Št. objave Naslov
3337. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F)
3338. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
3339. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
3340. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
3341. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o pravdnem postopku v neskladju z Ustavo
3342. Navodilo o načinih poročanja podatkov o blagovni menjavi med državami članicami EU v statističnem raziskovanju Intrastat
3343. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2013
3344. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
3345. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2013
3346. Odlok o občinskih cestah v Občini Dol pri Ljubljani
3347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
3348. Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek mandatne dobe
3349. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3350. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ljubno
3351. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
3352. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica
3353. Odlok o vzdrževanju nevzdrževanih objektov
3354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013
3355. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
3356. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine Tržič
3357. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
3358. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok
3359. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič
3360. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZS 33 – Šikovec
3361. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
3362. Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec
3363. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
3364. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
3365. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica
3366. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu PG-4 Pongrac
3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013
3368. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec
3370. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
3371. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3372. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
3373. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013
3374. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
3375. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
3376. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
3377. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013