Št. objave Naslov
960. Sklep o imenovanju člana Sveta za sistem plač v javnem sektorju
961. Sklep o prenehanju mandata poslanca iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu
962. Sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora
963. Odlok o pomilostitvi obtoženca – pomilostitev po uradni dolžnosti
964. Odlok o pomilostitvi obtoženca – pomilostitev po uradni dolžnosti
965. Odlok o pomilostitvi obtoženca
966. Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
967. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
968. Pravilnik o potniških ladjah
969. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2011/2012, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2010/2011
970. Pravilnik o ekstrakcijskih topilih
971. Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
972. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev
973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
974. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključnem izpitu
975. Pravilnik o spremembi Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev
976. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2011
977. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2011
978. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije na naslednjo kandidatko
979. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Gorje, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
980. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2011
981. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010
982. Odlok o razglasitvi podzemnega bunkerja Goli vrh za kulturni spomenik lokalnega pomena
983. Odlok o razglasitvi podzemnega bunkerja Hrastov grič za kulturni spomenik lokalnega pomena
984. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Gorenja vas - Poljane
985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane
987. Sklep o določitvi cen za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabe mrliških vežic na območju Občine Grad
988. Sklep o podaljšanju obdobja začasnega financiranja Občine Grad v letu 2011
989. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za obdobje med 1. 4. 2011 in 31. 12. 2011
990. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2012
991. Sklep o plakatnih mestih
992. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2011
993. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ljubno
994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskega akta s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Ljubno – dopolnitev v letu 2003
995. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Ljubno
996. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ljubno
997. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ljubno
998. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ljubno
999. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu za leto 2011
1000. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
1001. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2011
1002. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012
1003. Statut Krajevne skupnosti Moravče
1004. Poslovnik o delu Sveta Krajevne skupnosti Moravče
1005. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2010
1006. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2011
1007. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1008. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
1009. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota
1010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Murska Sobota
1011. Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec
1012. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2011
1013. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Osilnica
1014. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov
1015. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Podčetrtek
1016. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Podčetrtek
1017. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1018. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2033/17, k. o. Verače in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 56/2, k. o. Verače in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
1019. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1400/15, k. o. Virštanj in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 915/5, k. o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
1020. Sklep o vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks
1021. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2011
1022. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2011
1023. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1024. Sklep o ceni uporabe mrliške vežice na območju Občine Rogašovci
1025. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci
1026. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič
1027. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2011
1028. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
1029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
1030. Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2011
1031. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1032. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
1033. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič
1034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič
1035. Sklep o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence na območju Občine Tržič – 2011
1036. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2011
1037. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Varaš d.o.o.
1038. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje
1039. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Vitanje
1040. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče
1041. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2011
1042. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1043. Pravilnik o sofinanciranju množičnih in turističnih prireditev v Občini Žiri
1044. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri
1045. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2011
1046. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2011
1047. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja PINDŽA, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
1048. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa VVE Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
1049. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011
1050. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v obdobju april–junij 2011
1051. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011
1052. Sklep o določitvi skupnih izvajalcev neprekinjene nujne medicinske pomoči in delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo
1053. Pravila za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom
1054. Pravila za obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina
1055. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina