Št. objave Naslov
130. Uredba o kategorizaciji prog
131. Uredba o začasnem načrtu upravljanja voda
132. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Savinji v naselju Okonina v Občini Ljubno
133. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana
134. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor
135. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
136. Pravilnik o delu komisije za pregled in oceno investicijske dokumentacije na področju državnih cest
137. Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in beta-agonistov v živinoreji
138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
139. Pravilnik o gozdnih prometnicah
140. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
141. Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2009
142. Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku