Št. objave Naslov
4988. Resolucija o spremembah in dopolnitvah Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 (ReNPK0811-A)
4989. Sklep o imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
4990. Sklep o imenovanju predsednika in dveh članov Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
4991. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
4992. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti nevpletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v aferi Patria
4993. Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
4994. Merila za prehode med študijskimi programi
4995. Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
4996. Merila za uvrstitev v register strokovnjakov
4997. Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih
4998. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Lendava
4999. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Majšperk
5000. Sklep o spremembi lastništva javnega dobra
5001. Sklep o imenovanju podžupana Občine Mozirje
5002. Sklep o ustanovitvi občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
5003. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana
5004. Cenik daljinskega ogrevanja
5005. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra
5006. Uredba o dopolnitvah Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj
5007. Uredba o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
5008. Odločba o imenovanju Tanje Bergoč za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kopru
5009. Odločba o imenovanju Barbare Bavdež Žlajpah za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
5010. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
5011. Aneks h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti