Št. objave Naslov
2055. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Kosovo
2056. Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
2057. Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave
2058. Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
2059. Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč
2060. Pravilnik o omejitvah letalskega delovnega časa in delovnega časa ter zahtevanem počitku letalskih posadk
2061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju
2062. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2008
2063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt
2064. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2007
2065. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«
2066. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008
2067. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer
2068. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Šmarje - Dane
2069. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
2070. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2007
2071. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE
2072. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2008