Št. objave Naslov
1428. Uredba o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov
1429. Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih
1430. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1431. Poročilo o gibanju plač za februar 2013
1432. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč
1433. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2012
1434. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci
1435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci
1436. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova
1437. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
1438. Odlok o praznikih Občine Divača
1439. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Divača
1440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2012
1441. Sklep o ceni storitev in višini pristojbin za uporabo prodajnih mest in storitev povezanih s tržnico
1442. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012
1443. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke
1444. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 745/8 – del k.o. Homec
1445. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 566/2 in 566/4, obe k.o. Šentjanž
1446. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 448/3 – del, 450/2 – del in 450/3, k.o. Ter
1447. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 756/9 in 756/11, k.o. Ter
1448. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 761/1 – del, 761/3 – del, 762/6 – del, k.o. Savina
1449. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 889 – del, 878/1 – del, 878/2 – del, k.o. Ter
1450. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 874/3, k.o. Ter
1451. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene ravnanja z odpadki v Občini Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene za ravnanje s komunalnimi odpadki
1452. Sklep p potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene za odvajanje komunalne odpadne vode
1453. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrba s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene za gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo
1454. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2012
1455. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012
1456. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«