Št. objave Naslov
2612. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic
2613. Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev
2614. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem
2615. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
2616. Uredba o spremembi Uredbe o kategorizaciji prog
2617. Uredba o spremembi Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
2618. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2)
2619. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran
2620. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran
2621. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
2622. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o medicinskih pripomočkih