Navigacija
Portal TFL

STA novice / Ustavno sodišče zavrglo pobudo občanov za ustavno presojo uredbe o DPN za hitro cesto Šentrupert-Velenje

četrtek, 11.7.2019

Ljubljana, 11. julija (STA) - Ustavno sodišče je po tistem, ko je nedavno na podlagi zahteve občin Polzela in Braslovče odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje ni v neskladju z ustavo, zdaj zavrglo pobudo za presojo ustavnosti omenjene uredbe, ki jo je vložila skupina občanov Šmartnega ob Paki.

Ustavno sodišče je namreč soglasno presodilo, da skupina občanov s prvopodpisano Marijo Medved ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za ocene ustavnosti omenjenega dokumenta.

Svoj pravni interes so pobudniki utemeljevali z zatrjevanjem, da so lastniki nepremičnin na območju DPN oziroma osebe, ki z lastniki živijo v stanovanjskih hišah, za katere Uredba predvideva njihovo odstranitev. Trdijo, da jim v danem položaju niti upravni spor niti individualni postopki razlastitve ne omogočajo učinkovitega varstva pravic.

Ustavni sodniki so v obrazložitvi svoje odločitve zapisali, da je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj. V primerih, ko predpis ne učinkuje neposredno, pa se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper izpodbijani akt.

Za presojo obstoja pravnega interesa pobudnikov v tej zadevi je tako po presoji ustavnega sodišča tako odločilno, ali je uredba o DPN predpis, ki neposredno posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnikov. Ti svojega pravnega interesa za pobudo ne morejo utemeljiti s trditvami o pričakovani neučinkovitosti upravnega spora in o neuspehu s tožbo na razlastitev ali izselitev.

Izpodbijana uredba po presoji ustavnih sodnikov ne učinkuje neposredno. Z njo je vlada določila le načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja ter druge pogoje za umestitev načrtovane državne ceste v prostor, za izvedbo načrtovane gradnje pa bo moral Dars kot investitor na njeni podlagi pridobiti gradbeno dovoljenje.

Pobudniki bodo lahko v tem postopku, če bodo izkazali svoj pravni interes, sodelovali kot stranski udeleženci. Obenem bo moral Dars za pridobitev gradbenega dovoljenja med drugim izkazati tudi pravico graditi, za kar pa bo moral urediti lastninskopravna razmerja s pobudniki. Ti bodo zato lahko svoje očitke o nezakonitosti in protiustavnosti uredbe uveljavljali tudi v razlastitvenem postopku, v katerem bodo imeli položaj strank oz. bodo lahko pridobili položaj stranskih udeležencev, če bodo za to izkazali svoj pravni interes.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo občinskih svetov občin Braslovče in Polzela, v začetku junija objavilo, da uredba o DPN za hitro cesti Šentrupert-Velenje na južnem odseku severnega dela tretje razvojne osi ni v neskladju z ustavo.

S tem in z danes objavljeno odločitvijo bo lahko tako Dars postopke za gradnjo težko pričakovane hitre ceste proti Velenju in Koroški nadaljeval.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window