Št. objave Naslov
137. Akt o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe
138. Pravilnik o postopku, po katerem inšpektorji Prometnega inšpektorata Republike Slovenije ustavljajo vozila v cestnem prometu
139. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
140. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2007–2016)
141. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja FRIZER
142. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja RAČUNALNIKAR
143. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi osnove za odmero štipendij in o načinu njihovega usklajevanja
144. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih
145. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2007
146. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2007
147. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2007
148. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
149. Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti
150. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Nad Slejkoti v Ajdovščini
151. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2008
152. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2008
153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle
155. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
156. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči za novorojence z območja Občine Kočevje
157. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
158. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Občinski ljudski odbor v Mozlju
159. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
160. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
161. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
162. Sklep o spremembi Sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje
163. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Komen
164. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
165. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
166. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
167. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto
168. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane
169. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
170. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
171. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica
172. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem inšpekcijskem nadzorstvu v Občini Slovenska Bistrica
174. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica
175. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica
176. Odlok o grbu in zastavi Občine Straža
177. Odlok o turistični taksi v Občini Straža
178. Odlok o izdajanju občinskega glasila Stražan
179. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
180. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2008
181. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
182. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
183. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper
184. Popravek Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v Občini Zagorje ob Savi