Št. objave Naslov
1802. Odlok o razglasitvi Kenotafa žrtvam vojne za Slovenijo na Žalah v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
1803. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti
1804. Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda
1805. Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM
1806. Akt o ustanovitvi ustanove "Osamosvajanja, ustanova za krepitev vitalnosti in zdrave pameti"
1807. Odločba o podelitvi javnega pooblastila
1808. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepov Okrajnega sodišča v Ljubljani
1809. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem v prodajo in obtok
1810. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016
1811. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran
1812. Odlok o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka
1813. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015
1814. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1815. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje«
1816. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci
1817. Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana
1818. Odlok o spremembah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
1819. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del
1820. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
1821. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč
1822. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (trgovski objekt)
1823. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1824. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1825. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex
1826. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
1827. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠK-42/01 v Škofji Loki – 1. faza
1828. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
1829. Odlok o občinskih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah
1830. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah
1831. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1832. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
1833. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
1834. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič
1835. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2016
1836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki
1837. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2015
1838. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko
1839. Popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Jug
1840. Popravek pisnih pomot v Poročilu o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016