Št. objave Naslov
3295. Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP)
3296. Zakon o davku na tonažo (ZDTon)
3297. Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC)
3298. Zakon o planinskih poteh (ZPlanP)
3299. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO-A)
3300. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi v Mestni občini Maribor
3301. Uredba o spremembah Uredbe o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji
3302. Odlok o Svetu Vlade Republike Slovenije za javno-zasebno partnerstvo
3303. Pravilnik o pogojih za določitev bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in merilih za določitev višine odškodnine
3304. Pravilnik o določitvi prepeljevalne poti vlaka in ureditvi določenih posebnosti signalnovarnostnih naprav na določenih železniških progah
3305. Sklep o določitvi roka za vključitev Zavoda Republike Slovenije za varstvo okolja v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
3306. Navodilo za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2007
3307. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2007
3308. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3309. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2007
3310. Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
3311. Sklep o začetku izdelave podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci
3312. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
3313. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3314. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
3315. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Cerkno
3316. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 15 Spodnji Alprem
3317. Odlok o razglasitvi Železniške postaje Kranj za kulturni spomenik lokalnega pomena
3318. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v območju Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju
3319. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora
3320. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev, del območja urejanja CT 22 Cankarjeva cesta in del območja urejanja CT 14 Prešernova cesta
3321. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3322. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«
3323. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Martjanci – Vzhod (južno od vrtca in cerkve)
3324. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2007
3325. Odlok o izdajanju javnega glasila/časopisa Občine Podlehnik
3326. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik
3327. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Poljčane
3328. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice – območje Kostroj (razširitev dejavnosti Leskovar in stanovanjska gradnja)
3329. Odlok o spremembi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
3330. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur
3331. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega lokacijskega načrta za del območja Grenc v Škofji Loki
3332. Odlok o poimenovanju ulice
3333. Odlok o turistični taksi v Občini Šmarješke Toplice
3334. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor
3335. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3336. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3337. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Občino Mokronog - Trebelno in Občino Šentrupert na dan 31. 12. 2006
3338. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
3339. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v Občini Vojnik
3340. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
3341. Ugotovitev Občinske volilne komisije, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na novo kandidatko
3342. Ugotovitev občinske volilne komisije, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na novega kandidata
3343. Spremembe Statuta Občine Žirovnica
3344. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Žirovnica
3345. Popravek Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2007
3346. Popravek Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008
3347. Popravek Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2007 in Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008
3348. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Dvor II. faza