3. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Novela zakona o kazenskem postopku

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog novele zakona o kazenskem postopku, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Cilj predloga zakona je krepitev učinkovitosti kazenskega postopka (policija, državna tožilstva, kazensko sodstvo) ter krepitev pravne varnosti s popravo tehničnih ali redakcijskih pomanjkljivosti v zakonskem besedilu, odpravo nedorečenosti pri posameznih procesnopravnih institutih in z manj zahtevnimi vsebinskimi izboljšavami posameznih zakonskih določb, piše v obrazložitvi novele.

Predsednik republike Borut Pahor in predsednik DZ Gregor Virant sta včeraj spregovorila o kadrovskih postopkih, ki se bodo v DZ odvijali na Pahorjev predlog, ter o ustavnih spremembah o referendumski ureditvi. Kadrovske postopke bodo skušali speljati še ta mesec, ustavne spremembe pa bi bile lahko pod streho februarja, je za STA dejal Virant.

Gospodarsko ministrstvo je Evropski komisiji posredovalo vlogo za pomoč Sloveniji iz solidarnostnega sklada EU zaradi škode po poplavah konec oktobra in v začetku novembra lani. Odločitev o vlogi je pričakovati v drugi polovici leta, so sporočili z ministrstva. Uničujoče poplave, ki so državo prizadele konec oktobra in v začetku novembra lani, so terjale za skoraj 360 milijonov evrov neposredne škode.

Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je ministrstvu za notranje zadeve posredoval predlog, da v zakonskem roku 15 dni objavi poziv vsem državnim tožilcem k prijavam za dodelitev na vrhovno državno tožilstvo za opravljanje nalog generalnega direktorja, so sporočili iz Fišerjevega urada. To delo namreč po pooblastilu opravlja Boštjan Škrlec.

Javna agencija RS za varstvo konkurence, ki je nastala s preoblikovanjem Urada za varstvo konkurence RS, je bila 31. decembra vpisana v sodni register. Vlada je DZ predlagala, da se za direktorja agencije za dobo petih letih imenuje Andreja Kraška, DZ pa ga je nato za direktorja agencije imenoval 14. decembra 2012. Krašek je z včerajšnjim dnem že nastopil svoje delovno mesto direktorja, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. DZ je na predlog vlade za člane sveta agencije imenoval Aleša Kuharja, Francija Pušenjaka, Simona Tantegela in Tino Zajec.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
3.1.2013 Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 81-3454/2011) Sprememba
3.1.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 106-4077/2012) Se začne uporabljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.1.2013 - 3.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost 1 novost 7 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti  
5. JAVNE FINANCE         4 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI         9 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih
Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2013
Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2013
Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Rebalans Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (RbRFTN12)
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B)
Zakon o trošarinah (ZTro)
Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 216/2011 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog - večje število delavcev – program razreševanja presežnih delavcev – možnost zaposlitve pod s...
Sodba X Ips 106/2011 - davek od dobička pravnih oseb – sponzorska pogodba – prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – plačilo preko agenta - rezident druge...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 393/2011 - dohodnina - davčna osnova - normirani odhodki - potrdilo o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - registrirana dejav...
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Bitke in vojne za talente v podjetjih
Pojasnila DURS Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2013