Št. objave Naslov
3751. Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)
3752. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H)
3753. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C)
3754. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A)
3755. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J)
3756. Odlok o razglasitvi Vile Tomšičeva 12 v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
3757. Pravilnik o strokovnih komisijah
3758. Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
3759. Odločba o prenehanju ustanove USTANOVA CHOPINOV ZLATI PRSTAN
3760. Odločba o soglasju k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA V OBJEMU SKUPNOSTI KIDRIČEVO, USTANOVA ZA POMOČ OSEBAM IZ RANLJIVIH SKUPIN OBČINE KIDRIČEVO
3761. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
3762. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o prenosljivosti številk
3763. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2018
3764. Poročilo o gibanju plač za september 2018
3765. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
3766. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 18. novembra 2018 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti
3767. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti, dne 18. 11. 2018
3768. Izid volitev za župana in člane občinskega sveta v Občini Tolmin
3769. Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2019