TFL Izobraževanja / Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

 • Izobraževanje

  Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

 • CENA

  Tridnevno izobraževanje: 680 EUR, posamezni dan: 230 EUR, v ceno je vključen DDV.

   

  Izobraževanje NI vključeno v naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  torek, 12.9.2023 - 1. dan

  torek, 26.9.2023 - 2. dan

  torek, 3.10.2023 - 3. dan

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • V SODELOVANJU Z

 • Prijava

Spletno izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

(v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00713-39/2005/14 z dne 06.10.2005)

Izobraževanje poteka v treh tematskih sklopih, tri dni in sicer; torek, 12. septembra, v torek, 26. septembra in v torek, 3. oktobra. Za pridobitev potrdila brez opravljanja izpita je potrebna prisotnost na vseh vsebinskih sklopih izobraževanja. V kolikor se udeleženec ne bo mogel udeležiti izobraževanja v celoti, bo moral za pridobitev potrdila opraviti izpit iz manjkajočega vsebinskega sklopa, ali pa se udeležiti manjkajočega sklopa na naslednjem izobraževanju. Opravljanje pomembne funkcije člana nadzornega sveta in člana upravnega odbora družb, v katerih ima država lastništvo ali solastništvo, brez opravljenega posebnega izobraževanja ni mogoče.

Pridobitev potrdila

Za pridobitev potrdila brez opravljanja izpita je potrebna prisotnost na vseh vsebinskih sklopih izobraževanja.

V kolikor se udeleženec ne bo mogel udeležiti izobraževanja v celoti, bo moral za pridobitev potrdila opraviti izpit iz manjkajočega vsebinskega sklopa. Ali pa se udeležite manjkajočega sklopa na naslednjih izobraževanjih.

PROGRAM

1. dan, torek 12. september 2023 od 8.00 do 17.30
8.00 13.30 Pravo družb s poudarkom na vlogi nadzornega sveta prof. dr. Dušan Jovanovič
   
 • Vloga in položaj nadzornega sveta
 • Pristojnosti nadzornega sveta
 • Razmerje nadzornega sveta do skupščine in uprave
 • Vloga nadzornega sveta pri izbiri in nadzoru revizije poslovanja
 • Vloga in naloge komisij nadzornega sveta
 • Squeeze-out
10.45 11.00 Odmor
13.00 14.00 Kosilo
14.00 17.30 Odgovornost članov nadzornega sveta prof. dr. Borut Bratina
   
 • Vpliv nestrokovnega dela nadzornega sveta na poslovanje in obstoj družbe
 • Temeljni pojmi odškodninske odgovornosti po Zakonu o gospodarskih družbah in Obligacijskem zakoniku
 • Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta, zlasti odškodninska odgovornost pri stečaju družbe
 • Omejitev in izključitev odgovornosti
 • Zavarovanje odgovornosti
16.30 16.45 Odmor
   

Uvajanje enotirnega sistema upravljanja v slovenski pravni red s
poudarkom na vlogi upravnega odbora

prof. dr. Borut Bratina
   
 • Dvotirni in enotirni sistem upravljanja kapitalskih družb
 • Pristojnosti in sestava upravnega odbora
 • Zastopanost delavcev v upravnem Odboru
2. dan, torek 26. september 2023 od 8.00 do 17.30
8.00 12.00 Vloga nadzornega sveta v družbi s finančnimi težavami in insolvenčni postopki Dida Volk
   
 • Pravila skrbnega finančnega poslovanja družbe
 • Kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost, kapitalska ustreznost
 • Spremljanje in obvladovanje tveganj
 • Temeljne obveznosti članov nadzornega sveta pri nastanku insolventnosti
 • Predstavitev insolvenčnih postopkov in postopkov prisilnega prenehanja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
 • Postopek preventivnega prestrukturiranja
 • Redni postopek prisilne poravnave, postopek poenostavljene prisilne poravnave in poseben postopek prisilne poravnave nad srednjo in veliko družbo
 • Stečajni postopki: nad pravno osebo, osebni stečaj in stečaj zapuščine
 • Izbris iz sodnega registra brez likvidacije
 • Prisilna likvidacija
9.30 10.00 Odmor
12.00 13.00 Kosilo
13.00 17.30 Pravo družb s poudarkom na vlogi nadzornega sveta prof. dr. Miha Juhart
   
 • Poročila nadzornemu svetu
 • Vloga nadzornega sveta pri sprejemu letnega poročila
 • Zgodovina/razvoj korporacijskega upravljanja
 • Vloga nadzornega sveta pri prevzemih
 • Vloga nadzornega sveta pri statusnih preoblikovanjih
 • Vrste gospodarskih družb in temeljne razlike med njimi
 • Splošno o delniški družbi (ustanovitev, organi družbe, ipd.)
15.00 15.30 Odmor
3. dan, torek 3. oktober 2023 od 8.00 do 17.30
8.00 9.30 Osnove o kulturi in etiki poslovanja ter vloga kodeksov
o upravljanju družb
prof. dr. Jernej Belak
   
 • Pravna narava kodeksa upravljanja javnih delniških družb
 • Določbe kodeksa, ki se nanašajo na nadzorni svet in njegove člane
9.30 9.45 Odmor
9.45 17.30 Ovrednotenje finančnih informacij o poslovanju družbe
in vloga pri načrtovanju poslovanja
doc. dr. Branko Mayr
   
 • Računovodske informacije potrebne za odločanje nadzornega sveta
 • Vsebina in struktura slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov ter bistvene razlike med njimi
 • Vsebinska analiza postavk bilance stanja, izkaza uspeha, izkaza denarnih tokov ter drugih računovodskih izkazov
 • Računovodski kazalniki in njihovo vrednotenje
 • Vloga nadzornega sveta pri letnem načrtovanju polovanja
 • Vloga nadzornega sveta pri strateškem načrtovanju praktični primeri oblikovanja odločitev na podlagi javno dosegljivih računovodskih izkazov
11:00 11:15 Odmor
13.00 14.00 Kosilo
15.45 16.00 Odmor

 

KDO BO Z VAMI

prof. dr. Jernej Belak

prof. dr. Jernej Belak

Docent na Katedri za strateški management in politiko podjetja, Ekonomsko-poslovne fakultete, Univerze v Mariboru in direktor neprofitnega zavoda MER Evrocenter za management in razvoj. Raziskovalno, svetovalno in akademsko deluje na področjih strateškega managementa, politike podjetja, kulture, filozofije in etike podjetja.

prof. dr. Borut Bratina

prof. dr. Borut Bratina

Doktor pravnih znanosti in univerzitetni diplomirani ekonomist ter izredni profesor za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je predstojnik katedre za gospodarsko pravo in predstojnik Inštituta za gospodarsko pravo. Posebej aktivno sodeluje v Združenju članov nadzornih svetov, kjer je član upravnega odbora in predsednik izpitne komisije za pridobitev certifikata združenja. Kot član ali predsednik nadzornega sveta deluje v več slovenskih gospodarskih družbah. Sodeloval je v strokovni komisiji za pripravo ZGD-1 in je soavtor Velikega komentarja ZGD-1.

prof. dr. Dušan Jovanovič

prof. dr. Dušan Jovanovič

Doktor pravnih znanosti, izredni profesor za področje pravo na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti.  S svojimi strokovnimi in znanstvenimi razpravami ter članki se ukvarja predvsem s področjem korporacijskega prava. Je avtor in soavtor več publikacij v slovenskem prostoru in tudi v tujini. Sodeluje tudi pri različnih raziskovalnih projektih s področja gospodarskega in korporacijskega prava ter kot predavatelj na različnih strokovnih seminarjih in znanstvenih posvetovanjih doma in v tujini.

prof. dr. Miha Juhart

prof. dr. Miha Juhart

Leta 1986 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato leta 1990 magistriral in leta 1996 doktoriral na isti fakulteti. Leta 1996 se je zaposlil na Pravni fakulteti v Ljubljani kot asistent, leta 2006 je postal redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava. V letih 2009 do 2013 je bil prorektor Univerze v Ljubljani za področje znanstveno raziskovalnega dela. Od leta 2014 do 2018 je bil dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Dr. Miha Juhart je od leta 1995 naprej svetoval za številne naročnike na področju zahtevnih vprašanj civilnega in gospodarskega prava.

doc. dr. Branko Mayr

doc. dr. Branko Mayr

Visoka šola za računovodstvo in finance

Dida Volk

Dida Volk

Univ. dipl. prav., sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window