Št. objave Naslov
226. Odlok o pomilostitvi obtoženca – pomilostitev po uradni dolžnosti
227. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov
228. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Samari
229. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Samari
230. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
231. Pravilnik o skrbi za razvoj in učenje slovenščine v višjih strokovnih šolah
232. Pravilnik o cenah zdravil za uporabo v humani medicini
233. Pravilnik o evidenci pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih
234. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi prve in druge direktive splošnega sistema priznavanja kvalifikacij
235. Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic
236. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije