Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 7.12.2023

Ljubljana, 07. decembra (STA) - Vlada je danes sprejela predlog prenovljenega energetskega zakona, s katerim ga po pojasnilih pristojnega ministrstva prilagaja potrebam zelenega prehoda v energetiki. Predlog pokriva številna področja, med drugim med nizkoogljične vire jasno uvršča jedrsko energijo, v prihodnosti pa predvideva tudi izločitev plina iz ogrevanja stavb.

Vlada je potrdila predlog novega zakona o blagovnih rezervah, ki predvideva med drugim dve gospodarski javni službi - za blagovne rezerve za osnovno preskrbo ter za varnostne zaloge nafte in naftnih derivatov - spreminja postopke uporabe blagovnih rezerv in krepi vlogo resornih ministrstev pri načrtovanju blagovnih rezerv.

Vlada je Katjo Čoh Kragolnik imenovala za glavno inšpektorico na Inšpektoratu RS za delo. Petletni mandat bo Čoh Kragolnik, ki je vlogo glavne inšpektorice v zadnjih mesecih opravljala kot vršilka dolžnosti, nastopila 19. decembra.

Vlada je dala soglasje družbi 2TDK za sklenitev kreditne pogodbe z Evropsko investicijsko banko za posojilo v višini do 250 milijonov evrov za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper. Podpis pogodbe bo v petek.

Ob prerazporeditvi proračunskih sredstev bo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo prejelo pet milijonov evrov za izvajanje nalog, povezanih z obvezno gospodarsko javno službo javnega potniškega železniškega prometa. To ministrstvo bo prerazporedilo pravice porabe v višini 1,8 milijona evrov znotraj lastnega finančnega načrta za plačilo stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki po poplavah. Direkcija za vode pa bo prejela 768.600 evrov sredstev sklada proračunske rezerve za izvedbo predhodnega programa odprave posledic neposredne škode po poplavah na področju vodotokov.

Vlada je sprejela sklep o ugotovitvi javne koristi za izvedbo projekta za zmanjšanje poplavne ogroženosti Ureditev potoka Rogoznica, zadrževalnik Žabjak. Za upravljavca zemljišč je določila direkcijo za vode.

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerim se v slovenski pravni red prenaša ukrep iz evropske direktive o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom. Zakon se dopolnjuje v delu, ki se nanaša na določitev obstoja poslovne enote, kar ne prinaša drugačne davčne obravnave poslovnih enot.

Vlada je ustanovila delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja ukrepov za omilitev razmer na prometnem omrežju okoli Ljubljane. Kot je obrazložila, promet povzroča vedno več težav v urbanih območjih.

Vlada je z družbo SŽ - Infrastruktura sklenila aneks k pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture. Dodatno nadomestilo za opravljanje nalog obvezne gospodarske javne službe za letos je ovrednoteno v višini 11,27 milijona evrov, za leto 2024 pa v višini 2,58 milijona evrov. Sredstva so načrtovana v proračunu, manjkajoča v višini štiri milijone evrov pa se zagotavljajo iz uporabnine.

S to družbo je sklenila še aneks, po katerem bo upravljavec tovornim prevoznikom v imenu in za račun investitorja povrnil denarno nadomestilo za povračilo stroškov, nastalih zaradi izvajanja investicijskih del v letu 2022. Sredstva za to so načrtovana v proračunu v višini 8,98 milijona evrov, manjkajoča za pokrivanje obveznosti bo direkcija za infrastrukturo zagotovila s prerazporeditvijo sredstev znotraj finančnega načrta.

Vlada bo nov aneks sklenila tudi z družbo SŽ - Potniški promet, in sicer k pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu. Stranki določata novo dodatno vrednost in obseg storitev izvajalca ter novo pogodbeno vrednost za letos, in sicer zaradi vpliva rasti cen energentov, materialov, storitev in stroškov dela.

Vlada je sprejela spremembe sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije v javni infrastrukturni zavod (Arnes). Spremembe so potrebne zaradi omogočanja izvedljivosti ustanovitvenega akta zavoda.

Za uveljavitev transparentnih praks oglaševanja iz javnih sredstev je vlada sprejela priporočila za izvedbo oglaševalskih kampanj ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb. Ta opredeljujejo tudi uporabo nacionalne znamke I feel Slovenia.

Vlada se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe 2TDK za lani. Bilančni dobiček, ki je konec lanskega leta dosegel okoli 956.000 evrov, bo ostal nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček, vodstvu pa se za lani podeli razrešnica. Ob tem je vlada sprejela še poslovni načrt družbe za obdobje med letoma 2023 in 2025.

Vlada je izdala novelirano uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki daje podlago za podaljšanje veljavnost odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve do 31. decembra 2024 zaradi podaljšanja veljavnosti evropske pravne podlage, ki ureja državne pomoči.

Vlada je izdala uredbo o izvajanju intervencije podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki opredeljuje pravila za izvajanje podpore, namenjene kmetom in pravnim osebam, ki se vključujejo v sheme kakovosti in se soočajo z dodatnimi stroški. Sredstva se dodeljujejo po zaprtem javnem razpisu, in sicer v višini 1,43 milijona evrov.

Ob tem je izdala novelirano uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Novosti se nanašajo na splošne določbe in intervencije. Določene so tudi minimalne zahteve za uporabo gnojil.

Družbi P&P marketing je vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Admiral v Lescah, in sicer do 20. januarja 2029.

Vlada je razrešila Tomaža Hrovata s položaja generalnega direktorja direktorata za gozdarstvo in lovstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ker je s 5. januarjem 2024 podal predlog za sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V svet javnega zavoda Inštituta za vode RS je vlada imenovala Gregorja Umeka.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window