Št. objave Naslov
2977. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2978. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2979. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2980. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2981. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
2982. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
2983. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
2984. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
2985. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Izrael
2986. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
2987. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
2988. Sklep o določitvi protokolarnih pravil
2989. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
2990. Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov
2991. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov javno-zasebnega partnerstva in sklenjenih pogodb v okviru javno-zasebnega partnerstva
2992. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
2993. Pravilnik o natančnejših pravilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o določitvi časa prenehanja in znižanja pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti
2994. Pravilnik o prilogi k diplomi
2995. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti
2996. Praktične smernice za oceno tveganja pri delu z nevarnimi kemičnimi snovmi
2997. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2998. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2999. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Murski Soboti
3000. Poročilo o gibanju plač za april 2007
3001. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2007
3002. Sklep o spremembi lokacije objektov na dveh parcelah (2860/88 in 2860/87) k.o. Livold v območju ZN za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni Log - Dolga vas II. faza
3003. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2006
3004. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Ljutomer
3005. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2007–2013
3006. Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju zazidalnega načrta Smrečnikovo /ZN4 1. faza, ZN5/
3007. Sklep o višini najemnine za najem grobov
3008. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Mežica
3009. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna
3010. Sklep o začetku priprave prostorskega načrta Občine Sevnica
3011. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti v Sevnici
3012. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah
3013. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Obrtne cone Slovenske Konjice
3014. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2007
3015. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008
3016. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda Trata - Reteče
3017. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda Trata - Reteče
3018. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Arclin
3019. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje
3020. Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika
3021. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2007
3022. Odlok o programu prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2007
3023. Odlok o občinskih taksah
3024. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Zarja Petrovče
3025. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi
3026. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve
3027. Popravek Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2007
3028. Popravek Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2008