Št. objave Naslov
2715. Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
2716. Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov
2717. Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite
2718. Pravilnik o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse
2719. Pravilnik o programu monitoringa vplivov izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, in njegove uporabe
2720. Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
2721. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
2722. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
2723. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
2724. Sklep o javni razgrnitvi predloga najustreznejše variantne rešitve navezovalne ceste Jeprca–Stanežiče, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
2725. Program priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Ptuj–Markovci
2726. Seznam obstoječe vodne infrastrukture
2727. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
2728. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkvenjak
2729. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Dornava
2730. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006
2731. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2005
2732. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko cono Dobje
2733. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za poslovno-storitveno cono Mačkovec-I v Novem mestu
2734. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Železniki
2735. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2736. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E)