Št. objave Naslov
94. Odlok o letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2003 (OdLPVA03)
95. Odlok o soglasju k Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 2002 (OdDARS2002)
96. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
97. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v državni zbor postane poslanec namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
98. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z 9. členom zakona o poslancih
99. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
100. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v državni zbor postane poslanec namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
101. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji s sedežem v Skopju
102. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
103. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja vojaškega roka
104. Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju Evropskega raziskovalnega območja in k inovacijam (2002-2006) in šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave ter izobraževanje in usposabljanje, ki prav tako prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega območja (2002-2006)
105. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti Izmenjava podatkov med upravnimi organi (IDA)
106. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v "Mehanizmu skupnosti za krepitev sodelovanja na področju civilne zaščite"
107. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti spodbujanja nevladnih organizacij, prvenstveno aktivnih na področju varstva okolja
108. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Programu Skupnosti, ki se nanaša na okvirno strategijo Skupnosti o enakopravnosti spolov (2001-2005)
109. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti na področju podjetij in podjetništva ter zlasti na področju malih in srednjevelikih podjetij
110. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Jelšane
111. Pravilnik o obrazcu izjave o privolitvi v postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo
112. Pravilnik o obrazcih o pisni privolitvi darovalke in darovalca spolnih celic
113. Pravilnik o sestavi in vsebini poročila o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o potrjevanju učbenikov
115. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg perutninskega mesa in jajc
116. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Jamnica
117. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Long Life
118. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge
119. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
120. Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
121. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2003
122. Osnovni znesek minimalnega dohodka
123. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Center Aletti
124. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. IV Ips 46/2000 z dne 6. 9. 2002
125. Sodba in sklep vrhovnega sodišča št. II Ips 471/01 z dne 17. 12. 2001 - razveljavitev sodbe in sklepa ter zavrnitev revizije zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 503/99 z dne 31. 3. 1999 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II 301/96 z dne 14. 9. 1998 ter potrditev sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
126. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo vrhovnega sodišča
127. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
128. Slovenski računovodski standard 39 (2003)
129. Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2003
130. Spremembe statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
131. Spremembe statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
132. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2003
133. Pravila igre na srečo "POLO"
134. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 2002
135. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2002
136. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2002
137. Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
138. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2003
139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Bled
140. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled
141. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
142. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2002
143. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Bloke za leto 2003
144. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke
145. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke
146. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke
147. Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v letu 2003
148. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črnomelj
149. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Divača
150. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
151. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2003
152. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na vodooskrbnem območju Občine Grad in ukrepih za zavarovanje vodnih virov
153. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje - naselje
154. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
155. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kamnik
156. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik
157. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2003
158. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2003
159. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks za leto 2003
160. Sklep o ukinitvi javnega dobra
161. Spremembe statuta Občine Krško
162. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta občine Krško
163. Sklep o imenovanju Posebne volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta občine Krško - pripadnika romske skupnosti
164. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003
165. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
166. Sklep o določitvi obdobja začasnega financiranja Občine Mislinja v letu 2003
167. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline
168. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mozirje
169. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
170. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2003
171. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Mozirje
172. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2003
173. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2002
174. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2003
175. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
176. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek
177. Sklep o uradnem skupnem elektronskem naslovu Občine Postojna
178. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Prebold
179. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
180. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Puconci za leto 2003
181. Odlok o lokacijskem načrtu adaptacija in rekonstrukcija dovozne ceste JP 850670 v naselju "Breznik" v Kotljah
182. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2003
183. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
184. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
185. Obvezna razlaga tretje alinee točke h 7. člena odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
186. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2003
187. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
188. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola šola Sveta Ana - vrtec Sveta Ana in Lokavec
189. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
190. Sklep o določitvi cene vode v javnem vodovodu Sveta Ana in Lokavec
191. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta Ana
192. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
193. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici
194. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Šalovci
195. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2003
196. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2003
197. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
198. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
199. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Šmarje pri Jelšah
200. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev
201. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Štore
202. Spremembe statuta Občine Štore
203. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Štore
204. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območja Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču
205. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 2003
206. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
207. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina
208. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije občine Veržej
209. Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Videm
210. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm
211. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Vipava
212. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
213. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
214. Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode
215. Sklep o imenovanju nadzornega odbora Občine Zreče
216. Ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine Zreče o nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana občine
217. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec
218. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
220. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
221. Pravilnik o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec
222. Spremembe statuta Občine Žetale
223. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Žetale
224. Sklep o imenovanju podžupana Občine Žetale
225. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
226. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o kontroli izvajanja ukrepov in o ukrepih proti bankam