Št. objave Naslov
5295. Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
5296. Sklep o izvolitvi treh kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu
5297. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5298. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5299. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5300. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5301. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5302. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5303. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5304. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5305. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5306. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5307. Sklep o objavi dokončnega seznama upravičencev do donacij za leto 2007
5308. Pravilnik o požarnem varovanju
5309. Pravilnik o uradnih vzorcih in vzorcih za dopolnilno izvedensko mnenje na področju veterinarstva
5310. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ponikva (2005–2014)
5311. Pravilnik o notranji kontroli
5312. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne posode za tekočine
5313. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj
5314. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2007 do 20. 12. 2007
5315. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
5316. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
5317. Sklep o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo in o zadržanju izvedbe volitev predsednika samostojnih poklicev v Državni svet
5318. Sklep o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji
5319. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov
5320. Sklep o imenovanju posebne komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
5321. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2007 – I
5322. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje – Drapšinova
5323. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Gornji Petrovci
5324. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Hodoš
5325. Odlok o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki
5326. Odlok o splošni prepovedi gradnje na območju zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje
5327. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu o izgradnji sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki
5328. Odlok o občinskih taksah v Občini Krško
5329. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 145/1, parc. št. 142/4 in parc. št. 146/3, k.o. Dobrova in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5330. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 724/1, parc. št. 724/3 in parc. št. 725/3, k.o. Dolenja vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5331. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 874/14 in parc. št. 874/20, k.o. Mali Kamen in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5332. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 2578/8 in parc. št. 2578/10, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5333. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 345/2 in parc. št. 555/4, k.o. Mrčna sela in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5334. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 100/3, k.o. Sremič in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
5335. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 191/4, k.o. Rožno in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
5336. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3069/2 in parc. št. 3069/3, k.o. Krško in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnini parc. št. 886/2 in parc. št. 886/3, k.o. Krško in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
5337. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1244/16, k.o. Leskovec in o prodaji predmetne nepremičnine
5338. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1244/17, k.o. Leskovec in o prodaji predmetne nepremičnine
5339. Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 134, k.o. Pesje
5340. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
5341. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Mislinja
5342. Odlok o komunalnem prispevku
5343. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5344. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini
5345. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Sežana
5347. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo Gospodarske cone Zalog
5348. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci
5349. Koncesijski akt za podelitev koncesije gradnje kanalizacijskega omrežja in vzpostavitev druge potrebne komunalne infrastrukture v Občini Šentjernej ter za podelitev koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
5350. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur