Št. objave Naslov
4304. Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
4305. Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
4306. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4307. Uredba o postopku notificiranja zahtev za storitve
4308. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izvennivojsko križanje glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
4309. Splošni akt o spodbujanju pogodbenega urejanja skupne uporabe lastnine in zmogljivosti elektronskih komunikacijskih omrežij
4310. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
4311. Spremembe Sezama zdravil za uporabo v humanitarni medicini, za katera je bilo od 10. novembra 2008 do 2. oktobra 2009 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
4312. Spremembe Seznama zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
4313. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
4314. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2010
4315. Poslovnik v občinskega sveta
4316. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
4317. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2010 – rebalans
4318. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2010
4319. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2009
4320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul
4321. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za motodrom, golf center in hotelski kompleks v Občini Lendava
4322. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2010
4323. Sklep II o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4324. Rebalans proračuna Občine Polzela za leto 2010
4325. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega načrta za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici
4326. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji
4327. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2
4328. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4329. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
4330. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P24 – R1, Zavrč, Športni park Zavrč
4331. Razpis naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica