Št. objave Naslov
3884. Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen
3885. Pravilnik o čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o vodenju čakalnih seznamov
3886. Pravilnik o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3887. Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3888. Pravilnik o pogojih, načinu in postopku vnosa in uvoza posameznih skupin zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3889. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3890. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil z namenom kontrole kakovosti
3891. Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku izdajanja ali odvzema potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse
3892. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovnjaki, ki dajejo izvedenska mnenja o zdravilu za uporabo v veterinarski medicini
3893. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o komisiji za zdravila za uporabo v veterinarski medicini
3894. Seznam standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08)
3895. Odločba o ugotovitvi, da je 10. člen Zakona o društvih v neskladju z Ustavo
3896. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru
3897. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o registru transakcijskih računov
3898. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2008
3899. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
3900. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Črnomelj – območje Čardak
3901. Sklep o spremembah in dopolnitvah Seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
3902. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3903. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2008
3904. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3905. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za območje Občine Brežice
3906. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Črenšovci
3907. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3908. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2008
3909. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3910. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2008
3911. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2008
3912. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Blanca
3913. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestno povezavo Podlubnik–Vincarje
3914. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za pozidavo Benetke vis-a-vis
3915. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
3916. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2008
3917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Cirkulane - Zavrč«
3918. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2008
3919. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2008
3920. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
3921. Odlok o programu za izvedbo sanacije onesnaženja vodovarstvenega območja na območju gradbišča na Dravskem polju v Občini Kidričevo
3922. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske študije
3923. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa
3924. Soglasje k spremembi imena Solidarnostnega sklada Študentske organizacije Univerze v Mariboru
3925. Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela
3926. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina