Št. objave Naslov
4849. Uredba o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov
4850. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok
4851. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4852. Pravilnik o službeni oceni
4853. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih
4854. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri skladiščenju in izrabi sekundarnih ali trenutno odpadnih surovin v rudarstvu
4855. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
4856. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri prevažanju v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
4857. Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu
4858. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero davka od premoženja na posest plovnih objektov dolžine najmanj 8 metrov
4859. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2003
4860. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje overitev meril
4861. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
4862. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
4863. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2003
4864. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Braslovče
4865. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2003
4866. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4867. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje
4868. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori III
4869. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori IV
4870. Obvezna razlaga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996-2000
4871. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Grosuplje
4872. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
4873. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
4874. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
4875. Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj (prečiščeno besedilo)
4876. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2003
4877. Program priprave sprememb in dopolnitev UN Center Pivke
4878. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Poslovno obrtna cona Veliki Otok
4879. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Postojna za območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom Kazarje in predloga občinskega lokacijskega načrta Kazarje
4880. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Postojna za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje - Postojna in predloga sprememb zazidalnega načrta Ovčje staje
4881. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4882. Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/B - prometna ureditev v Rogaški Slatini
4883. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004
4884. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2004
4885. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004