Št. objave Naslov
574. Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti
575. Sklep o razglasitvi nacionalnega dneva spomina na holokavst
576. Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu
577. Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu
578. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih
579. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov
580. Sklep o podrobnejših pravilih o merilih za obravnavo oseb kot dobro poučenih vlagateljev in o podrobnejših pravilih o vodenju registra dobro poučenih vlagateljev, dostopu do podatkov in izdajanju potrdil o osebah, vpisanih v tem registru
581. Statut javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske študije
582. Vsebina in oblika diplome Visoke poslovne šole Doba Maribor
583. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
584. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
585. Odlok o spremembah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Divača
586. Pravilnik o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju Občine Divača
587. Sklep o sprejetju Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2008
588. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina
589. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig
590. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008
591. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
592. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun
593. Sklep o pripravi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Anhovo
594. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta površinski kopi Salonit Anhovo – za kamnolome Rodež in Perunk
595. Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov
596. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ML1 – Mlaka Zahod
597. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2008
598. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nagradah študentom Občine Križevci
599. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2008
600. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2008
601. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti
602. Odlok o denarni pomoči (uradno prečiščeno besedilo)
603. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)
604. Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)
605. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška
606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
607. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
608. Sklep o soglasju k ceni za javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači na Ljubljanski grad
609. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1854/4, 1854/5 in 1854/6, vse k.o. Sostro
610. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 642/3, k.o. Stožice
611. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje
612. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 15 Golo Brdo Žlebe
613. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2008
614. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2009
615. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Polzela
616. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
617. Sklep o zvišanju cen programa predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi naselij z zemeljskim plinom in s toplotno energijo v Občini Ravne na Koroškem
619. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2008
620. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2008
621. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del starega mestnega jedra Sevnice
622. Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
623. Sklep o postopku priprave o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod cerkvijo – JV središče Sodražica
624. Odlok o predkupni pravici Občine Šmarješke Toplice
625. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji
626. Odlok o občinskem prazniku
627. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja – »dom TISJE«
628. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
629. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
630. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008
631. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Tabor za leto 2008
632. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrhpeč, okoljskega poročila in njegove revizije
633. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2008
634. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
635. Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca
636. Splošni akt o določitvi upoštevnih trgov
637. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
638. Spremembe Tarifne priloge 2007 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
639. Popravek Pravilnika o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor