Št. objave Naslov
2111. Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah
2112. Pravilnik o nivojskih prehodih
2113. Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov
2114. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice
2115. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
2116. Odločba o ugotovitvi, da je bil 16.b člen Zakona o mednarodni zaščiti v neskladju z Ustavo ter razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča
2117. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Kopru
2118. Sklep o sistemu jamstva za vloge
2119. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice
2120. Sklep o uporabi smernic Omejitve izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013
2121. Sklep o spremembah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
2122. Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij
2123. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2016
2124. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
2125. Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled
2126. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
2127. Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije
2128. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica
2129. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica
2130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Cerknica
2131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerknica
2132. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica
2133. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Hrpelje - Kozina
2134. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
2135. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
2136. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2016
2137. Odlok o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju Občine Kobarid
2138. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2016/2017
2139. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
2140. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj
2141. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev
2142. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016
2143. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena
2144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci
2145. Odlok o spremembi Odloka o plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci
2146. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016
2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana
2148. Sklep o spremembah in dopolnitvah (2) Sklepa o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani
2149. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
2150. Obvezna razlaga Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina
2151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2016
2152. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Tišina
2153. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Tišina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
2154. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OPPN – ZS 33 – Šikovec v Zagorju ob Savi
2155. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah
2156. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice
2157. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
2158. Odlok o razveljavitvi Odloka o objektih, napravah in posegih v prostor, za katere na območju Občine Žirovnica ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2159. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
2160. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
2161. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2162. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje
2163. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
2164. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2016
2165. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za GOSPODARSKO CONO ČATEŽ
2166. Odlok o (1) prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
2167. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
2168. Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem
2169. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)
2170. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper