št. Vrsta dokumenta Opravilna št. Oznaka Datum odločitve Datum vloge Vrsta rešitve Napadeni akt
1 sklep U-I-15/19 US33362 6.10.2022 28.1.2019 zavrženje Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) (ZAID), 2. al. 2. odst. 14. čl.
2 odločba U-I-14/18 US33344 15.9.2022 22.1.2018 ugotovitev – je v neskladju z Ustavo/zakonom zavrnitev Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) (ZAID), 2. odst. 5. čl., 2. odst. 14. čl., 55., 56. in 60. čl. 1. in 2. al. 1. tč. 66. čl. Statut Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18, 68/19, 26/22 in 43/22), 4. odst. 13. čl.
3 sklep U-I-170/22 US33223 6.6.2022 23.5.2022 zavrženje Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21) (GZ-1), 146. čl.
4 sklep U-I-164/21, U-I-47/22 US33118 17.3.2022 15.7.2021 zavrženje Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 58. čl.
5 sklep Up-1302/20, U-I-472/20 US33081 21.1.2022 9.12.2020 zavrženje nesprejem ustavne pritožbe Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 2. odst. 73. čl. v zvezi s 5.2 tč. 1. odst. 2. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 161/2020 z dne 28. 10. 2020 Sodba Upravnega sodišča št. I U 1236/2018 z dne 16. 1. 2020 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35108-53/2018-2-BM z dne 17. 4. 2018 in z odločbo Upravne enote Novo mesto št. 351-31/2018-6 z dne 27. 2. 2018
6 odločba U-I-327/20 US33058 20.1.2022 8.7.2020 ugotovitev – je v neskladju z Ustavo/zakonom Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 58. čl.
7 sklep U-I-181/21 US32931 15.9.2021 24.8.2021 zavrženje Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 205. čl. Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) (ZIUOOPE), 2. čl. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) (ZIUZEOP), 100.e. čl. Uredba o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov (Uradni list RS, št. 37/13)
8 sklep U-I-109/17, Up-594/17 US32365 2.3.2020 6.7.2017 zavrženje zavrženje Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 41/2017 z dne 19. 4. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1257/2015 z dne 21. 12. 2016 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 in 10/18) (ZCes-1) Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1)
9 sklep U-I-145/17 US32318 31.1.2020 12.9.2017 zavrženje Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 204. čl. Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14) (ZIN), 17. čl.
10 sklep U-I-228/19 US32079 23.10.2019 17.9.2019 zavrženje Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 1. in 3. odst. 32. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 1. odst. 88. čl. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava (Uradni list RS, št. 102/08), 1. odst. 4. čl.
11 sklep U-I-138/19 US32060 26.9.2019 29.4.2019 zavrženje Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) (GZ), 1. al. 18. tč. 1. odst. 3. čl., 1. odst. 82. čl., 1. odst. 92. čl. ter 1., 3., 4. in 5. odst. 93. čl.
12 sklep U-I-35/19 US31832 21.3.2019 13.2.2019 zavrženje Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 1. al. 3. tč. 1. odst. 150. čl. ter Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) (GZ), 8. čl. in 1. odst. 125. čl.
13 sklep U-I-108/16, Up-504/16 US31350 15.3.2018 15.6.2016 nesprejem ustavne pritožbe zavrženje Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 291/2015 z dne 23. 3. 2016, Sodba Upravnega sodišča št. I U 1719/2014 z dne 28. 5. 2015 v zvezi z odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 0612-635/2011-48-06421133 z dne 29. 8. 2014 in s sklepom o dovolitvi izvršbe Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, Območne enote Celje–Novo mesto, št. P06122-3259/2007-61 z dne 14. 4. 2014 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP) 4. odst. 28. čl. in 1. odst. 31. čl. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1) 144 čl.
14 sklep U-I-9/16, Up-38/16 US31211 13.10.2017 11.1.2016 zavrženje nesprejem ustavne pritožbe Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 6/2015 z dne 4. 11. 2015 in zoper sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Novi Gorici, št. III U 120/2013 z dne 12. 12. 2014 v zvezi z odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 35113-36/2012/5-00641109 z dne 8. 3. 2013 in odločbo Upravne enote Nova Gorica št. 351-661/2011/23 z dne 21. 12. 2012 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 1. in 5. odst. 157. čl.
15 odločba U-I-64/14 US31216 12.10.2017 10.3.2014 ugotovitev – je v neskladju z Ustavo/zakonom razveljavitev ali odprava Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 152 in 156a čl. Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/13), (ZGO-1E), 2. čl.
16 odločba U-I-98/11 US29848 26.9.2012 17.5.2011 razveljavitev ali odprava ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zakonom ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zakonom Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) (ZEN), 1. in 2. odst. 114. čl., 117. čl. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09) 3. tč. 2. čl., 8. čl., 1. odst. 6. čl., 5. al.13. tč. 1. odst. 6. čl., 13. tč. 1. odst. 6. čl., 10. al. 2. tč. 1. odst. 7. čl., 16. čl.
17 sklep U-I-55/11 US29419 21.4.2011 9.3.2011 zavrženje Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) (ZEN), 1. odst. in 2. odst. 114. čl. ter 117. čl. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09), 3. tč. 2. čl., 13. tč. 1. odst. 6. čl., 10. al. 2. tč. 1. odst. 7. čl., 8. čl. in 16. čl.
18 sklep U-I-356/06 US28207 3.7.2008 21.8.2006 zavrženje Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), posamezne določbe Zakon o dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 47/06) (ZDoh), 3. čl. Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) (ZEN), 1., 2. in 4. odst. 160. čl. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2006 (Uradni list RS, št. 66/06), 1., 2. in 3. čl.
19 sklep U-I-453/06 US27872 13.12.2007 6.12.2006 zavrnitev Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) (ZEN)
20 sklep U-I-66/07 US27869 13.12.2007 28.2.2007 zavrnitev Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) (ZEN)