Št. objave Naslov
764. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
765. Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D)
766. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C)
767. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-A)
768. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš
769. Uredba o izvajanju sklepov Sveta o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejni kriminaliteti
770. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
771. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
772. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika
773. Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
774. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje
775. Akt o dopolnitvi Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
776. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2011
777. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
778. Stališče 1 revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
779. Odlok o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu
780. Pogoji za plakatiranje
781. Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
783. Odlok o zimski službi
784. Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na domu za leto 2011
785. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju april 2011
786. Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa javnega dobra
787. Sklep o spremembi Sklepa, št. 602/55/2008-01/06 z dne 16. 10. 2008, o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
788. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Idrija
789. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija
790. Pravilnik o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v vrtec Idrija
791. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija
792. Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija
793. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrijav obdobju april–junij 2011
794. Sklep o ukinitvi javnega dobra
795. Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce Občine Ilirska Bistrica
796. Sklep o izločitvi zemljišča iz javnega dobra
797. Odlok o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2011 in 2012
798. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško
799. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kartuzija Jurklošter
800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Laško
801. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško
802. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 225 Šmartinka – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del
803. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej
804. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjena osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za gramoznico v Mlajtincih
805. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah
806. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
807. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o malem delu
808. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka
809. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Občini Pivka
810. Odlok o porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
811. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
812. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju april–junij 2011
813. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2011
814. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Občine Vipava
815. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice«