Št. objave Naslov
3615. Pravilnik o postopku overitve meril
3616. Pravilnik o merilih za doseganje naziva prvak in vrhunski glasbenik
3617. Merila in kriteriji za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev
3618. Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
3619. Odlok o začasni razglasitvi Lipice – kulturne krajine za spomeniško območje državnega pomena
3620. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna
3621. Ugotovitveni sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje
3622. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3623. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) – za Občino Mokronog - Trebelno
3624. Pravilnik o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno
3625. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3626. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3627. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ČEPIN – ETT LIGHTING
3628. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko pozidavo na Raskovcu na Vrhniki
3629. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007
3630. Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču
3631. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Zavrč v Svet zavoda Osnovna šola Cirkulane - Zavrč
3632. Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Žiri
3633. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin
3634. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS 9/2 Medvode
3635. Pravilnik o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja
3636. Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta