Št. objave Naslov
2139. Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)
2140. Zakon o dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1E)
2141. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-E)
2142. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-B)
2143. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1K)
2144. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-J)
2145. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-A)
2146. Zakon o varnosti v železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZVZelP-UPB3)
2147. Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2023 (ReJSV13–23)
2148. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
2149. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
2150. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2013
2151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013
2152. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
2153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija (OPPN)
2154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih podjetij
2155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III – sever
2156. Sklep št. 04/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
2157. Sklep o uporabi igralne površine na otroka v javnih vrtcih Mestne občine Celje
2158. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2013
2159. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2012
2160. Odlok o dopolnitvi Odloka o imenovanju novih ulic na območju naselja Divača
2161. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača
2162. Sklep o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa
2163. Sklep o oblikovanju najemnin za stavbna in kmetijska zemljišča v lasti Občine Divača
2164. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit
2165. Odlok o razglasitvi domačije Tupelče 4, Petrovi, za kulturni spomenik lokalnega pomena
2166. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec
2167. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Kozje
2168. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013
2169. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarnih pomočeh v Občini Medvode
2170. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012
2171. Sklep o cenah obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
2172. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica
2173. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti