Št. objave Naslov
1324. Zakon o vajeništvu (ZVaj)
1325. Pravilnik o načinu vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
1326. Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018
1327. Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba–Sredipolje«
1328. Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Dekani–Žavlje«
1329. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2017
1330. Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zasebnega varovanja
1331. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2017
1332. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06
1333. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366
1334. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2016
1335. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
1336. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica – SD OPN 3
1337. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vzletišče Šentvid
1338. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2016
1339. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči
1340. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči
1341. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
1342. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Kokrica KO 20
1343. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in Sklep o zaznambi grajenega javnega dobra
1344. Tehnični pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
1345. Poročilo o izidu predčasnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Kot 7. 5. 2017
1346. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2016
1347. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Log - Dragomer
1348. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2017
1349. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017
1350. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Moravske Toplice
1351. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016
1352. Sklep o imenovanju podžupana
1353. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu
1354. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016
1355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota
1356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti
1357. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Fiesa
1358. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katica«
1359. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarjeta
1360. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
1361. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije
1362. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
1363. Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem
1364. Odločba o prenehanju ustanove »Ustanova za pomoč mladim športnikom Topten«
1365. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica
1366. Tehnični popravek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica