Št. objave Naslov
340. Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS)
341. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežakla (2015–2024)
342. Pravilnik o znakih in postopku, po katerem cestninski nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu
343. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
344. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja
345. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Ustni higienik
346. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2015
347. Sklep o potrebnem znanju za nosilca aktuarske funkcije in pooblaščenega aktuarja
348. Sklep o poročanju oseb, ki opravljajo storitve zavarovalnega posredovanja
349. Sklep o pridobitvi nadnacionalne identifikacijske oznake pravnega subjekta
350. Sklep o poročilih in obvestilih zavarovalnic
351. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalno zastopniških in posredniških družb
352. Sklep o zavarovalno-statističnih podatkih
353. Sklep o uporabi podmodula tveganja katastrofe zdravstvenih zavarovanj
354. Sklep o uporabi podmodula tveganja katastrofe premoženjskih zavarovanj
355. Sklep o uporabi modula tveganja življenjskih zavarovanj
356. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ajdovščina
357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
358. Odlok o spremembi Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica
359. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica
360. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica
361. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN za območje SMJ – KARE 5«
362. Odlok o priznanjih Občine Črenšovci
363. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
364. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2016
365. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016
366. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
370. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
371. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v območju Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju
372. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2016
373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci
374. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
375. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode
376. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
377. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 15 Golo Brdo Žlebe
378. Pravilnik o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode
379. Pravilnik o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode
380. Sklep o ukinitvi javnega dobra
381. Sklep o ukinitvi javnega dobra
382. Sklep o ukinitvi javnega dobra
383. Sklep o ukinitvi javnega dobra
384. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2016
385. Odlok o splošnem redu v Mestni občini Slovenj Gradec
386. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec
387. Sklep: (št. 11.3.) o ukinitvi statusa javnega dobrega
388. Sklep: (št. 11.4.) o ukinitvi statusa javnega dobrega
389. Sklep: (št. 11.5.) o izbrisu zaznambe javnega dobra
390. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Slovenske Konjice – Center vzhod
391. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba
392. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2016
393. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica
394. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
395. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica
396. Sklep o ceni zakupnin in najemnin za zemljišča v lasti Občine Škofljica za leto 2016
397. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in nege na domu v Občini Železniki
398. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Železniki
399. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu območja lesnoindustrijski kombinat »LIKO« v Borovnici
400. Odlok o spremembi Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice
401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v Občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim
402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice
403. Odlok o podaljšanju izvajanja ukrepov kriznega odzivanja v okviru pristojnosti policije
404. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje
405. Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote
406. Registracija Slovenskega inovacijskega stičišča, Evropskega gospodarskega interesnega združenja (SIS EGIZ)
407. Tehnični popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
408. Popravek Sklepa o podrobnejši vsebini določb nekaterih zavarovalnih pogodb