Št. objave Naslov
3091. Avtentična razlaga četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku (ORZKP153,154)
3092. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2018
3093. Priporočilo Vladi Republike Slovenije za prepoved dajanja v promet plastičnih vrečk, kozarcev, krožnikov in drugih plastičnih posod za enkratno pakiranje hrane in pijače ter plastičnega pribora in kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo mikroplastiko
3094. Uredba o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil ter načina izvajanja oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih dajatev
3095. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
3096. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
3097. Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov
3098. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
3099. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
3100. Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze
3101. Pravilnik o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov
3102. Odločba o ugotovitvi, da sta 152. in 156.a člena Zakona o graditvi objektov v neskladju z Ustavo
3103. Sklep o uporabi Smernic o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP)
3104. Sklep o uporabi Smernic za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanje pričakovanih kreditnih izgub v kreditnih institucijah
3105. Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina
3106. Letni program statističnih raziskovanj za 2018 (velja od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018)
3107. Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
3108. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2017
3109. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brezovica
3110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
3111. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo
3112. Odlok o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3113. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3114. Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
3115. Sklep št. 5/17 o ukinitvi statusa javnega dobra
3116. Sklep št. 1/2017 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3117. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gaberje – območje GAS 1-1
3118. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
3119. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
3120. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrna
3121. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna
3122. Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija
3123. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2018
3124. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2018
3125. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2018
3126. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2018
3127. Sklep o izbrisu javnega dobra
3128. Sklep o izbrisu javnega dobra
3129. Odlok Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
3130. Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Ivančna Gorica
3131. Sklep o povečanem številu otrok v oddelkih Vrtca Ivančna Gorica
3132. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1
3133. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče
3134. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče
3135. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Luče
3136. Odlok o premembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Luče
3137. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 892/15, 15/22 in 15/25 vse k. o. 2325-Miren
3138. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci
3139. Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Piran
3140. Sklep o odvzetju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena
3141. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka
3142. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nadzemnega pridobivalnega prostora Razdrto – EUP RA 017
3143. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Semič
3144. Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 (uradno prečiščeno besedilo)
3145. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2018
3146. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2
3147. Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
3148. Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji
3149. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova
3150. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2017
3151. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Podklanec in Vinica
3152. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku
3153. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2017
3154. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
3155. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
3156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice
3157. Odlok o spremembi Odloka IV. o proračunu Občine Mežica za leto 2017
3158. Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter - Vrtojba
3159. Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
3160. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi
3161. Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore
3162. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin