23. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Šest kandidatov za nadzornike holdinga

Mandatno-volilna komisija je prejela šest predlogov kandidatov poslanskih skupin za nadzornike Slovenskega državnega holdinga. PS predlaga Andreja Cetinskega, NSi Jovana Lukovca, DL Mirka Mušiča, DeSUS Andreja Polenca, SLS Marka Smoleta in SDS Aleš Štrancarja. Komisija bo imena obravnavala v četrtek.

Slovenski državni holding bo imel v skladu z zakonom devet nadzornikov. Enega predlaga komisija DZ za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija. Od preostalih članov štiri predlaga vlada, od tega enega na predlog Ekonomsko-socialnega sveta, in štiri poslanske skupine. DZ bo glasoval o vsakem kandidatu posebej, imenoval pa jih bo z absolutno večino.

Pravni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vprašanjem izbrisanih, so kritični do odločitve vlade, ki je gradivo za izvršitev sodbe Evropskega sodišča glede odškodnin izbrisanim označila s stopnjo zaupno. Pri informacijskem pooblaščencu sta sicer vloženi dve zahtevi za dostop do informacij javnega značaja, povezani s tem gradivom.
Na ljubljanski pravni fakulteti so včeraj namreč pripravili razpravo ob predstavitvi knjige Neže Kogovšek Šalamon Izbris in (ne)ustavna demokracija. Po besedah Cirila Ribiča so nanjo povabili tudi tri člane delovne skupine - Janeza Čebulja, Toneta Jerovška in Mateja Avblja -, ki pripravlja shemo o odškodninah za izbrisane, a so se opravičili.

SD bo predvidoma do konca meseca vložila zahtevi za ustavno presojo zakonov o Slovenskem državnem holdingu in t.i. slabi banki, je povedal vodja poslanske skupine SD Janko Veber. Zahtevali bodo tudi zadržanje izvajanja spornih zakonskih členov. V SD so izhodišča za zahtevi pripravili na podlagi dela strokovnih skupin.

Zavarovanci lahko po novem na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) preverijo, ali imajo urejeno zdravstveno zavarovanje. Predvidoma s 1. junijem pa bodo tudi poenostavili urejanje zavarovanja za družinske člane. Klemen Ganziti iz ZZZS je na novinarski konferenci povedal, da so se za možnost preverjanja zavarovanja na internetni strani ZZZS odločili zato, ker se je v zadnjih letih precej povečalo število oseb, ki so poizvedovali, ali imajo zavarovanje urejeno ali ne. Dogajalo se je namreč, da so delodajalci neupravičeno odjavili ali pa celo niso prijavili zavarovanja svojih zaposlenih.

Finančni ministri EU so v Bruslju le prižgali zeleno luč za omejeno uvedbo spornega evropskega davka na finančne transakcije, ki ga želi enajst članic, tudi Slovenija. Evropska komisija bo sedaj pripravila nov vsebinski predlog za uvedbo tega davka. Če bi bil davek uveden v celotni EU, bi po ocenah komisije prinesel 57 milijard evrov na leto, in glede na omenjene številke bi bil po komisarjevih besedah tudi njegov doprinos v enajstih članicah večji, kot na prvi pogled kaže razmerje 11 : 27.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.1.2013 - 23.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   9 novosti 1 novost   10 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         6 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost     5 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti 1 novost   8 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 12 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost 1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2012
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija
Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin
Pravilnik o obračunu davka na bilančno vsoto bank
Pravilnik o raziskovalnih nazivih
Pravilnik o vozniških dovoljenjih
Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2013
Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 58/2011 - varstvo naravnih vrednot - krajinski park - varstveni režim - naravovarstveno soglasje - pogoji za izdajo naravovarstvenega soglasja - dopustn...
sodba I U 1602/2011 - komunalni prispevek – odmera komunalnega prispevka - komunalna oprema – legalizacija objekta – merila za odmero
sodba I U 509/2012 - nadomestilo za odmero stavbnega zemljišča – pravna podlaga za odmero – skupni stroški- obračunski stroški – predvidene investicije v komunaln...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. decembra 2012. Grattan plc proti The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Združeno kraljestvo. Obdavčenje - DDV - Druga direktiva 67/228/EGS - Člen 8, prvi odstavek, točka (a) - Šesta direktiva 77/388/EGS - Dobava blaga - Davčna osnova - Provizija, ki jo družba, ki se ukvarja s prodajo blaga po pošti, plača svojemu zastopniku - Nakupi, ki jih opravijo tretje osebe - Znižanje cene po nastanku obdavčljivega dogodka - Neposredni učinek. Zadeva C-310/11.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za notranje zadeve k Predlogu zakona o organiziranosti in delu v policiji - Dopolnjen predlog zakona (ZODPol), EPA 654-VI
Poročilo Odbora za notranje zadeve k Predlogu zakona o nalogah in pooblastilih policije - Dopolnjen predlog zakona (ZNPPol), EPA 653-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Dohodninske spremembe pri normirancih in najemu
Pojasnila DURS Informativni izračun dohodnine za leto 2012 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini
Izračunavanje in plačevanje predhodne akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti po 1. 1. 2013