Št. objave Naslov
271. Uredba o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
272. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Amanu, v Hašemitski kraljevini Jordaniji
273. Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
274. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA DORSSEN, USTANOVA ZA ŠTIPENDIRANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV«
275. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2016
276. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2017
277. Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 406. člena v zvezi s tretjim odstavkom 396. člena Zakona o pravdnem postopku
278. Pravilnik o izdaji javnih in drugih listin Šole za risanje in slikanje
279. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
280. Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina
281. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ajdovščina
282. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017
283. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017
284. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2017
285. Sklep o ukinitvi javnega dobra
286. Sklep o ukinitvi javnega dobra
287. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje
288. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica
289. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017
290. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh
291. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017
292. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018
293. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017
294. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
295. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice
296. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2017
297. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2017
298. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018
299. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Hrpelje - Kozina
300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica
301. Odlok o sofinanciranju prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ter tradicionalnih prireditev in obletnic delovanja društev v Občini Jesenice
302. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice
303. Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice
304. Sklep o predčasnem prenehanju mandata občinskemu svetniku in potrditvi mandata nadomestni članici
305. Merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Jesenice
306. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za obalno območje Žusterne
307. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2017
308. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2017
309. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju
310. Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj
311. Sklep o določitvi načina izvajanja prevozov na klic
312. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2085 Babni vrt parcela 1117/3 (ID 2706338)
313. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2140 Podreča parcela 1017/2 (ID 6663473)
314. Sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 3-SU/2017
315. Sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 4-SU/2017
316. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
317. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti
318. Odlok o programu opremljanja Čuklja »Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90«
319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
320. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
321. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2017
322. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold
323. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold
324. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold
325. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
326. Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje
327. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017
328. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata
329. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci
330. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Graščina Trebnik
331. Statut Občine Turnišče
332. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče
333. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2018
334. Pravilnik o denarnih nagradah študentov Občine Turnišče
335. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče
336. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče
337. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
338. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava
339. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi
340. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
341. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
342. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad
343. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2017
344. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika
345. Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica
346. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec
347. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba