbami Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1)( Ur. l. RS , št. 45/2001 in nadaljnji) ter Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995 in nadaljnji).

Uporabniki smejo uporabljati informacije in podatke vključene v Portal TFL le za lastne potrebe. Uporabniki lahko v mejah običajne uporabe v svojih objavljenih stvaritvah uporabljajo informacije in podatke iz Portala TFL pod pogojem, da navedejo vir Tax-Fin-Lex.

Uporabniki ne smejo z namenom kakršnekoli nadaljnje uporabe uporabljati, kopirati ali posredovati naprej znatne količine podatkov in informacij Portala TFL ali strukture baz, kazal Portala TFL in podobno, kar bi lahko škodovalo nosilcu.

Povezave na spletne strani Portala TFL so dovoljene pod pogojem, da se pred klikom navaja »Vir Tax-Fin-Lex« ter da se po kliku portalske strani TFL prikazujejo v samostojnem okviru, z vsemi elementi Portala TFL, še zlasti z oznakami blagovne znamke TFL, morebitnimi oglasi in pravnim obvestilom in pod pogojem, da se povezava na zahtevo nosilca lahko kadarkoli odstrani.

Uporabniki odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala nosilcu zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

6. Uporaba portala

6.1 Anonimen neregistrirani uporabnik

Anonimen neregistriran uporabnik ima dostop do vsebin portala, ki so brezplačno dostopne vsem uporabnikom (Lex-Novice, TFL Glasnik, brezplačni webinarji in drugo), nima pa dostopa do vsebin, ki so namenjene brezplačno registriranim uporabnikom in naročniškim uporabnikom.

6.2 Brezplačno registriran uporabnik

Brezplačno registriran uporabnik v postopku registracije:

 • vnese svoje resnične in pravilne podatke o elektronskem naslovu in/ali ostalih podatkih (ime, priimek, telefon,…),
 • prejme geslo in uporabniško ime za vstop v portal na svoj e-naslov,
 • prebere Splošne pogoje uporabe Portala TFL in potrdi, da se z njimi strinja.

Po posredovanju podatkov in potrditvi se uporabnik lahko prijavi v Portal TFL kot brezplačno registriran uporabnik.

Uporabniško ime in geslo mora uporabnik hraniti kot poslovno skrivnost in ga ne sme posredovati tretjim osebam. Uporabnik sme uporabniško ime in geslo uporabljati le na enem računalniku hkrati. V primeru zlorabe lahko nosilec uporabniško ime in geslo brez predhodnega obvestila uporabniku nemudoma ukine. Uporabniško ime in geslo ostajata aktivna v sistemu nosilca 6 mesecev od zadnje prijave na Portal TFL.

Brezplačno registriran uporabnik pridobi dostop do sedmih dokumentov po lastnem izboru, ki so sicer dostopni naročniškim uporabnikom v okviru Paketa Tax-Fin-Lex (vsebina Paketa Tax-Fin-Lex je dostopna na Portalu TFL pod zavihkom Seznam vsebin in storitev). Če brezplačno registriran uporabnik ne želi več prejemati obvestil ali ne želi več biti registriran, se mora odjaviti s Portala TFL.

6.3 Naročniški uporabnik

Naročniški uporabnik ima dostop do storitev Portala TFL, ki so namenjene samo naročniškim uporabnikom, in sicer v obsegu, ki je določen z naročniško pogodbo ali naročilom. Za naročniškega uporabnika veljajo določbe o naročniškem razmerju v 7. poglavju teh Splošnih pogojev uporabe.

7. Naročniško razmerje

7.1 Sklenitev naročniškega razmerja

Naročniško razmerje za uporabo Portala TFL sklene naročnik z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o. kot nosilcem Portala TFL. Z naročniško pogodbo ali naročilom se med drugim določi tudi naročniški paket v obsegu katerega bo naročnik dostopal do TFL vsebin. Na podlagi sklenjene naročniške pogodbe ali naročila nosilec dodeli naročniku uporabniško ime in geslo.

Naročnik je dolžan vse spremembe podatkov posredovati nosilcu v pisni obliki.

Datum začetka uporabe TFL storitev je določen v naročniški pogodbi ali v naročilu. Če ta rok v naročniški pogodbi ali naročilu ni določen, mora nosilec naročniku omogočiti uporabo TFL storitev, določenih s pogodbo ali naročilom, v roku dveh delovnih dni od dneva sklenitve naročniške pogodbe ali naročila. V ta namen nosilec naročniku dodeli in aktivira uporabniško ime in geslo in ju naročniku posreduje po elektronski pošti.

7.2 Naročniški paketi in druge naročniške storitve

Portal TFL ponuja sklenitev naročniškega razmerja za različne vrste paketov in storitev, med drugim so na voljo:

 1. TFL Paketi: Osnovni in Napredni,
 2. TFL Obveščanje:
 3. TFL e-paketi - računovodsko-finančni,
 4. TFL e-paketi - komentarji zakonov,
 5. TFL e-priročniki/vzorci,
 6. Strokovne publikacije
 7. TFL e-slovarji.

Podrobnejše informacije o vseh storitvah so na voljo na Portalu TFL, kjer se ponudba oziroma seznam storitev ves čas dopolnjuje in nadgrajuje. Informativni cenik je objavljen na Portalu TFL Cenik.

7.3 Način obračunavanja in plačevanja

Minimalni skupni znesek mesečnega naročila TFL storitev mora znašati 50 €. Če je cena naročenih storitev manjša je potrebno naročnino za 24 mesecev poravnati v enkratnem znesku.

Naročnik plačuje mesečno naročnino glede na izbrane TFL storitve v skladu z naročniško pogodbo ali naročilom.

Mesečno naročnino in morebitno presežno uporabo plačuje naročnik na podlagi izstavljenega računa za vsak pretekli mesec v roku, ki je naveden na izstavljenem računu.

Dodatne plačljive vsebine so vsebine, ki niso del posameznega TFL paketa in jih naročnik plačuje poleg naročnine. Za uporabo dodatnih plačljivih vsebin velja plačilo po veljavnem ceniku, ki je objavljen na Portalu TFL – Cenik, razen, če je s pogodbo dogovorjeno drugače.

Računi za vse storitve, ki jih nosilec obračunava naročniku na podlagi naročniške pogodbe ali naročila, se pošiljajo naročniku z navadno ali elektronsko pošto ali preko sistema e-računov. Opomin za plačilo računov pošilja nosilec naročniku z navadno ali elektronsko pošto.

Naročnik ima svoje aktivnosti uporabe portala ter stanje naročniških paketov vedno dostopne pod svojimi uporabniškimi nastavitvami na Portalu TFL.

7.4 Prekinitev naročniškega razmerja

Naročniška pogodba, sklenjena za določen čas, preneha veljati prvi dan po izteku obdobja za katerega je bila sklenjena. Naročniškega razmerja, sklenjenega za določen čas, naročnik ne more enostransko predčasno odpovedati.

V primeru predčasne odpovedi s strani naročnika mora naročnik nosilcu poravnati vse mesečne naročnine do konca dogovorjenega roka. Odpoved mora potekati v skladu s Splošnimi pogoji uporabe Portala TFL. Slednje velja tudi v primeru enostranskega odstopa od naročniške pogodbe s strani nosilca zaradi razlogov na strani naročnika, kot so npr. prenehanje naročniške pogodbe s trajno izključitvijo zaradi neplačila naročnika, prenehanje naročniške pogodbe iz drugih razlogov skladno z veljavno zakonodajo (npr. stečaj) ipd.

Naročnik lahko naročniško razmerje, sklenjeno za nedoločen čas, odpove z odpovednim rokom enega meseca, oziroma skladno z naročniško pogodbo ali aneksom.

Naročnik mora odpoved naročniškega razmerja posredovati pisno, s priporočeno ali elektronsko pošto.

Če naročnik zamuja s plačilom posameznega računa več kot 15 dni, lahko nosilec takoj in brez obvestila naročniku razveljavi geslo in s tem onemogoči dostop do Portala TFL. Nosilec lahko naročniku ponovno omogoči veljavno geslo takrat, ko naročnik v celoti poravna vse zapadle obveznosti. Za obdobje, ko je geslo razveljavljeno, se naročnina ne obračunava.

Nosilec ima pravico, da odpove naročniško razmerje takoj, brez odpovednega roka, v naslednjih primerih:

 • če naročnik ne plača v celoti računov, ki mu jih je nosilec izstavil za uporabo storitev Portala TFL in s plačilom zamuja več kot 15 dni od dneva zapadlosti,
 • če uporabnik pri naročniku oz. naročnik z geslom za uporabo Portala TFL ne ravna v skladu s Splošnimi pogoji uporabe,
 • če naročnik krši druge obveznosti, ki jih je prevzel z naročniško pogodbo ter Splošnimi pogoji uporabe.

O odpovedi pogodbe na podlagi prejšnjega odstavka mora nosilec naročnika obvestiti pisno, s priporočeno ali elektronsko pošto.

7.5 Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom

Naročnik se zavezuje, da bo uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost, ga hkrati uporabljal samo na enem računalniku in ga ne bo posredoval tretjim osebam. Naročnik je v primeru zlorabe gesla odškodninsko odgovoren.

Nosilec ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena oziroma gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oziroma tretjih oseb.

7.6 Tehnična in vsebinska podpora

Nosilec zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro preko pošte, elektronske pošte in telefona.

Naročnik lahko nosilcu v pisni obliki pošlje zahtevo, v kateri na kratko opiše problem oziroma vprašanje in svoje podatke, kamor mu bo nosilec najkasneje v dveh delovnih dneh posredoval odgovor.

8. Izobraževanja

Udeleženec dogodka se lahko na dogodek prijavi preko Portala TFL, po navadni pošti ali elektronski pošti.

Kotizacijo izobraževanja je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se izobraževanja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve plačane kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo, lahko pa na izobraževanje pošljejo drugega udeleženca.

Udeleženci, ki se na dogodek prijavijo tri dni pred njegovo izvedbo oziroma kasneje so dolžni poravnati celotno kotizacijo, in sicer ne glede na to ali se dogodka udeležijo ali ne.

Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V tem primeru je udeleženec upravičen do povrnitve plačane kotizacije.

Nosilec si pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja – v tem primeru je kotizacija povrnjena v celoti.

V znesek kotizacije je vključena udeležba, gradivo, potrdilo o udeležbi in pogostitev med odmori.

Pri prijavi udeleženca na posamezen seminar je mogoče koristiti le en TFL Darilni bon hkrati (darilni boni se ne seštevajo). Vrednosti darilnega bona ni mogoče izplačati v gotovini. Darilni bon se lahko koristi le enkrat, samo v celotnem znesku in izključno za namen, za katerega je bil izdan. Delno koriščenje bona ni možno. Nadomestnih bonov nosilec ne izdaja.

V Ljubljani, 16. 12. 2021

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window