Št. objave Naslov
203. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
204. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi
205. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi
206. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Hamburgu, v Zvezni republiki Nemčiji
207. Pravilnik o načinu izvajanju zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave
208. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
209. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje
210. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
211. Odredba o usklajenih višinah nominalnih vrednosti povračila stroškov matičarjev in pooblaščenih oseb za leto 2012
212. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta
213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)
214. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
215. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih
216. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2011
217. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2011
218. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
219. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB9)
220. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
221. Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
222. Sklep o ugotovitvi javne koristi
223. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo)
224. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Miškolin
225. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 - Log
226. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec
227. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata članice Občinskega sveta Občine Medvode
228. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
229. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica
230. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«
231. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
232. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
233. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012
234. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče
236. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2012
237. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri
238. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Žirovnica - novi center – ŽI 2
239. Uredba o ureditvi trga z vinom
240. Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom
241. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«
242. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
243. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
244. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu
245. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov
246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
247. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev
248. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
249. Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
250. Popravek Količnika rasti cen prehrambnih izdelkov
251. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci
252. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje