Št. objave Naslov
216. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javne železniške infrastrukture
217. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Splitu
218. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Splitu
219. Pravilnik o postopku izdaje in preklica dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo
220. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo
221. Pravilnik o postopku in načinu merjenja nagiba strmih travnikov
222. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov
223. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
224. Sklep o zavrženju pobude
225. Sklep o zavrženju pobude
226. Pravilnik o spremembah Pravilnika o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja
227. Poročilo o gibanju plač za november 2007
228. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Murska Sobota
229. Statut Občine Borovnica
230. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2008
231. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1591/3, k.o. Cerina
232. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Bušeča vas, k.o. Stojanski vrh, k.o. Sela in k.o. Sromlje
233. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Grosuplje
234. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2008
235. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti
236. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju lokacijskega načrta Poslovno trgovski center Noršinska v Murski Soboti
237. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela
238. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
239. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
240. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
241. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka
242. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta zahodni del vojašnice
243. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom