Št. objave Naslov
2625. Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT)
2626. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski
2627. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Moldavije v Republiki Sloveniji s sedežem v Celju
2628. Pravilnik o spremembi Pravilnika o znaku dobavitelja
2629. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo
2630. Odredba o Programu promocije sektorja sadja za obdobje od 2018 do 2020
2631. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
2632. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika
2633. Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga
2634. Sklep o spremembah Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov
2635. Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo
2636. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brezovica
2637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig OPN Ig – 4
2638. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig
2639. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
2640. Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine
2641. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika in člana občinske volilne komisije
2642. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Železniki
2643. Popravek Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
2644. Popravek Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov