Št. objave Naslov
1312. Sklep o imenovanju volilne komisije za volitve članov uradniškega sveta
1313. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
1314. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Limi
1315. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Limi
1316. Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
1317. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa
1318. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa
1319. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa
1320. Pravilnik o pogojih za uporabo in skladiščenje ribje moke, mlečnih nadomestkov z ribjo moko, dikalcijevega fosfata in trikalcijevega fosfata živalskega izvora, krvne moke, krvnih proizvodov in njihovih krmnih mešanic na kmetijskem gospodarstvu
1321. Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini
1322. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
1323. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
1324. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2009
1325. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
1326. Odločba o ugotovitvi, da 1. in 3. člen Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika nista v neskladju z Ustavo
1327. Odločba o ugotovitvi, da je 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/07), kolikor pod zaporedno številko 12 kategorizira javno pot Konjice: odsek Režabek, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1449, 1418 in 1419, k. o. Slovenske Konjice, v neskladju z Ustavo
1328. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe ter zavrženju in zavrnitvi pobude
1329. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V24 Rakitna
1330. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
1331. Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem
1332. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2008
1333. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
1334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
1335. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
1336. Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj
1337. Sklep o višini parkirnine za leto 2009
1338. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2009
1339. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2007–2013
1340. Sklep o fleksibilnem normativu števila otrok v oddelkih vrtca Gumbek pri OŠ Dolenjske Toplice
1341. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorje
1342. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
1343. Odlok o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice
1344. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
1345. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1346. Obvezna razlaga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (vzhodni del)
1347. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko sosesko Gmajna v Črnučah
1348. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice v Tomačevem
1349. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 3274/4 k.o. Ajdovščina
1350. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika
1351. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika
1352. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2008
1353. Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
1354. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
1355. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2008
1356. Odlok o priznanjih in nazivih Občine Postojna
1357. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna
1358. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin
1359. Sklep o ceni najemnine za najete grobove za leto 2009
1360. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo)
1361. Sklep o javni razgrnitvi variantnih predlogov umestitve stanovanjskega bloka na parcelah s parc. št. 106/8 in 107/2 obe k.o. Slovenj Gradec – ponovitev javne razgrnitve v okviru izdelave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
1362. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke vrtca pri OŠ Frana Metelka Škocjan
1363. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Škofljica
1364. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
1365. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1 (del)
1366. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2008
1367. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – spremembe in dopolnitve LN za območje nove stanovanjske soseske Vojnik cona 7a
1368. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
1369. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno
1370. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno v 5. volilni enoti
1371. Odlok o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1372. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
1373. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
1374. Uredba o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009
1375. Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
1376. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
1377. Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
1378. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče
1379. Popravek Soglasja k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2009