Št. objave Naslov
3100. Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno besedilo) (ZOIzk-UPB2)
3101. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB5)
3102. Zakon o spremembi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-A)
3103. Sklep o prenehanju mandata poslanca
3104. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
3105. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3106. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3107. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3108. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3109. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3110. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3111. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3112. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3113. Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
3114. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan
3115. Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole, kolikor kategorizira javno cesto po parc. št. 825/3 in 825/4, k.o. Dežno, v neskladju z Ustavo, in o zavrženju pobude
3116. Sklep o delnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3117. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o prenosljivosti številk
3118. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2007
3119. Sklep o pripravi (2) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za Bohinjsko Bistrico
3120. Sklep o pripravi (11) sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj (PUP PC Bohinj)
3121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
3122. Sklep o spremembi Sklepa št. 602/448/2006-01/06 z dne 8. 3. 2007 o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
3123. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1333/3 in 1333/4, obe k.o. Blečji vrh
3124. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 781/6, 781/8 in 785/4, vse k.o. Blečji vrh
3125. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 867/2, k.o. Ilova Gora
3126. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 816/2, 821/2, 833/2, 837/2 in 839/3, vse k.o. Ilova Gora
3127. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1664/2, k.o. Grosuplje
3128. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 593/7, k.o. Grosuplje
3129. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Turistično apartmajsko naselje Oltra«
3130. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«
3131. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Turistično apartmajsko naselje Ankaran Hrib« v Kopru
3132. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN Nad Dolinsko – zazidava v nizu območja 2« v Kopru
3133. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
3134. Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju
3135. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2007
3136. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
3137. Sklep o spremembi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper (po ZUNPP) z dne 29. 11. 2007
3138. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2008
3139. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Metlika
3140. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika
3141. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika
3142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
3143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
3144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű általános iskola Pártosfalva
3146. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
3148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju – SP/2
3149. Sklep o določitvi cene za programe vrtca
3150. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
3151. Sklep o subvencioniranju odsotnosti, drugega in naslednjih otrok, iz vrtca
3152. Sklep o počitniški odsotnosti iz vrtca
3153. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3154. Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk
3155. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
3156. Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede
3157. Uredba o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
3158. Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
3159. Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
3160. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
3161. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3162. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije