Št. objave Naslov
404. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)
405. Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP-1)
406. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A)
407. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G)
408. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-G)
409. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
410. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
411. Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture
412. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
413. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
414. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem
415. Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov
416. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil
417. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah Akta o ustanovitvi Regionalne ustanove – Centra za razvoj financ
418. Odločba o ugotovitvi, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
419. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije
420. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih
421. Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika
422. Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti
423. Sklep o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja za nepremičnino
424. Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih
425. Sklep o spremembah Sklepa o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice
426. Akt o spremembah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom
427. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
428. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan
429. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice
430. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
431. Spremembe in dopolnitve Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za načrtovanje obalnih ureditev koprskega zaliva
432. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica
433. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2017
434. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
435. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2017
436. Odlok o predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah
437. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Postojna
438. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
439. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
441. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
442. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
443. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
444. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex
445. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje Špitaliča, Doline sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče
446. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Škalce nad cesto v Oplotnico
447. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
448. Sklep o ukinitvi javnega dobra
449. Sklep o določitvi cene najema grobnega polja in mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice
450. Sklep o ukinitvi javnega dobra
451. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
452. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi
453. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Brezovica
454. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Brezovica
455. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2017
456. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2018
457. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti
458. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti
459. Tehnična popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika