Št. objave Naslov
1051. Pravilnik o splošni maturi
1052. Sklep o spremembah in dopolnitvah Seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
1053. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2008
1054. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo Na Plahutah
1055. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2008
1056. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2008
1057. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B8 Beričevo
1058. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1059. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1060. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1061. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1062. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1063. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija
1064. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva
1065. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1066. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
1067. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
1068. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2007
1069. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Vonarje
1070. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Roginska gorca
1071. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2007
1072. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki
1073. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) TPC Žalec
1074. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
1075. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
1076. Pravilnik o Ptujskem lüku z zaščiteno geografsko označbo
1077. Pravilnik o Kraški jagnjetini z zaščiteno označbo porekla
1078. Pravilnik o Kraškem zašinku z zaščiteno geografsko označbo
1079. Pravilnik o Kraški panceti z zaščiteno geografsko označbo
1080. Pravilnik o Kraškem ovčjem siru z zaščiteno označbo porekla
1081. Pravilnik o Vipavskem zašinku z zaščiteno geografsko označbo
1082. Pravilnik o Kranjski klobasi z zaščiteno geografsko označbo
1083. Sklep o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi