Št. objave Naslov
63. Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB3)
64. Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOP-UPB1)
65. Zakon o notariatu (uradno prečiščeno besedilo) (ZN-UPB3)
66. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZNVP-UPB1)
67. Zakon o trgovini (uradno prečiščeno besedilo) (ZT-UPB4)
68. Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007–2011 (skupaj za večjo varnost) (ReNPVCP)
69. Skupno letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2005
70. Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav
71. Pravilnik o evidenci pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih
72. Pravilnik o evidenci pridelovalcev hmelja
73. Pravilnik o evidenci pridelovalcev oljk
74. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih
75. Odredba o prepovedi prometa na cestah
76. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
77. Pravilnik o centralnem registru oporok
78. Odlok o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007
79. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2007
80. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
81. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007
82. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
83. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Gornja Radgona za leto 2007
84. Sklep o javni razgrnitvi osnutka predloga strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju SPRO) Občine Ig in osnutka predloga prostorskega reda Občine Ig
85. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Laško za leto 2007
86. Odlok o spremembi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Športni park Solkan
87. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
88. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
89. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Poligon
90. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga občinskega lokacijskega načrta območja P4/4 Kovačev hrib
91. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
92. Sklep o začasnem financiranju Občine Rečica ob Savinji v obdobju januar–marec 2007
93. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenska Bistrica za leto 2007
94. Sklep o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka
95. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
96. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Vitanje
97. Sklep o razveljavitvi Sklepa o vlogi za znižano plačilo vrtca