Navigacija
Portal TFL

Zbornik sodobno stvarno pravo - letnik 2021

Zbornik sodobno stvarno pravo

Zbornik sodobno stvarno pravo je revija, s strokovnimi pravnimi članki s področja stvarnega prava, ki izhaja 1x letno.

Strokovna revija
TAX-FIN-LEX, pravno-poslovni portal, založništvo in izobraževanja, d.o.o., Ljubljana
ABC Nepremičnine d.o.o., Ljubljana
dr. Nina Plavšak
Zlata Tavčar
COBISS.SI-ID 63621379
ISBN 978-961-7137-00-2 (pdf)
ISBN 978-961-7137-01-9 (html)

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Značilnosti fiduciarnega imetništva lastninske pravice, terjatve ali druge premoženjske pravice

Fiduciarno imetništvo pravice je položaj, pri katerem imetnik (fiduciar) pridobi ali uresničuje določeno pravico v razmerju do tretjih v svojem imenu, v notranjem razmerju do druge osebe (beneficiarja) pa to pravico pridobi ali uresničuje za račun beneficiarja.

Peter Lipoglavšek

Peter Lipoglavšek

Fiduciarni prenos poslovnega deleža na tretjo osebo (fiduciarja) v zavarovanje terjatve

Namen tega prispevka je:(i) analizirati pravno pomembne značilnosti pravnih razmerij, ki nastanejo, ko imetnik poslovnega deleža zaradi zavarovanja upnikove terjatve (do imetnika poslovnega deleža ali do tretje osebe) poslovni delež prenese v (fiduciarno) imetništvo tretje osebe kot skrbnika; ter (ii) na podlagi te analize ugotoviti, katera pravna pravila je treba (smiselno) uporabiti pri ustanavljanju, izvrševanju in razlagi pravic in dolžnosti strank teh pravnih razmerij.

Urh Šuštar

Urh Šuštar

Paralelni dolg – agent za zavarovanja kot fiduciar

Paralelni dolg je ime, ki ga je dala praksa skupku pogodbenih dogovorov, ki se pojavljajo v pogodbah o financiranju z več upniki, kot so pogodbe o sindiciranem kreditu, pogodbe o finančnem prestrukturiranju in financiranje z izdajo zavarovanih obveznic. Uporaba tega instituta je pogosta predvsem pri financiranjih z mednarodnim elementom, kadar so pri takšnem financiranju udeleženi upniki iz common law jurisdikcij, uveljavila pa se je skupaj s prevlado anglosaških vzorcev pogodb o financiranju.

dr. Damjan Orož

dr. Damjan Orož

Izvršba na terjatev do dolžnikovega dolžnika

Upnik je za poplačilo denarne terjatve, ki jo ima do dolžnika, upravičen poseči na vsako dolžnikovo premoženje, če ni z zakonom izvršba na posamezen predmet omejena ali izključena po sili zakona (prvi odstavek 32. člena ZIZ). Dopusten predmet izvršbe za poplačilo denarne terjatve je tudi denarna terjatev, ki jo ima dolžnik do njegovega dolžnika (v nadaljevanju: dolžnikov dolžnik). Dolžnik lahko terjatev, ki jo ima do dolžnikovega dolžnika, uporabi za poplačilo obveznosti do upnika, vendar morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji.

dr. Renato Vrenčur

dr. Renato Vrenčur

Stvarnopravne reparacije in posebna pridržna pravica

Stvarnopravne reparacije oziroma obogatitvene obveznosti, ki nastanejo zaradi (kogentnih) pravnih učinkov stvarnega prava, predstavljajo posebno (specialno) ureditev obogatitvenih obveznosti. Ta posebna pravila vsebuje SPZ (zlasti v 48., 95. in 96. členu SPZ ter tudi v nekaterih drugih določilih SPZ). Splošna pravila o obogatitvenih obveznostih so urejena v OZ (190. do 198. člen OZ). OZ za vse vrste obogatitvenih obveznosti uporablja izraz »neupravičena pridobitev«.

prof. dr. Miha Juhart

prof. dr. Miha Juhart

Retencijska in zakonita zastavna pravica

Retencijska pravica in zakonita zastavna pravica, ki nastane v korist pogodbene stranke, sta instrumenta, ki varujeta pravni položaj upnika pred tveganjem dolžnikove neizpolnitve. Da gre za instrumenta s podobno, če že ne z identično vsebino, kaže 264. člen OZ, ki določa, da se lahko upnik na podlagi retencijske pravice poplača iz vrednosti pridržane stvari na enak način kot zastavni upnik. Oba pravna položaja oziroma obe pravici imetniku (upniku) zagotavljata prednostno poplačilno pravico z namenom poplačila njegove terjatve iz vrednosti določene, pridržane ali zastavljene, stvari.

dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Utesnitev hipoteke in podreditev poplačilnega vrstnega reda

Vsaka izvedena stvarna pravica vključuje upravičenje imetnika, da z njo razpolaga tako, da se ji odpove. Upravičenje odpovedati se izvedeni pravici je oblikovalno upravičenje, ki ga imetnik uresniči tako, da osebi, proti kateri učinkuje izvedena pravica, izjavi, da se odpoveduje pravici.

dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Neposestna zastavna pravica na poslovni opremi in vpis v RZPP

Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju: MP) je z dopisom številka 007-10/2021/2 z dne 19. 1. 2021, sprejelo pobudno Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju: ZBS) za presojo morebitne spremembe ureditve registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljevanju: RZPP) v Uredbi o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljevanju: Uredba RZPP). ZBS meni, da sedanja ureditev po oceni bančnega sektorja onemogoča ustanovitve zavarovanja, zlasti na vrednejših posameznih strojih in opremi, na način, ki bi bil skladen z bančno zakonodajo in predpisi. V tem delu naj bi nova ureditev omejevala poslovno-pravni promet, ker po novi ureditvi ni več možno registrsko neposestno zastaviti posameznih kosov poslovne opreme večje vrednosti.

sodnica mag. Maja Zorman Krč, dr. Nina Plavšak

sodnica mag. Maja Zorman Krč, dr. Nina Plavšak

Značilnosti varovalnih stvarnih pravic

Varovalne stvarne pravice so posebna vrsta stvarnih pravic, ki jih ureja ZZK-1. Mednje uvrščamo predznambe pravic in zaznambe, katerih funkcija je varstvo vrstnega reda (začetka učinkovanja) vpisov pravic tako, da ti učinkujejo od trenutka, od katerega učinkuje zgodnejši vpis predznambe oziroma zaznambe in ne šele od trenutka, ko je v resnici predlagana vknjižba pravice, kot sicer velja po splošnem pravilu (5. člen ZZK-1).

notar Bojan Podgoršek

notar Bojan Podgoršek

Zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice

Zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice je pomembna pri prenosu lastninske pravice na podlagi odplačnih (dvostranskih obveznostnih) pravnih poslov, pri katerih stranki ne izpolnita svojih obveznosti sočasno. Tak način izpolnitve obveznosti je pravilo v sodobnem pravnem prometu z nepremičninami. Pravni temelj medsebojnih obveznosti strank je običajno prodajna pogodba, na podlagi katere kupec izpolni vsaj del svoj denarne obveznosti za plačilo kupnine, še preden od prodajalca prejme listino, ki je sposobna za vpis lastninske pravice.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window