Št. objave Naslov
383. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
384. Deklaracija o podpori Slovesni deklaraciji Parlamentarne skupščine Sveta Evrope Parlamenti, združeni v boju proti nasilju nad ženskami v družini (DeDSEBNŽ)
385. Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot
386. Uredba o načinu usklajevanja obratovalnega časa javnega letališča
387. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi z ustanovitvijo sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja
388. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica
389. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Savinji v Medlogu v mestni občini Celje
390. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
391. Sklep o spremembi zneskov za izračun minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega kapitala zavarovalnic
392. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
393. Odločba o imenovanju za vrhovnega državnega tožilca na Civilno-upravnem oddelku Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije
394. Pravilnik o dajanju podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
395. Pravilnik o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogoriva
396. Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
397. Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi
398. Pravilnik o obveznem testiranju krvi in komponent krvi
399. Pravilnik o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in komponent krvi
400. Pravilnik o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji
401. Pravilnik o hemovigilanci
402. Pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko dejavnost
403. Pravilnik o načinu in obliki dostopa do dokumentacije
404. Odločba o ugotovitvi, da je za prisilno izvršitev odločb po 127. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) pristojna mestna uprava Mestne občine Maribor
405. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
406. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Dravograd
407. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljutomer za leto 2007
408. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007
409. Poročilo o izidu volitev župana Občine Brežice
410. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
411. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
412. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
413. Odlok o spremembah Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija
414. Obvezna razlaga 13. člena in drugega odstavka 29. člena Odloka o ureditvenem načrtu Ježa – zgornji del
415. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
416. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2007
417. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika
418. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota
419. Sklep o imenovanju nadzornega odbora Občine Osilnica
420. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Osilnica
421. Program priprave Prostorskega reda Občine Podčetrtek
422. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu Podjetniško-obrtna cona Pod goro II
423. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP – za območje Škalce – poseg št. 13 (vinotoč)
424. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci
425. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šalovci
426. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šalovci
427. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Romski zaposlitveni center
428. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
429. Sklep o določitvi višine denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah
430. Program priprave prostorskega reda Občine Tabor
431. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o nagradah študentom Občine Tišina
432. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podelitvi priznanj naj športnik/naj športnica/naj športna ekipa Občine Tišina ter perspektivni športniki Občine Tišina
433. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih programov v Občini Tišina
434. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin
436. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2007
437. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
438. Odlok o razveljavitvi Odloka o komunalnih taksah v Občini Žirovnica
439. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trgov v sektorju sladkorja
440. Uredba o določitvi pogojev, meril in obsegu plačila za povečan obseg dela dodeljenih sodnikov na Ministrstvo za pravosodje
441. Popravek Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
442. Popravek Sklepa o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
443. Popravek Sklepa o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
444. Popravek Sklepa o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
445. Popravek Sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2007
446. Popravek Sklepa o ustanovitvi, pristojnosti in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka
447. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-B)